آمار کل " واردات از" کشور (تونس) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1396 شهيدرجايي تونس 28352610 مونو كلسيم فسفات 2,020,000 44,445,538,500 Rls. 1,323,876 $
2 10 1396 شهيدرجايي تونس 28353100 تري فسفات سديم (تري پلي فسفات هاي سديم ) 624,000 15,901,992,792 Rls. 445,782 $
3 10 1396 شهيدرجايي تونس 28352610 مونو كلسيم فسفات 520,000 12,530,791,000 Rls. 354,940 $
4 5 1396 شهيدرجايي تونس 28353100 تري فسفات سديم (تري پلي فسفات هاي سديم ) 216,000 5,196,735,360 Rls. 158,635 $
5 1 1396 شهيدرجايي تونس 28352610 مونو كلسيم فسفات 200,000 4,294,359,160 Rls. 132,468 $
6 11 1396 شهيدرجايي تونس 28353100 تري فسفات سديم (تري پلي فسفات هاي سديم ) 110,000 3,060,688,950 Rls. 83,350 $
7 9 1396 شهيدرجايي تونس 28353100 تري فسفات سديم (تري پلي فسفات هاي سديم ) 100,000 2,519,213,400 Rls. 71,465 $
8 8 1396 شهيدرجايي تونس 15091090 روغن زيتون بكر واجزاء آن حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته با بسته بندي بيش از سه ليتر 22,000 2,444,186,448 Rls. 73,689 $
9 4 1396 شهيدرجايي تونس 28353100 تري فسفات سديم (تري پلي فسفات هاي سديم ) 96,000 2,131,195,584 Rls. 65,595 $
10 10 1396 شهيدرجايي تونس 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 5,935 770,285,245 Rls. 21,644 $
11 5 1396 شهيدرجايي تونس 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 5,846 686,407,277 Rls. 21,017 $
12 5 1396 شهيدرجايي تونس 28352610 مونو كلسيم فسفات 7,000 163,317,552 Rls. 4,994 $
مجموع کل
94,144,711,268 ريال
مجموع کل
2,757,455 دلار
[1]