آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 3,037,445 2,151,558,625,718 Rls. 64,788,193 $
2 11 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 86071100 بوژي محرک و بوژي را هنماي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 1,909,751 1,650,185,000,000 Rls. 50,862,018 $
3 4 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84118200 سا?ر تورب?ن ها? گاز? با قدرت ب?شتر از 5000 ک?لووات 330,000 907,000,000,000 Rls. 27,823,992 $
4 11 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 457,819 815,586,205,316 Rls. 22,079,315 $
5 8 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 1,054,440 611,137,164,600 Rls. 18,285,665 $
6 1 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 463,866 475,161,826,000 Rls. 14,655,279 $
7 1 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 85016490 ساير ژنرا تورهاي جريان متناوب (آلتر ناتورها ) به قدرت بيش از1500 kva 380,100 426,446,685,000 Rls. 13,146,516 $
8 4 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 1,258,825 412,157,452,655 Rls. 12,691,044 $
9 7 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 730,467 375,464,700,613 Rls. 11,231,057 $
10 10 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 1,766,520 352,551,151,314 Rls. 9,986,958 $
11 4 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 3,437,537 327,804,777,252 Rls. 10,094,187 $
12 11 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72021100 -- فرومنگنز داراي بيش از 2 درصد وزني كربن 6,618,220 321,403,361,609 Rls. 8,707,188 $
13 10 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 1,902,657 310,266,175,186 Rls. 8,640,852 $
14 7 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 2,048,078 309,821,946,325 Rls. 9,194,961 $
15 11 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 18010090 دا نه کاکائو کامل يا خردشده. خام يا بودا ده در بسته هاي بيش ا ز ده کيلوگرم 2,000,000 305,417,255,000 Rls. 8,421,353 $
16 9 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 1,868,158 294,679,608,130 Rls. 8,383,887 $
17 5 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 806,397 293,241,684,502 Rls. 8,951,169 $
18 11 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 2,615,038 292,293,397,238 Rls. 7,941,140 $
19 5 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 613,620 288,946,555,080 Rls. 8,878,371 $
20 10 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84212190 ک ک ک ساير 50,880 287,826,542,962 Rls. 8,092,414 $
21 7 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 31031900 ک ک ساير 28,506,000 274,781,000,000 Rls. 8,139,981 $
22 12 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 1,881,034 271,860,839,977 Rls. 7,316,575 $
23 5 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 1,826,241 265,233,286,558 Rls. 8,117,970 $
24 1 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 953,078 244,103,639,426 Rls. 7,533,714 $
25 5 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72021100 -- فرومنگنز داراي بيش از 2 درصد وزني كربن 6,834,412 244,078,291,652 Rls. 7,465,187 $
26 12 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 211,893 243,968,535,000 Rls. 6,534,980 $
27 10 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 2,245,137 239,407,360,121 Rls. 6,674,749 $
28 10 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 1,919,540 231,649,713,460 Rls. 6,526,525 $
29 9 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 1,277,197 230,588,612,600 Rls. 6,541,797 $
30 12 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 880,080 228,986,607,270 Rls. 6,293,928 $
31 5 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72021990 فرومنگنز دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي يا کمترا ز 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد 4,042,000 223,327,460,624 Rls. 6,829,840 $
32 10 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72021100 -- فرومنگنز داراي بيش از 2 درصد وزني كربن 5,056,905 221,637,725,182 Rls. 6,159,447 $
33 8 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 1,248,393 217,898,618,694 Rls. 5,511,845 $
34 5 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 394,110 217,001,000,000 Rls. 6,667,729 $
35 12 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 1,207,939 209,255,570,737 Rls. 5,617,327 $
36 4 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 87042290 ---ساير وسايل نقليه موتوري براي حمل ونقل كالا با وزن ناخالص وسيله نقليه بيش از 5 تن وحداكثر 20 تن بجز مخصوص حمل بتون اماده 731,110 204,337,390,309 Rls. 6,298,157 $
