آمار کل " واردات از" کشور (بلژيك) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1396 شهيدرجايي بلژيك 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 1,628,422 910,153,632,000 Rls. 27,975,999 $
2 7 1396 شهيدرجايي بلژيك 84295221 بيلهاي مکانيکي نوبا قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش از200 اسب بخار 1,538,000 552,839,651,295 Rls. 16,916,833 $
3 8 1396 شهيدرجايي بلژيك 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 773,591 462,766,623,794 Rls. 13,284,991 $
4 9 1396 شهيدرجايي بلژيك 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 602,485 348,806,897,000 Rls. 9,878,560 $
5 10 1396 شهيدرجايي بلژيك 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 588,573 345,781,070,000 Rls. 9,577,181 $
6 5 1396 شهيدرجايي بلژيك 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 579,740 321,392,404,000 Rls. 9,813,472 $
7 5 1396 شهيدرجايي بلژيك 31031900 ک ک ساير 31,492,143 318,998,000,000 Rls. 9,767,549 $
8 1 1396 شهيدرجايي بلژيك 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 614,281 317,122,517,292 Rls. 9,780,358 $
9 8 1396 شهيدرجايي بلژيك 31031100 ک ک دارا? 35 درصد وزن? ?ا ب?شتر پنتا اکس?د د? فسفر (P2O5) 25,000,000 272,643,000,000 Rls. 7,756,769 $
10 6 1396 شهيدرجايي بلژيك 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 517,144 246,729,918,000 Rls. 7,450,398 $
11 11 1396 شهيدرجايي بلژيك 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 175,578 131,081,407,099 Rls. 3,586,995 $
12 5 1396 شهيدرجايي بلژيك 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 156,613 118,258,000,000 Rls. 3,609,950 $
13 10 1396 شهيدرجايي بلژيك 29304000 متيونين 800,000 113,782,200,000 Rls. 3,176,781 $
14 12 1396 شهيدرجايي بلژيك 29304000 متيونين 600,000 92,122,636,929 Rls. 2,483,555 $
15 7 1396 شهيدرجايي بلژيك 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 123,495 87,900,970,000 Rls. 2,630,191 $
16 9 1396 شهيدرجايي بلژيك 29304000 متيونين 600,000 75,221,790,000 Rls. 2,134,556 $
17 7 1396 شهيدرجايي بلژيك 29304000 متيونين 600,000 73,527,100,000 Rls. 2,175,664 $
18 11 1396 شهيدرجايي بلژيك 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 419,877 73,140,038,545 Rls. 2,006,628 $
19 6 1396 شهيدرجايي بلژيك 29304000 متيونين 600,000 72,698,005,000 Rls. 2,198,064 $
20 12 1396 شهيدرجايي بلژيك 29291090 --- ساير 500,000 70,933,465,200 Rls. 1,909,210 $
21 11 1396 شهيدرجايي بلژيك 29304000 متيونين 400,000 58,005,090,000 Rls. 1,590,915 $
22 5 1396 شهيدرجايي بلژيك 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 338,800 51,553,708,450 Rls. 1,581,441 $
23 11 1396 شهيدرجايي بلژيك 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 810,008 50,068,290,623 Rls. 1,372,914 $
24 6 1396 شهيدرجايي بلژيك 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 277,600 49,709,071,202 Rls. 1,506,230 $
25 5 1396 شهيدرجايي بلژيك 85433000 ماشين هاودستگاههابرا ي آبکاري ا لکتريکي,ا لکتروليزياا لکتروفورز 21,319 48,800,780,000 Rls. 1,494,252 $
26 11 1396 شهيدرجايي بلژيك 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 770,000 46,313,825,250 Rls. 1,262,050 $
