آمار کل " واردات از" کشور (ازبكستان) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1396 شهيدرجايي ازبكستان 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 715,726 57,557,607,185 Rls. 1,705,057 $
2 8 1396 شهيدرجايي ازبكستان 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 286,915 23,279,296,878 Rls. 685,855 $
3 7 1396 شهيدرجايي ازبكستان 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 4,000 183,803,200 Rls. 5,600 $
مجموع کل
81,020,707,263 ريال
مجموع کل
2,396,512 دلار
[1]