37 1 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 1,496,030 199,842,004,692 Rls. 6,164,355 $
38 7 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 1,787,042 197,272,023,244 Rls. 5,838,310 $
39 7 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 400,900 196,932,087,671 Rls. 6,000,000 $
40 8 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 1,945,772 194,686,490,520 Rls. 5,608,244 $
41 8 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72021990 فرومنگنز دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي يا کمترا ز 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد 3,314,000 192,751,795,198 Rls. 5,615,525 $
42 7 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 6,624,429 188,727,805,046 Rls. 5,635,727 $
43 6 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 1,279,425 187,806,931,702 Rls. 5,688,392 $
44 9 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72021990 فرومنگنز دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي يا کمترا ز 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد 3,076,800 184,735,728,556 Rls. 5,250,139 $
45 9 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 80011000 قلع, غيرممزوج, بصورت کارنشده. 240,664 175,719,659,169 Rls. 4,985,113 $
46 12 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29304000 متيونين 1,299,600 175,216,345,300 Rls. 4,721,899 $
47 4 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 1,406,360 174,513,363,964 Rls. 5,375,060 $
48 5 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84029000 ا جزا ءوقطعات ديگهاي مولدبخاروديگهاي مولدآب فوق ا لعاده گرم 1,014,713 167,834,000,000 Rls. 5,113,447 $
49 9 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 1,329,434 165,895,769,968 Rls. 4,707,484 $
50 11 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 3,427,708 160,458,940,327 Rls. 4,387,178 $
51 12 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 18010090 دا نه کاکائو کامل يا خردشده. خام يا بودا ده در بسته هاي بيش ا ز ده کيلوگرم 997,007 156,680,476,250 Rls. 4,259,647 $
52 7 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72021990 فرومنگنز دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي يا کمترا ز 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد 2,740,000 156,357,252,962 Rls. 4,634,461 $
53 12 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72021100 -- فرومنگنز داراي بيش از 2 درصد وزني كربن 3,158,675 151,256,385,731 Rls. 4,062,948 $
54 11 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 880,923 147,122,354,481 Rls. 4,037,872 $
55 6 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29304000 متيونين 1,234,800 141,423,501,600 Rls. 4,282,886 $
56 4 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 43,699 141,000,000,000 Rls. 4,331,341 $
57 5 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 1,867,377 140,464,112,547 Rls. 4,307,561 $
58 8 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 164,243 138,635,119,136 Rls. 3,973,114 $
59 4 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 193,889 137,006,403,840 Rls. 4,206,515 $
60 4 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84029000 ا جزا ءوقطعات ديگهاي مولدبخاروديگهاي مولدآب فوق ا لعاده گرم 967,647 128,000,000,000 Rls. 3,925,251 $
61 8 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 4,584,281 126,978,839,880 Rls. 3,705,001 $
62 4 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27131200 کک نفت تکليس شده 8,500,000 126,880,662,000 Rls. 3,905,473 $
63 12 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84192090 ساير ا سترليزه کننده هاي طبي وجرا حي يا ا زمايشگاهي غيرمذکوردرجاي ديگر 23,646 125,444,360,841 Rls. 3,363,757 $
64 11 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 549,150 125,043,826,752 Rls. 2,811,303 $
65 12 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 80011000 قلع, غيرممزوج, بصورت کارنشده. 144,820 124,773,530,259 Rls. 3,361,529 $
66 8 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 793,019 123,030,876,491 Rls. 3,583,792 $
67 1 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 94,011 121,889,214,000 Rls. 3,758,986 $
68 11 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 36,260 121,309,000,000 Rls. 3,555,885 $
69 9 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 1,148,979 121,301,835,516 Rls. 3,435,591 $
70 8 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72023000 فروسيليکومنگنز. 3,411,000 120,058,180,014 Rls. 3,487,638 $