27 10 1396 شهيدرجايي بلژيك 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 268,543 44,774,123,529 Rls. 1,242,379 $
28 7 1396 شهيدرجايي بلژيك 39021020 گريد فيلم پلي پروپيلن 617,750 43,699,796,376 Rls. 1,288,688 $
29 4 1396 شهيدرجايي بلژيك 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 882,000 40,716,210,225 Rls. 1,254,044 $
30 12 1396 شهيدرجايي بلژيك 04022120 مواد اوليه شيرخشك اطفال (پايه) حاوي چربي گياهي 225,675 39,041,506,899 Rls. 1,046,718 $
31 5 1396 شهيدرجايي بلژيك 29304000 متيونين 300,000 38,052,700,000 Rls. 1,162,903 $
32 10 1396 شهيدرجايي بلژيك 04022120 مواد اوليه شيرخشك اطفال (پايه) حاوي چربي گياهي 223,800 36,299,754,397 Rls. 1,007,235 $
33 4 1396 شهيدرجايي بلژيك 29291090 --- ساير 600,000 35,005,848,000 Rls. 1,076,523 $
34 4 1396 شهيدرجايي بلژيك 04022120 مواد اوليه شيرخشك اطفال (پايه) حاوي چربي گياهي 234,525 33,961,134,150 Rls. 1,045,123 $
35 8 1396 شهيدرجايي بلژيك 27101930 روغن ترانسفور ماتور 726,092 33,713,648,387 Rls. 983,680 $
36 5 1396 شهيدرجايي بلژيك 39012090 ک ک ک ساير: 346,500 33,466,342,140 Rls. 1,021,592 $
37 9 1396 شهيدرجايي بلژيك 39021020 گريد فيلم پلي پروپيلن 466,329 33,055,735,575 Rls. 937,537 $
38 11 1396 شهيدرجايي بلژيك 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 265,600 32,833,991,064 Rls. 888,558 $
39 12 1396 شهيدرجايي بلژيك 38112900 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده فاقد روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 161,204 32,011,607,333 Rls. 862,329 $
40 12 1396 شهيدرجايي بلژيك 84459000 ماشين آلات ودستگاههاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 24,791 31,194,720,000 Rls. 859,619 $
41 11 1396 شهيدرجايي بلژيك 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 113,368 31,163,165,130 Rls. 841,999 $
42 10 1396 شهيدرجايي بلژيك 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 82,820 30,299,138,154 Rls. 840,376 $
43 9 1396 شهيدرجايي بلژيك 84459000 ماشين آلات ودستگاههاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 24,791 29,922,480,000 Rls. 849,106 $
44 12 1396 شهيدرجايي بلژيك 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 7,800 29,604,290,675 Rls. 791,241 $
45 8 1396 شهيدرجايي بلژيك 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 83,600 29,594,012,810 Rls. 862,320 $
46 10 1396 شهيدرجايي بلژيك 29291090 --- ساير 260,000 29,511,108,400 Rls. 824,107 $
47 12 1396 شهيدرجايي بلژيك 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 486,750 29,338,893,150 Rls. 786,587 $
48 5 1396 شهيدرجايي بلژيك 29291090 --- ساير 400,000 28,452,904,000 Rls. 870,756 $
49 6 1396 شهيدرجايي بلژيك 29302000 تيوكارباماتکها و دي تيو كارباماتکها 240,000 27,560,889,600 Rls. 830,923 $
50 6 1396 شهيدرجايي بلژيك 04022120 مواد اوليه شيرخشك اطفال (پايه) حاوي چربي گياهي 175,450 27,484,435,386 Rls. 828,636 $
51 8 1396 شهيدرجايي بلژيك 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 598,000 26,710,492,210 Rls. 778,444 $
52 12 1396 شهيدرجايي بلژيك 27101930 روغن ترانسفور ماتور 320,320 25,174,292,183 Rls. 681,270 $
