آمار کل " واردات از" کشور (اردن) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 شهيدرجايي اردن 24031100 تنباكوي قليان مشخص شده در يادداشت 1 رديف فرعي اين فصل 742,832 109,478,357,608 Rls. 2,929,998 $
2 8 1396 شهيدرجايي اردن 28261200 فلوئورورهااز آلومينيوم 1,008,000 34,962,925,309 Rls. 1,010,058 $
3 9 1396 شهيدرجايي اردن 24031100 تنباكوي قليان مشخص شده در يادداشت 1 رديف فرعي اين فصل 206,400 33,011,213,361 Rls. 991,736 $
4 6 1396 شهيدرجايي اردن 24031100 تنباكوي قليان مشخص شده در يادداشت 1 رديف فرعي اين فصل 193,344 29,259,469,964 Rls. 882,351 $
5 11 1396 شهيدرجايي اردن 28261200 فلوئورورهااز آلومينيوم 676,800 24,984,986,309 Rls. 684,363 $
6 6 1396 شهيدرجايي اردن 28261200 فلوئورورهااز آلومينيوم 705,600 24,444,430,301 Rls. 741,319 $
7 12 1396 شهيدرجايي اردن 28261200 فلوئورورهااز آلومينيوم 504,000 23,538,934,118 Rls. 629,131 $
8 1 1396 شهيدرجايي اردن 24031100 تنباكوي قليان مشخص شده در يادداشت 1 رديف فرعي اين فصل 146,550 21,575,379,060 Rls. 665,573 $
9 7 1396 شهيدرجايي اردن 31051010 کود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 341,334 18,568,191,922 Rls. 549,201 $
10 11 1396 شهيدرجايي اردن 24031100 تنباكوي قليان مشخص شده در يادداشت 1 رديف فرعي اين فصل 146,850 18,430,680,126 Rls. 500,430 $
11 5 1396 شهيدرجايي اردن 24031100 تنباكوي قليان مشخص شده در يادداشت 1 رديف فرعي اين فصل 112,028 15,410,872,853 Rls. 472,255 $
12 4 1396 شهيدرجايي اردن 28261200 فلوئورورهااز آلومينيوم 345,600 10,982,828,227 Rls. 338,370 $
13 10 1396 شهيدرجايي اردن 24039100 توتون و تنباکوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 62,350 8,766,391,330 Rls. 244,846 $
14 11 1396 شهيدرجايي اردن 24039100 توتون و تنباکوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 61,875 8,549,795,925 Rls. 232,831 $
15 7 1396 شهيدرجايي اردن 24039100 توتون و تنباکوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 61,875 8,114,806,980 Rls. 242,016 $
16 6 1396 شهيدرجايي اردن 24031900 ساير تنباكوي سيگار غيرمذكور 61,975 6,495,305,178 Rls. 196,589 $
17 1 1396 شهيدرجايي اردن 24039100 توتون و تنباکوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 41,250 6,416,477,100 Rls. 206,510 $
18 10 1396 شهيدرجايي اردن 24031100 تنباكوي قليان مشخص شده در يادداشت 1 رديف فرعي اين فصل 41,250 5,818,848,552 Rls. 162,719 $
19 9 1396 شهيدرجايي اردن 31059010 سايرکودهاي (ميکرو) معدني غيرمذكور 140,324 5,547,003,072 Rls. 157,318 $
20 9 1396 شهيدرجايي اردن 24031900 ساير تنباكوي سيگار غيرمذكور 42,000 4,721,681,900 Rls. 133,994 $
21 12 1396 شهيدرجايي اردن 31052000 كودهاي معدني يا شيميايي داراي سه عنصر حاصلخيزكننده ازت، فسفرو پتاسيم 76,385 4,707,885,577 Rls. 126,866 $
22 4 1396 شهيدرجايي اردن 31051010 کود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 143,990 4,102,448,450 Rls. 126,296 $
