آمار کل " واردات از" کشور (ايرلند) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 شهيدرجايي ايرلند 33021010 ا سانس کولا ازانواعي كه درصنايع غذايي يانوشابه سازي مورداستفاده قرارميگيرد 42,518 125,832,660,441 Rls. 3,397,341 $
2 5 1396 شهيدرجايي ايرلند 33021010 ا سانس کولا ازانواعي كه درصنايع غذايي يانوشابه سازي مورداستفاده قرارميگيرد 43,098 106,924,947,690 Rls. 3,268,870 $
3 10 1396 شهيدرجايي ايرلند 38237020 لوريل ميرستيل الكل 700,000 59,433,688,200 Rls. 1,645,750 $
4 11 1396 شهيدرجايي ايرلند 33021010 ا سانس کولا ازانواعي كه درصنايع غذايي يانوشابه سازي مورداستفاده قرارميگيرد 14,371 55,142,526,736 Rls. 1,529,358 $
5 12 1396 شهيدرجايي ايرلند 38237020 لوريل ميرستيل الكل 398,400 34,012,150,240 Rls. 917,907 $
6 5 1396 شهيدرجايي ايرلند 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 200,000 33,499,350,000 Rls. 1,029,324 $
7 4 1396 شهيدرجايي ايرلند 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 200,000 32,982,930,000 Rls. 1,016,173 $
8 5 1396 شهيدرجايي ايرلند 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 345,241 25,501,127,973 Rls. 782,015 $
9 10 1396 شهيدرجايي ايرلند 84752900 ماشين هاي ساختن ياعمل آوردن شيشه ياا شياءشيشه ا ي با حرا رت (غيرا زا لياف ا پتيکي). 33,600 25,334,380,170 Rls. 702,640 $
10 10 1396 شهيدرجايي ايرلند 33021010 ا سانس کولا ازانواعي كه درصنايع غذايي يانوشابه سازي مورداستفاده قرارميگيرد 7,178 23,399,379,452 Rls. 649,279 $
11 10 1396 شهيدرجايي ايرلند 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 118,425 22,777,631,730 Rls. 639,379 $
12 9 1396 شهيدرجايي ايرلند 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 80,610 21,398,335,780 Rls. 607,246 $
13 1 1396 شهيدرجايي ايرلند 33011200 روغن هاي ا سانسي از پرتقال (ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره و روغن هاي ا سانسي مطلق ) 73,101 20,528,898,498 Rls. 633,295 $
14 11 1396 شهيدرجايي ايرلند 28369900 ساير کربنات ها، پرا کسو کربنات ها وكربنات امونيوم تجارتي كه داراي كاربامات آمونيوم باشد غيراز موارد مذكور در شماره هاي 28369200 تا 28362000 960,000 20,177,371,008 Rls. 547,963 $
15 6 1396 شهيدرجايي ايرلند 29212100 اتيلن دي آمين و املاح آن 204,000 18,614,463,480 Rls. 567,134 $
16 4 1396 شهيدرجايي ايرلند 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 94,342 17,588,443,524 Rls. 541,864 $
17 12 1396 شهيدرجايي ايرلند 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 277,533 17,465,192,071 Rls. 471,934 $
18 6 1396 شهيدرجايي ايرلند 33011200 روغن هاي ا سانسي از پرتقال (ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره و روغن هاي ا سانسي مطلق ) 77,916 17,417,452,094 Rls. 523,188 $
19 1 1396 شهيدرجايي ايرلند 29212100 اتيلن دي آمين و املاح آن 208,000 16,926,873,600 Rls. 522,144 $
20 11 1396 شهيدرجايي ايرلند 38237020 لوريل ميرستيل الكل 160,000 13,506,660,900 Rls. 370,591 $
21 5 1396 شهيدرجايي ايرلند 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 188,420 13,272,971,760 Rls. 408,928 $
22 6 1396 شهيدرجايي ايرلند 15131990 روغن نارگيل تصفيه شده عرضه شده بصورت غير خرده فروشي واجزاءآن 168,000 11,361,642,600 Rls. 341,283 $
23 4 1396 شهيدرجايي ايرلند 28369900 ساير کربنات ها، پرا کسو کربنات ها وكربنات امونيوم تجارتي كه داراي كاربامات آمونيوم باشد غيراز موارد مذكور در شماره هاي 28369200 تا 28362000 576,000 10,755,288,000 Rls. 330,474 $