53 12 1396 شهيدرجايي بلژيك 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 39,835 24,188,919,000 Rls. 654,551 $
54 1 1396 شهيدرجايي بلژيك 29304000 متيونين 200,000 23,881,210,000 Rls. 737,035 $
55 8 1396 شهيدرجايي بلژيك 04022120 مواد اوليه شيرخشك اطفال (پايه) حاوي چربي گياهي 152,450 23,763,167,011 Rls. 678,335 $
56 1 1396 شهيدرجايي بلژيك 84452000 ماشين هاي ريسندگي موا دنسجي 23,620 22,345,050,000 Rls. 688,854 $
57 11 1396 شهيدرجايي بلژيك 31051010 کود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 494,880 21,778,997,103 Rls. 593,878 $
58 10 1396 شهيدرجايي بلژيك 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 385,000 21,577,952,550 Rls. 598,457 $
59 7 1396 شهيدرجايي بلژيك 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 75,200 20,333,021,413 Rls. 603,649 $
60 9 1396 شهيدرجايي بلژيك 34021900 موا دآلي تانسيوا کتيف (غيرآنيونيك ،غيركاتونيك ،يونيك )حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 156,200 20,266,012,875 Rls. 575,118 $
61 9 1396 شهيدرجايي بلژيك 38112900 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده فاقد روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 107,228 19,572,575,668 Rls. 555,747 $
62 6 1396 شهيدرجايي بلژيك 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 252,000 19,401,706,800 Rls. 587,721 $
63 5 1396 شهيدرجايي بلژيك 39021020 گريد فيلم پلي پروپيلن 321,750 19,289,011,747 Rls. 591,778 $
64 5 1396 شهيدرجايي بلژيك 72254010 با پهناي بيش از 1200 ميليمتر 448,742 18,826,892,394 Rls. 574,709 $
65 11 1396 شهيدرجايي بلژيك 70051010 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده دا را ي لايه جاذب ياپوشش مانع ا ز ا نعکاس 630,765 18,641,160,615 Rls. 512,945 $
66 1 1396 شهيدرجايي بلژيك 04022120 مواد اوليه شيرخشك اطفال (پايه) حاوي چربي گياهي 147,900 18,579,660,631 Rls. 572,951 $
67 11 1396 شهيدرجايي بلژيك 31026000 املاح مضاعف و مخلوطکهاي نيترات كلسيم و نيترات آمونيوم 960,000 18,080,503,232 Rls. 491,930 $
68 12 1396 شهيدرجايي بلژيك 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 160,000 17,880,348,800 Rls. 482,984 $
69 7 1396 شهيدرجايي بلژيك 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 20,391 17,796,154,140 Rls. 521,652 $
70 7 1396 شهيدرجايي بلژيك 90258090 چگالي سنج ،غلظت سنج ،ا لات شناورمشابه ،فشارسنج هوا ،پسيکرومترورطوبت سنج ، غير مذکور در جاي ديگر 1,468 17,578,925,000 Rls. 534,135 $
71 6 1396 شهيدرجايي بلژيك 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 380,000 17,219,494,125 Rls. 524,612 $
72 5 1396 شهيدرجايي بلژيك 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 224,000 16,590,531,520 Rls. 508,062 $
73 9 1396 شهيدرجايي بلژيك 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 226,000 16,512,827,010 Rls. 470,819 $
74 7 1396 شهيدرجايي بلژيك 27101930 روغن ترانسفور ماتور 331,700 14,871,915,780 Rls. 440,558 $
75 12 1396 شهيدرجايي بلژيك 39021020 گريد فيلم پلي پروپيلن 186,300 14,847,368,416 Rls. 399,659 $
76 11 1396 شهيدرجايي بلژيك 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 132,000 14,741,893,600 Rls. 401,871 $
77 12 1396 شهيدرجايي بلژيك 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 293,376 14,583,641,204 Rls. 392,297 $
