آمار کل " واردات از" کشور (اسلووني) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1396 شهيدرجايي اسلووني 84336000 ماشين هابرا ي پاک کردن, جورکردن, يادرجه بندي کردن تخم مرغ ،ميوه ياسايرمحصولات كشاورزي 3,000 11,406,732,000 Rls. 348,201 $
2 1 1396 شهيدرجايي اسلووني 48109200 ساير کاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 508,271 10,318,997,985 Rls. 318,180 $
3 6 1396 شهيدرجايي اسلووني 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 435,068 10,229,411,058 Rls. 309,186 $
4 1 1396 شهيدرجايي اسلووني 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 259,201 7,628,829,752 Rls. 235,254 $
5 12 1396 شهيدرجايي اسلووني 48101300 کاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..بصورت رول بدون ا لياف ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 163,180 6,897,465,667 Rls. 185,174 $
6 11 1396 شهيدرجايي اسلووني 48053000 کاغذ سولفيت بشکل رول يا ورق براي لفاف 127,000 6,413,068,200 Rls. 173,551 $
7 10 1396 شهيدرجايي اسلووني 48109200 ساير کاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 271,117 5,956,673,784 Rls. 165,873 $
8 5 1396 شهيدرجايي اسلووني 28230000 ا کسيدهاي تيتان 60,000 5,835,336,000 Rls. 179,025 $
9 10 1396 شهيدرجايي اسلووني 48053000 کاغذ سولفيت بشکل رول يا ورق براي لفاف 125,229 5,762,437,481 Rls. 161,916 $
10 8 1396 شهيدرجايي اسلووني 48053000 کاغذ سولفيت بشکل رول يا ورق براي لفاف 125,000 5,714,362,500 Rls. 162,156 $
11 9 1396 شهيدرجايي اسلووني 84141090 ک ک ک مدادتراش و تيغه آن 30,643 5,596,299,072 Rls. 157,248 $
12 5 1396 شهيدرجايي اسلووني 48053000 کاغذ سولفيت بشکل رول يا ورق براي لفاف 123,565 5,257,443,620 Rls. 160,489 $
13 1 1396 شهيدرجايي اسلووني 32061190 ک ک ک سايرپيگمان ها وفرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80 درصد يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 60,000 4,901,388,000 Rls. 151,194 $
14 11 1396 شهيدرجايي اسلووني 28230000 ا کسيدهاي تيتان 40,000 4,783,190,400 Rls. 131,808 $
15 5 1396 شهيدرجايي اسلووني 84141090 ک ک ک مدادتراش و تيغه آن 29,200 4,631,774,400 Rls. 142,560 $
16 9 1396 شهيدرجايي اسلووني 28230000 ا کسيدهاي تيتان 40,000 4,579,767,360 Rls. 128,685 $
17 7 1396 شهيدرجايي اسلووني 48053000 کاغذ سولفيت بشکل رول يا ورق براي لفاف 100,000 4,392,740,000 Rls. 129,419 $
18 10 1396 شهيدرجايي اسلووني 32061190 ک ک ک سايرپيگمان ها وفرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80 درصد يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 40,000 4,328,434,800 Rls. 126,878 $
19 12 1396 شهيدرجايي اسلووني 39011090 ک ک ک ساير: 40,000 4,122,358,800 Rls. 111,560 $
20 5 1396 شهيدرجايي اسلووني 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 30,231 3,461,660,725 Rls. 105,845 $
21 1 1396 شهيدرجايي اسلووني 28230000 ا کسيدهاي تيتان 40,000 3,127,068,200 Rls. 96,494 $
22 10 1396 شهيدرجايي اسلووني 39069099 سايرپليمرهاي ا کريليک به ا شکال ا بتدا يي غيرمذکور 45,600 3,108,873,936 Rls. 86,937 $
23 12 1396 شهيدرجايي اسلووني 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 105,000 2,912,049,525 Rls. 78,334 $
24 7 1396 شهيدرجايي اسلووني 40082190 صفحه ورق ونوار از کائوچوي غير اسفنجي بجز پوشش براي کف 5,154 2,724,197,417 Rls. 80,700 $
25 7 1396 شهيدرجايي اسلووني 48109200 ساير کاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 109,859 2,477,206,197 Rls. 73,880 $
26 11 1396 شهيدرجايي اسلووني 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 24,750 2,345,961,125 Rls. 65,095 $