24 4 1396 شهيدرجايي ايرلند 29224990 سايرا مينوا سيدهاغيرا زا نهاييکه دا را يبيش ا زيک نوع عامل ا کسيژنه هستندوا سترهاي...غيرمذکور 120,000 10,383,534,720 Rls. 319,381 $
25 12 1396 شهيدرجايي ايرلند 29212100 اتيلن دي آمين و املاح آن 96,000 9,980,490,240 Rls. 267,581 $
26 10 1396 شهيدرجايي ايرلند 28331100 سولفات دي سديم 2,000,000 8,863,188,000 Rls. 245,817 $
27 11 1396 شهيدرجايي ايرلند 28331100 سولفات دي سديم 2,000,000 8,863,188,000 Rls. 245,817 $
28 10 1396 شهيدرجايي ايرلند 28369900 ساير کربنات ها، پرا کسو کربنات ها وكربنات امونيوم تجارتي كه داراي كاربامات آمونيوم باشد غيراز موارد مذكور در شماره هاي 28369200 تا 28362000 480,000 8,690,250,240 Rls. 246,154 $
29 6 1396 شهيدرجايي ايرلند 28369900 ساير کربنات ها، پرا کسو کربنات ها وكربنات امونيوم تجارتي كه داراي كاربامات آمونيوم باشد غيراز موارد مذكور در شماره هاي 28369200 تا 28362000 480,000 8,122,622,400 Rls. 246,806 $
30 9 1396 شهيدرجايي ايرلند 15131990 روغن نارگيل تصفيه شده عرضه شده بصورت غير خرده فروشي واجزاءآن 126,000 7,852,154,058 Rls. 222,415 $
31 8 1396 شهيدرجايي ايرلند 38123910 ک ک ک آنت?­اکس?دان­ها 55,000 7,429,065,726 Rls. 214,728 $
32 4 1396 شهيدرجايي ايرلند 33021010 ا سانس کولا ازانواعي كه درصنايع غذايي يانوشابه سازي مورداستفاده قرارميگيرد 2,602 6,403,050,325 Rls. 197,078 $
33 5 1396 شهيدرجايي ايرلند 38237020 لوريل ميرستيل الكل 97,500 6,145,338,225 Rls. 188,536 $
34 12 1396 شهيدرجايي ايرلند 32042090 --- ساير محصولات آلي سنتيك از انواع كه به عنوان عوامل درخشان كننده فلورسنت استعمال مي شوند بجز گرانول مستربچ 45,000 6,134,512,725 Rls. 166,529 $
35 6 1396 شهيدرجايي ايرلند 32042090 --- ساير محصولات آلي سنتيك از انواع كه به عنوان عوامل درخشان كننده فلورسنت استعمال مي شوند بجز گرانول مستربچ 48,000 5,173,999,200 Rls. 157,212 $
36 11 1396 شهيدرجايي ايرلند 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 90,746 5,156,835,021 Rls. 143,023 $
37 5 1396 شهيدرجايي ايرلند 32042090 --- ساير محصولات آلي سنتيك از انواع كه به عنوان عوامل درخشان كننده فلورسنت استعمال مي شوند بجز گرانول مستربچ 48,000 5,101,816,320 Rls. 155,995 $
38 11 1396 شهيدرجايي ايرلند 29212100 اتيلن دي آمين و املاح آن 48,000 4,957,848,000 Rls. 134,170 $
39 5 1396 شهيدرجايي ايرلند 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 99,000 4,825,261,782 Rls. 148,037 $
40 12 1396 شهيدرجايي ايرلند 38123910 ک ک ک آنت?­اکس?دان­ها 30,000 4,623,637,200 Rls. 123,961 $
41 11 1396 شهيدرجايي ايرلند 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 42,200 4,607,037,897 Rls. 124,983 $
42 8 1396 شهيدرجايي ايرلند 29224990 سايرا مينوا سيدهاغيرا زا نهاييکه دا را يبيش ا زيک نوع عامل ا کسيژنه هستندوا سترهاي...غيرمذکور 48,000 4,129,084,320 Rls. 117,474 $
43 1 1396 شهيدرجايي ايرلند 29224990 سايرا مينوا سيدهاغيرا زا نهاييکه دا را يبيش ا زيک نوع عامل ا کسيژنه هستندوا سترهاي...غيرمذکور 48,000 3,894,687,360 Rls. 120,147 $
44 12 1396 شهيدرجايي ايرلند 38231100 اسيد استئاريك 110,000 3,794,533,110 Rls. 102,363 $
45 10 1396 شهيدرجايي ايرلند 84431400 ماشينکآلات چاپ برجسته (Letterpress)، با تغذيه قرقرهکاي، به استثناي چاپ فلكسوگرافيك (Flexographic) 34,500 3,540,737,000 Rls. 108,904 $
46 10 1396 شهيدرجايي ايرلند 29054500 گليسرول 100,000 3,501,306,900 Rls. 97,153 $