78 10 1396 شهيدرجايي بلژيك 31051010 کود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 286,800 14,233,057,341 Rls. 393,329 $
79 11 1396 شهيدرجايي بلژيك 28470000 پرا کسيد هيدروژن (آب اکسيژنه ) حتي جامد شده با اوره 593,775 13,880,939,486 Rls. 377,053 $
80 1 1396 شهيدرجايي بلژيك 84481110 دا بي ژا کارد 22,186 13,694,400,000 Rls. 422,458 $
81 8 1396 شهيدرجايي بلژيك 72254010 با پهناي بيش از 1200 ميليمتر 171,921 13,199,492,850 Rls. 383,461 $
82 4 1396 شهيدرجايي بلژيك 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 48,200 13,167,412,623 Rls. 405,546 $
83 10 1396 شهيدرجايي بلژيك 84362100 ماشين هاي جوجه کشي وجوجه پروري مصنوعي براي پرورش پرندگان خانگي 16,469 12,935,718,692 Rls. 366,409 $
84 9 1396 شهيدرجايي بلژيك 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 55,360 12,814,759,432 Rls. 365,173 $
85 8 1396 شهيدرجايي بلژيك 84368000 ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي،باغباني ،گلكاري ، جنگل دا ري ياپرورش زنبورعسل, غيرمذکوردرجاي ديگر 79,035 12,219,978,112 Rls. 360,025 $
86 9 1396 شهيدرجايي بلژيك 39269092 ک ک ک ک نوار پلاستيکي داراي برآمدگي­هاي قلاب مانند 36,370 12,195,812,710 Rls. 346,079 $
87 12 1396 شهيدرجايي بلژيك 28470000 پرا کسيد هيدروژن (آب اکسيژنه ) حتي جامد شده با اوره 511,875 12,090,354,230 Rls. 324,842 $
88 4 1396 شهيدرجايي بلژيك 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غيرازرديف 37013020 16,700 12,013,650,000 Rls. 370,129 $
89 8 1396 شهيدرجايي بلژيك 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 73,975 11,975,166,890 Rls. 347,893 $
90 8 1396 شهيدرجايي بلژيك 29304000 متيونين 100,000 11,938,650,000 Rls. 346,832 $
91 7 1396 شهيدرجايي بلژيك 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 276,250 11,933,835,750 Rls. 355,915 $
92 5 1396 شهيدرجايي بلژيك 04022120 مواد اوليه شيرخشك اطفال (پايه) حاوي چربي گياهي 75,225 10,988,325,929 Rls. 334,785 $
93 4 1396 شهيدرجايي بلژيك 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 144,000 10,832,987,520 Rls. 333,426 $
94 11 1396 شهيدرجايي بلژيك 72103000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmآبکاري ياا ندودشده باروي بطريق ا لکتروليت 288,340 10,463,700,387 Rls. 288,344 $
95 5 1396 شهيدرجايي بلژيك 70051010 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده دا را ي لايه جاذب ياپوشش مانع ا ز ا نعکاس 419,047 10,380,578,060 Rls. 317,935 $
96 6 1396 شهيدرجايي بلژيك 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 66,200 10,251,410,900 Rls. 311,489 $
97 7 1396 شهيدرجايي بلژيك 69022020 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه محصولاتي كه به لحاظ وزنيداراي بيش از 50 درصد آلومين (Al2O3) و 10 درصد وزني يا بيشتر زيركونيا (ZrO2) باشد 300,000 10,079,469,389 Rls. 296,962 $
98 4 1396 شهيدرجايي بلژيك 29304000 متيونين 60,000 10,067,421,000 Rls. 309,862 $
99 12 1396 شهيدرجايي بلژيك 39269092 ک ک ک ک نوار پلاستيکي داراي برآمدگي­هاي قلاب مانند 29,032 9,465,349,380 Rls. 252,983 $
100 6 1396 شهيدرجايي بلژيك 39021020 گريد فيلم پلي پروپيلن 148,500 9,394,952,738 Rls. 282,207 $
مجموع کل
6,906,359,675,505 ريال
مجموع کل
202,971,643 دلار