27 5 1396 شهيدرجايي اسلووني 48109200 ساير کاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 109,333 2,332,483,982 Rls. 71,319 $
28 6 1396 شهيدرجايي اسلووني 48109200 ساير کاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 99,999 2,225,193,748 Rls. 67,087 $
29 7 1396 شهيدرجايي اسلووني 28230000 ا کسيدهاي تيتان 20,000 2,190,470,400 Rls. 65,329 $
30 6 1396 شهيدرجايي اسلووني 84159030 ا جزا وقطعات تعرفه 841582 19,754 2,156,056,000 Rls. 65,690 $
31 6 1396 شهيدرجايي اسلووني 70134290 سايرظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرمير ياآشپزخانه اي ازشيشه داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هر كلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300غيراز اوپال غير مذكور درجاي ديگر 31,285 2,067,279,760 Rls. 62,569 $
32 7 1396 شهيدرجايي اسلووني 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 24,750 2,062,497,080 Rls. 62,181 $
33 4 1396 شهيدرجايي اسلووني 28230000 ا کسيدهاي تيتان 20,000 1,955,977,500 Rls. 60,101 $
34 6 1396 شهيدرجايي اسلووني 39011040 ک ک ک گريد تزريقي 20,000 1,883,716,000 Rls. 57,502 $
35 10 1396 شهيدرجايي اسلووني 39011090 ک ک ک ساير: 20,000 1,881,714,100 Rls. 53,300 $
36 11 1396 شهيدرجايي اسلووني 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 22,500 1,851,103,350 Rls. 51,010 $
37 9 1396 شهيدرجايي اسلووني 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 63,000 1,577,008,125 Rls. 44,753 $
38 1 1396 شهيدرجايي اسلووني 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 22,500 1,521,604,000 Rls. 46,937 $
39 5 1396 شهيدرجايي اسلووني 28365000 کربنات کلسيم 39,000 1,416,074,800 Rls. 43,227 $
40 7 1396 شهيدرجايي اسلووني 39069091 رزين هاي ترموست حلالي ويژه رنگ ا تومبيل ازپليمرهاي اكريليك 15,200 1,407,699,360 Rls. 41,983 $
41 5 1396 شهيدرجايي اسلووني 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 44,500 1,395,208,856 Rls. 42,660 $
42 7 1396 شهيدرجايي اسلووني 48101300 کاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..بصورت رول بدون ا لياف ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 34,000 1,221,840,660 Rls. 36,702 $
43 12 1396 شهيدرجايي اسلووني 85462029 ساير مقره هاي عايق برق ازسراميك باقطعات فلزي غير مذكور درجاي ديگر 4,960 1,215,034,344 Rls. 33,482 $
44 4 1396 شهيدرجايي اسلووني 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 23,375 1,204,441,612 Rls. 37,065 $
45 12 1396 شهيدرجايي اسلووني 38089990 --- ساير حشره كش ها غيرمذكور 8,094 1,137,082,600 Rls. 30,687 $
46 5 1396 شهيدرجايي اسلووني 84159030 ا جزا وقطعات تعرفه 841582 9,909 1,048,241,250 Rls. 32,209 $
47 6 1396 شهيدرجايي اسلووني 48025800 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن بيش ا ز150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10%ا زا لياف مکانيكي 20,177 1,017,347,251 Rls. 30,912 $
48 5 1396 شهيدرجايي اسلووني 38089990 --- ساير حشره كش ها غيرمذكور 8,544 984,073,308 Rls. 30,191 $
49 9 1396 شهيدرجايي اسلووني 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 48,532 982,330,024 Rls. 27,872 $
50 5 1396 شهيدرجايي اسلووني 38160010 کک ک کک س?مان نسوز 24,000 970,225,200 Rls. 29,560 $
51 10 1396 شهيدرجايي اسلووني 28421010 ---زئوليت 44,000 950,244,240 Rls. 26,573 $
52 7 1396 شهيدرجايي اسلووني 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 40,000 934,455,600 Rls. 27,531 $
53 11 1396 شهيدرجايي اسلووني 84159030 ا جزا وقطعات تعرفه 841582 7,940 836,084,550 Rls. 23,682 $