47 1 1396 شهيدرجايي ايرلند 28369900 ساير کربنات ها، پرا کسو کربنات ها وكربنات امونيوم تجارتي كه داراي كاربامات آمونيوم باشد غيراز موارد مذكور در شماره هاي 28369200 تا 28362000 216,000 3,475,638,720 Rls. 107,220 $
48 12 1396 شهيدرجايي ايرلند 33011900 روغن هاي ا سانسي(ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره وروغن هاي ا سانس مطلق )مرکبات غيرازپرتقال وليموترش 883 3,311,775,153 Rls. 90,187 $
49 6 1396 شهيدرجايي ايرلند 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 5,882 3,172,860,364 Rls. 96,669 $
50 10 1396 شهيدرجايي ايرلند 38123910 ک ک ک آنت?­اکس?دان­ها 20,000 2,937,017,200 Rls. 81,457 $
51 5 1396 شهيدرجايي ايرلند 31010000 کود حيوا ني يا نباتي، حتي مخلوط شده با يكديگر ياعمل آورده شده ازلحاظ شيميائي 10,800 2,827,893,600 Rls. 86,759 $
52 10 1396 شهيدرجايي ايرلند 38123930 ک ک ک پا?دارکننده­ها? UV 7,500 2,728,395,126 Rls. 76,297 $
53 9 1396 شهيدرجايي ايرلند 33011900 روغن هاي ا سانسي(ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره وروغن هاي ا سانس مطلق )مرکبات غيرازپرتقال وليموترش 3,331 2,548,294,560 Rls. 77,430 $
54 10 1396 شهيدرجايي ايرلند 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 19,200 2,456,449,114 Rls. 68,693 $
55 8 1396 شهيدرجايي ايرلند 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 106,372 2,443,679,370 Rls. 70,992 $
56 7 1396 شهيدرجايي ايرلند 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 19,200 2,441,736,972 Rls. 71,574 $
57 5 1396 شهيدرجايي ايرلند 28353100 تري فسفات سديم (تري پلي فسفات هاي سديم ) 100,000 2,375,281,000 Rls. 72,873 $
58 7 1396 شهيدرجايي ايرلند 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 49,500 2,306,161,044 Rls. 67,600 $
59 9 1396 شهيدرجايي ايرلند 29171400 انيدريد مالئيك 40,000 2,275,625,000 Rls. 64,579 $
60 7 1396 شهيدرجايي ايرلند 39012040 ک ک ک گريد بادي: 44,000 2,174,924,796 Rls. 64,078 $
61 11 1396 شهيدرجايي ايرلند 55034000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي پروپيلن, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 8,800 2,135,971,800 Rls. 58,860 $
62 12 1396 شهيدرجايي ايرلند 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 9,462 2,033,993,390 Rls. 54,893 $
63 10 1396 شهيدرجايي ايرلند 31049000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي ،پتاسه که در جاي ديگري مذکور نباشد 8,880 2,005,820,496 Rls. 55,274 $
64 12 1396 شهيدرجايي ايرلند 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 8,000 1,991,720,640 Rls. 53,399 $
65 11 1396 شهيدرجايي ايرلند 22071010 ا تانول (ا لکل ا تيليک, هيدروا کسيد)100درصد خالص 5,992 1,922,953,600 Rls. 52,606 $
66 6 1396 شهيدرجايي ايرلند 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 24,000 1,866,070,500 Rls. 56,701 $
67 9 1396 شهيدرجايي ايرلند 22071010 ا تانول (ا لکل ا تيليک, هيدروا کسيد)100درصد خالص 6,307 1,850,282,350 Rls. 52,410 $
68 12 1396 شهيدرجايي ايرلند 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 22,000 1,755,880,830 Rls. 47,816 $
69 9 1396 شهيدرجايي ايرلند 28369900 ساير کربنات ها، پرا کسو کربنات ها وكربنات امونيوم تجارتي كه داراي كاربامات آمونيوم باشد غيراز موارد مذكور در شماره هاي 28369200 تا 28362000 96,000 1,692,510,336 Rls. 48,013 $
70 5 1396 شهيدرجايي ايرلند 29171400 انيدريد مالئيك 40,000 1,676,070,000 Rls. 51,192 $
71 7 1396 شهيدرجايي ايرلند 28369900 ساير کربنات ها، پرا کسو کربنات ها وكربنات امونيوم تجارتي كه داراي كاربامات آمونيوم باشد غيراز موارد مذكور در شماره هاي 28369200 تا 28362000 96,000 1,602,471,552 Rls. 47,212 $