23 10 1396 شهيدرجايي اردن 31052000 كودهاي معدني يا شيميايي داراي سه عنصر حاصلخيزكننده ازت، فسفرو پتاسيم 66,000 3,219,003,480 Rls. 89,320 $
24 8 1396 شهيدرجايي اردن 31051010 کود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 62,442 2,986,152,607 Rls. 87,102 $
25 11 1396 شهيدرجايي اردن 31059010 سايرکودهاي (ميکرو) معدني غيرمذكور 14,140 2,879,009,976 Rls. 78,126 $
26 6 1396 شهيدرجايي اردن 31043000 سولفات پتاسيم 96,000 2,763,175,200 Rls. 83,959 $
27 12 1396 شهيدرجايي اردن 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 48,000 2,518,725,000 Rls. 68,157 $
28 11 1396 شهيدرجايي اردن 31010000 کود حيوا ني يا نباتي، حتي مخلوط شده با يكديگر ياعمل آورده شده ازلحاظ شيميائي 11,548 2,471,950,008 Rls. 67,832 $
29 11 1396 شهيدرجايي اردن 31051010 کود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 46,000 2,420,724,131 Rls. 66,223 $
30 12 1396 شهيدرجايي اردن 31051010 کود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 38,240 2,354,498,328 Rls. 63,125 $
31 9 1396 شهيدرجايي اردن 31052000 كودهاي معدني يا شيميايي داراي سه عنصر حاصلخيزكننده ازت، فسفرو پتاسيم 53,240 2,099,001,920 Rls. 59,545 $
32 9 1396 شهيدرجايي اردن 31056000 كودهاي معدني يا شيميايي داراي دو عنصر حاصلخيزكننده فسفر و پتاسيم 25,735 2,056,899,153 Rls. 58,440 $
33 6 1396 شهيدرجايي اردن 38089122 ----50 LD حداكثر 2000 خانگي محصول اماده شيميايي 8,640 1,929,295,104 Rls. 58,393 $
34 12 1396 شهيدرجايي اردن 31043000 سولفات پتاسيم 50,450 1,905,802,021 Rls. 51,533 $
35 6 1396 شهيدرجايي اردن 31059010 سايرکودهاي (ميکرو) معدني غيرمذكور 60,900 1,809,491,600 Rls. 54,767 $
36 5 1396 شهيدرجايي اردن 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 7,500 1,672,604,880 Rls. 51,142 $
37 7 1396 شهيدرجايي اردن 31059010 سايرکودهاي (ميکرو) معدني غيرمذكور 21,190 1,608,824,022 Rls. 48,140 $
38 4 1396 شهيدرجايي اردن 31059010 سايرکودهاي (ميکرو) معدني غيرمذكور 10,000 1,418,450,400 Rls. 43,711 $
39 4 1396 شهيدرجايي اردن 31054000 دي هيدروژنواورتو فسفات آمونيوم (فسفات مونو آمونيك) حتي به صورت مخلوط با هيدروژنواورتوفسفات دي آمونيوم (فسفات دي آمونيك) 70,000 1,233,404,000 Rls. 38,000 $
40 4 1396 شهيدرجايي اردن 31039000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي فسفاته , که در جاي ديگري مذکور نباشد 46,000 1,110,063,600 Rls. 34,200 $
41 8 1396 شهيدرجايي اردن 31059010 سايرکودهاي (ميکرو) معدني غيرمذكور 8,400 1,070,431,500 Rls. 31,097 $
42 12 1396 شهيدرجايي اردن 31054000 دي هيدروژنواورتو فسفات آمونيوم (فسفات مونو آمونيك) حتي به صورت مخلوط با هيدروژنواورتوفسفات دي آمونيوم (فسفات دي آمونيك) 24,000 981,707,415 Rls. 26,565 $
43 11 1396 شهيدرجايي اردن 31052000 كودهاي معدني يا شيميايي داراي سه عنصر حاصلخيزكننده ازت، فسفرو پتاسيم 14,620 824,852,717 Rls. 22,358 $
44 12 1396 شهيدرجايي اردن 39206110 ورق دوجدا ره ا ز پلي کربنات ها 7,211 748,138,787 Rls. 20,190 $
45 7 1396 شهيدرجايي اردن 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 6,900 665,148,691 Rls. 19,597 $