54 5 1396 شهيدرجايي اسلووني 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 24,353 820,413,189 Rls. 24,996 $
55 12 1396 شهيدرجايي اسلووني 48025800 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن بيش ا ز150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10%ا زا لياف مکانيكي 13,618 815,906,335 Rls. 22,280 $
56 11 1396 شهيدرجايي اسلووني 28365000 کربنات کلسيم 19,500 813,454,320 Rls. 22,014 $
57 10 1396 شهيدرجايي اسلووني 28365000 کربنات کلسيم 19,500 767,736,720 Rls. 21,156 $
58 9 1396 شهيدرجايي اسلووني 84159030 ا جزا وقطعات تعرفه 841582 7,114 751,260,734 Rls. 21,280 $
59 5 1396 شهيدرجايي اسلووني 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 46,903 735,276,642 Rls. 22,513 $
60 10 1396 شهيدرجايي اسلووني 84159030 ا جزا وقطعات تعرفه 841582 6,000 734,034,670 Rls. 20,368 $
61 12 1396 شهيدرجايي اسلووني 48101400 کاغذمقوا ا ندوده باکائولن يا..بصورت ورق بحالت تانشده يک ضلع ا ز435mmوضلع ديگرا ز297mmبيشترنباشد 8,096 670,651,885 Rls. 18,304 $
62 1 1396 شهيدرجايي اسلووني 28365000 کربنات کلسيم 19,500 628,099,900 Rls. 19,375 $
63 10 1396 شهيدرجايي اسلووني 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 21,000 551,994,135 Rls. 15,309 $
64 11 1396 شهيدرجايي اسلووني 44119210 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي متر مكعب كارنشده بطريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 42,564 535,308,487 Rls. 14,644 $
65 1 1396 شهيدرجايي اسلووني 48025800 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن بيش ا ز150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10%ا زا لياف مکانيكي 12,625 510,158,118 Rls. 15,727 $
66 6 1396 شهيدرجايي اسلووني 48025600 کاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا کثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435وديگرا ز297 mmبيشترنباشد 11,247 497,605,278 Rls. 15,120 $
67 6 1396 شهيدرجايي اسلووني 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 21,000 493,868,760 Rls. 14,948 $
68 12 1396 شهيدرجايي اسلووني 48025600 کاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا کثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435وديگرا ز297 mmبيشترنباشد 8,570 485,014,378 Rls. 13,231 $
69 8 1396 شهيدرجايي اسلووني 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 23,252 461,941,308 Rls. 13,142 $
70 6 1396 شهيدرجايي اسلووني 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 24,462 443,420,588 Rls. 13,319 $
71 11 1396 شهيدرجايي اسلووني 28259000 سايربازهاي غيرآلي,سايرا کسيدها,هيدرا کسيدهاوپرا کسيدهاي فلزي, غير مذکور در رديف هاي 28258000 تا 28252000 15,750 400,644,615 Rls. 10,842 $
72 6 1396 شهيدرجايي اسلووني 48101300 کاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..بصورت رول بدون ا لياف ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 6,000 216,004,896 Rls. 6,512 $
73 5 1396 شهيدرجايي اسلووني 40082190 صفحه ورق ونوار از کائوچوي غير اسفنجي بجز پوشش براي کف 721 190,639,242 Rls. 5,808 $
74 1 1396 شهيدرجايي اسلووني 39042100 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم نشده , به ا شکال ا بتدا ئي (Nonplasticised) 12,000 182,479,020 Rls. 5,627 $
75 1 1396 شهيدرجايي اسلووني 48025600 کاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا کثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435وديگرا ز297 mmبيشترنباشد 2,384 89,543,835 Rls. 2,760 $
مجموع کل
191,134,672,759 ريال
مجموع کل
5,607,031 دلار
[1]