72 5 1396 شهيدرجايي ايرلند 28352900 سايرفسفات ها غير از مونو يا دي سديم ، پتاسيم ، فسفات دي كلسيك ، دي كلسيم فسفات ، منوكلسيم فسفات ، فسفاتهاي دي كلسيم 22,000 1,554,697,760 Rls. 47,537 $
73 8 1396 شهيدرجايي ايرلند 38123930 ک ک ک پا?دارکننده­ها? UV 5,000 1,532,921,474 Rls. 44,727 $
74 12 1396 شهيدرجايي ايرلند 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 13,800 1,342,536,580 Rls. 36,232 $
75 4 1396 شهيدرجايي ايرلند 38123930 ک ک ک پا?دارکننده­ها? UV 4,500 1,299,139,833 Rls. 39,986 $
76 10 1396 شهيدرجايي ايرلند 32042090 --- ساير محصولات آلي سنتيك از انواع كه به عنوان عوامل درخشان كننده فلورسنت استعمال مي شوند بجز گرانول مستربچ 11,000 1,270,019,520 Rls. 35,686 $
77 9 1396 شهيدرجايي ايرلند 32042090 --- ساير محصولات آلي سنتيك از انواع كه به عنوان عوامل درخشان كننده فلورسنت استعمال مي شوند بجز گرانول مستربچ 11,000 1,253,917,280 Rls. 35,518 $
78 6 1396 شهيدرجايي ايرلند 39012040 ک ک ک گريد بادي: 22,000 1,058,631,288 Rls. 32,041 $
79 11 1396 شهيدرجايي ايرلند 29319090 ساير ترکيبات آلي - غير آلي غير مذکور در جاي ديگر 22,500 1,043,213,850 Rls. 28,232 $
80 5 1396 شهيدرجايي ايرلند 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 7,040 1,039,527,000 Rls. 31,672 $
81 9 1396 شهيدرجايي ايرلند 29181400 اسيد سيتريك 21,507 990,818,879 Rls. 28,118 $
82 6 1396 شهيدرجايي ايرلند 29181400 اسيد سيتريك 21,160 935,894,907 Rls. 28,186 $
83 10 1396 شهيدرجايي ايرلند 29181400 اسيد سيتريك 20,440 915,479,523 Rls. 25,701 $
84 9 1396 شهيدرجايي ايرلند 33021010 ا سانس کولا ازانواعي كه درصنايع غذايي يانوشابه سازي مورداستفاده قرارميگيرد 1,130 899,220,999 Rls. 25,519 $
85 1 1396 شهيدرجايي ايرلند 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 1,257 819,897,100 Rls. 25,300 $
86 4 1396 شهيدرجايي ايرلند 29181400 اسيد سيتريك 17,604 744,771,424 Rls. 22,946 $
87 5 1396 شهيدرجايي ايرلند 29181400 اسيد سيتريك 16,516 681,076,832 Rls. 20,927 $
88 1 1396 شهيدرجايي ايرلند 29181400 اسيد سيتريك 16,516 672,881,268 Rls. 20,758 $
89 6 1396 شهيدرجايي ايرلند 82141010 مدا دترا ش وتيغه آن 2,629 605,661,133 Rls. 18,403 $
90 12 1396 شهيدرجايي ايرلند 29181590 ساير ا ملاح و ا سترهاي ا سيدسيتريک غير مذکور 5,103 596,607,400 Rls. 16,145 $
91 10 1396 شهيدرجايي ايرلند 84411000 ماشينهاي برش 3,000 464,690,400 Rls. 14,320 $
92 10 1396 شهيدرجايي ايرلند 59119000 ساير محصولات واشياء نسجي، براي مصارف فني، مذكور در يادداشت فصل 7 670 457,336,800 Rls. 12,789 $
93 10 1396 شهيدرجايي ايرلند 84341000 ماشين هاي شيردوش 4,000 427,068,000 Rls. 12,000 $
94 12 1396 شهيدرجايي ايرلند 29181400 اسيد سيتريك 7,790 413,691,390 Rls. 11,216 $
95 9 1396 شهيدرجايي ايرلند 29181590 ساير ا ملاح و ا سترهاي ا سيدسيتريک غير مذکور 5,803 407,853,622 Rls. 11,575 $
96 10 1396 شهيدرجايي ايرلند 38249990 ک ک ک ساير 4,800 373,957,526 Rls. 10,457 $
97 7 1396 شهيدرجايي ايرلند 38249990 ک ک ک ساير 4,800 366,909,408 Rls. 10,755 $
98 11 1396 شهيدرجايي ايرلند 38249990 ک ک ک ساير 4,200 353,674,785 Rls. 9,570 $
99 6 1396 شهيدرجايي ايرلند 29181590 ساير ا ملاح و ا سترهاي ا سيدسيتريک غير مذکور 4,078 268,941,784 Rls. 8,177 $
100 9 1396 شهيدرجايي ايرلند 29362700 ويتامين C و مشتقات آن , مخلوط نشده 1,131 165,318,505 Rls. 4,861 $
مجموع کل
966,994,378,499 ريال
مجموع کل
27,882,482 دلار