46 4 1396 شهيدرجايي اردن 31056000 كودهاي معدني يا شيميايي داراي دو عنصر حاصلخيزكننده فسفر و پتاسيم 6,430 611,542,224 Rls. 18,845 $
47 9 1396 شهيدرجايي اردن 31051010 کود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 9,160 586,382,872 Rls. 16,641 $
48 12 1396 شهيدرجايي اردن 31010000 کود حيوا ني يا نباتي، حتي مخلوط شده با يكديگر ياعمل آورده شده ازلحاظ شيميائي 2,660 432,193,532 Rls. 11,626 $
49 9 1396 شهيدرجايي اردن 31010000 کود حيوا ني يا نباتي، حتي مخلوط شده با يكديگر ياعمل آورده شده ازلحاظ شيميائي 3,670 400,123,261 Rls. 11,355 $
50 12 1396 شهيدرجايي اردن 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 6,704 388,452,050 Rls. 10,449 $
51 5 1396 شهيدرجايي اردن 31056000 كودهاي معدني يا شيميايي داراي دو عنصر حاصلخيزكننده فسفر و پتاسيم 6,965 376,156,224 Rls. 11,578 $
52 11 1396 شهيدرجايي اردن 31049000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي ،پتاسه که در جاي ديگري مذکور نباشد 4,900 286,644,816 Rls. 7,899 $
53 7 1396 شهيدرجايي اردن 31026000 املاح مضاعف و مخلوطکهاي نيترات كلسيم و نيترات آمونيوم 2,600 276,622,818 Rls. 8,150 $
54 7 1396 شهيدرجايي اردن 31055900 ساير کودهاي معدني ياشيميائي دا را ي دوعنصر حاصلخير كننده ا زت وفسفرکه درجاي ديگري مذکور نباشد 7,000 275,481,060 Rls. 8,243 $
55 9 1396 شهيدرجايي اردن 31051020 کودهاي ميکرومعدني دربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 4,800 265,485,911 Rls. 7,534 $
56 11 1396 شهيدرجايي اردن 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 2,400 204,538,080 Rls. 5,520 $
57 9 1396 شهيدرجايي اردن 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 2,016 183,282,705 Rls. 5,201 $
58 7 1396 شهيدرجايي اردن 96140000 پيپکهاي استعمال دخانيات (Smoking pipes) (شامل حقهکها (Bowls) پيپ و چوبکهاي سيگار يا سيگارت و قطعات مربوطه. 2,255 173,886,580 Rls. 5,186 $
59 5 1396 شهيدرجايي اردن 31010000 کود حيوا ني يا نباتي، حتي مخلوط شده با يكديگر ياعمل آورده شده ازلحاظ شيميائي 2,080 149,339,635 Rls. 4,596 $
60 5 1396 شهيدرجايي اردن 31051020 کودهاي ميکرومعدني دربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 2,380 115,654,004 Rls. 3,559 $
61 12 1396 شهيدرجايي اردن 31059010 سايرکودهاي (ميکرو) معدني غيرمذكور 980 81,308,182 Rls. 2,187 $
62 12 1396 شهيدرجايي اردن 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 1,600 48,170,200 Rls. 1,300 $
63 5 1396 شهيدرجايي اردن 31051010 کود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 1,040 46,598,458 Rls. 1,434 $
64 12 1396 شهيدرجايي اردن 73181490 ساير پيچ خودکارا زچدن ،آهن يا فولاد غيرا زجنس ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده 242 17,934,136 Rls. 484 $
65 12 1396 شهيدرجايي اردن 73182100 وا شرفنري وسايروا شرهاي خاردا رفنري حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 130 9,634,040 Rls. 260 $
مجموع کل
475,565,698,550 ريال
مجموع کل
13,588,339 دلار
[1]