71 8 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 834,761 120,045,433,456 Rls. 3,490,375 $
72 4 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 244,845 118,464,913,950 Rls. 3,632,752 $
73 4 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 451,716 118,342,354,027 Rls. 3,643,291 $
74 12 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 85016490 ساير ژنرا تورهاي جريان متناوب (آلتر ناتورها ) به قدرت بيش از1500 kva 405,221 118,066,240,473 Rls. 3,312,091 $
75 6 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 87042290 ---ساير وسايل نقليه موتوري براي حمل ونقل كالا با وزن ناخالص وسيله نقليه بيش از 5 تن وحداكثر 20 تن بجز مخصوص حمل بتون اماده 365,980 117,850,750,464 Rls. 3,571,481 $
76 12 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 22,261 117,563,520,806 Rls. 3,191,256 $
77 5 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 845,769 115,347,782,375 Rls. 3,533,564 $
78 6 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72021990 فرومنگنز دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي يا کمترا ز 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد 2,034,000 113,771,068,336 Rls. 3,433,392 $
79 11 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 2,880 111,867,000,000 Rls. 3,447,469 $
80 6 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72021100 -- فرومنگنز داراي بيش از 2 درصد وزني كربن 2,700,000 111,113,767,318 Rls. 3,361,514 $
81 6 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 929,205 110,460,721,576 Rls. 3,339,883 $
82 9 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29304000 متيونين 861,400 110,043,819,260 Rls. 3,119,335 $
83 6 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 216,750 108,506,640,000 Rls. 3,305,850 $
84 8 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72021100 -- فرومنگنز داراي بيش از 2 درصد وزني كربن 2,919,000 107,343,524,862 Rls. 3,098,734 $
85 10 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 160,016 107,228,849,315 Rls. 2,983,089 $
86 7 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 183,600 106,412,976,000 Rls. 3,184,110 $
87 12 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72021990 فرومنگنز دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي يا کمترا ز 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد 1,662,000 105,825,139,645 Rls. 2,839,310 $
88 5 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 3,567,247 104,041,016,899 Rls. 3,176,153 $
89 10 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 39076120 ک ک ک گر?د بطر? 2,640,000 103,688,487,090 Rls. 2,887,917 $
90 12 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 32061190 ک ک ک سايرپيگمان ها وفرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80 درصد يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 658,000 102,580,983,672 Rls. 2,768,698 $
91 11 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72021990 فرومنگنز دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي يا کمترا ز 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد 1,622,000 101,299,292,535 Rls. 2,756,423 $
92 5 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 87041090 دا مپرهابرا ي ا ستفاده درخارج ا زشاهرا ههاباوزن ناخالص بيش ا ز30تن 368,680 101,151,860,931 Rls. 3,117,384 $
93 4 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 24039900 ساير توتون ها و تنباکوهاي ساخته شده وبدل آنها , که در جاي ديگري مذکور نباشد عصاره واسانس توتون وتنباكو 656,250 99,071,507,480 Rls. 3,047,233 $
94 5 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 73051200 لوله ا زآهن يافولاد,جوش دا ده ا زدرا زا(غيرازرديف 73051100)بامقطع مدور,باقطرخارجي بيش از 4/406, براي استفاده درخطوط نفت وگاز 1,336,806 98,234,973,200 Rls. 3,003,668 $
95 6 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 3,509,440 97,875,082,391 Rls. 2,966,640 $
96 10 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 121,512 97,611,875,302 Rls. 2,712,971 $
97 7 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 3,275,663 97,431,028,045 Rls. 2,897,223 $
98 10 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29304000 متيونين 729,600 97,194,024,960 Rls. 2,699,954 $
99 8 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 182,228 95,945,427,512 Rls. 2,769,672 $
100 12 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 2,085,570 95,209,347,768 Rls. 2,570,182 $
مجموع کل
23,423,704,053,415 ريال
مجموع کل
687,028,348 دلار