آمار کل " واردات از" کشور (اتريش) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 شهيدرجايي اتريش 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 316,648 121,478,905,953 Rls. 3,267,751 $
2 8 1396 شهيدرجايي اتريش 73023000 سوزن ريل تقاطعي ،ميله سوزنباني وسايرقطعات تقاطعي راه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 394,540 97,203,798,988 Rls. 2,796,989 $
3 10 1396 شهيدرجايي اتريش 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 2,712,394 71,991,133,784 Rls. 2,012,576 $
4 8 1396 شهيدرجايي اتريش 85023190 سايرمجموعه مولدها كه با نيروي باد كار كند 660 كيلو ولت بيشتر 228,000 62,387,195,966 Rls. 1,820,302 $
5 6 1396 شهيدرجايي اتريش 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 84433210و84433220 59,060 60,080,832,000 Rls. 1,811,355 $
6 5 1396 شهيدرجايي اتريش 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 2,317,181 52,032,119,457 Rls. 1,590,147 $
7 12 1396 شهيدرجايي اتريش 38160090 کک ک کک ساير 1,771,794 51,990,469,287 Rls. 1,403,153 $
8 5 1396 شهيدرجايي اتريش 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 1,533,220 47,976,205,506 Rls. 1,470,913 $
9 6 1396 شهيدرجايي اتريش 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 1,883,573 44,699,357,273 Rls. 1,355,093 $
10 6 1396 شهيدرجايي اتريش 73023000 سوزن ريل تقاطعي ،ميله سوزنباني وسايرقطعات تقاطعي راه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 248,117 44,477,555,887 Rls. 1,355,648 $
11 7 1396 شهيدرجايي اتريش 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 1,436,105 43,397,095,322 Rls. 1,287,012 $
12 7 1396 شهيدرجايي اتريش 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 1,565,835 38,904,291,263 Rls. 1,161,767 $
13 12 1396 شهيدرجايي اتريش 48109200 ساير کاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 1,106,193 38,769,676,938 Rls. 1,041,067 $
14 12 1396 شهيدرجايي اتريش 69021000 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50 درصد وزني عناصر منيزيم ، كلسيم ، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم ، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم 384,936 38,627,471,768 Rls. 1,040,620 $
15 12 1396 شهيدرجايي اتريش 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 1,175,046 37,775,032,931 Rls. 1,014,167 $
16 9 1396 شهيدرجايي اتريش 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 1,445,565 37,593,839,821 Rls. 1,061,551 $
17 4 1396 شهيدرجايي اتريش 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 1,339,724 37,321,388,337 Rls. 1,149,427 $
18 1 1396 شهيدرجايي اتريش 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 1,430,548 37,241,008,473 Rls. 1,148,770 $
19 8 1396 شهيدرجايي اتريش 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 72,000 34,177,488,140 Rls. 1,048,550 $
20 11 1396 شهيدرجايي اتريش 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 849,031 32,873,388,469 Rls. 905,878 $
21 8 1396 شهيدرجايي اتريش 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 1,004,327 32,075,018,054 Rls. 933,749 $
22 12 1396 شهيدرجايي اتريش 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 819,250 31,708,147,563 Rls. 852,915 $
23 9 1396 شهيدرجايي اتريش 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 928,533 31,260,030,160 Rls. 887,942 $
24 8 1396 شهيدرجايي اتريش 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 36,250 30,576,750,000 Rls. 869,918 $
25 6 1396 شهيدرجايي اتريش 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 992,678 29,634,700,347 Rls. 892,085 $
26 5 1396 شهيدرجايي اتريش 84773000 ماشين هاي قالب گيري دميدني براي کارکردن روي کائوچو يا موادپلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد 16,440 27,231,568,000 Rls. 835,452 $
27 8 1396 شهيدرجايي اتريش 69021000 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50 درصد وزني عناصر منيزيم ، كلسيم ، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم ، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم 420,484 25,725,425,278 Rls. 747,354 $
28 9 1396 شهيدرجايي اتريش 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 768,804 24,257,923,691 Rls. 689,018 $
29 10 1396 شهيدرجايي اتريش 48109200 ساير کاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 937,455 22,889,991,236 Rls. 638,715 $
30 7 1396 شهيدرجايي اتريش 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 84433210و84433220 37,175 22,345,668,000 Rls. 668,632 $
31 6 1396 شهيدرجايي اتريش 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 718,282 22,294,537,973 Rls. 673,472 $
32 4 1396 شهيدرجايي اتريش 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 964,662 22,124,667,669 Rls. 681,640 $
33 12 1396 شهيدرجايي اتريش 69029090 ساير آجر بلوک چهارگوش ومحصولات ساختماني سراميکي همانند نسوز غيرمذکور درجاي ديگر 189,136 21,815,245,329 Rls. 588,742 $
34 9 1396 شهيدرجايي اتريش 73023000 سوزن ريل تقاطعي ،ميله سوزنباني وسايرقطعات تقاطعي راه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 93,119 21,404,996,138 Rls. 621,679 $
35 10 1396 شهيدرجايي اتريش 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 523,284 20,371,681,885 Rls. 567,374 $
36 4 1396 شهيدرجايي اتريش 38160090 کک ک کک ساير 1,088,900 20,008,050,023 Rls. 615,822 $
37 7 1396 شهيدرجايي اتريش 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 619,788 19,885,397,756 Rls. 590,408 $
38 11 1396 شهيدرجايي اتريش 69021000 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50 درصد وزني عناصر منيزيم ، كلسيم ، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم ، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم 294,849 18,413,547,409 Rls. 512,322 $
39 4 1396 شهيدرجايي اتريش 48109200 ساير کاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 968,022 17,807,752,503 Rls. 547,851 $
40 8 1396 شهيدرجايي اتريش 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 719,079 17,760,209,285 Rls. 513,989 $
41 11 1396 شهيدرجايي اتريش 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 597,518 17,470,247,850 Rls. 475,475 $
42 12 1396 شهيدرجايي اتريش 69039090 سايرا شياسرا ميکي نسوز غيرمذکور در جاي ديگر 86,416 17,296,345,722 Rls. 469,610 $
43 6 1396 شهيدرجايي اتريش 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 485,506 16,636,295,190 Rls. 506,864 $
44 11 1396 شهيدرجايي اتريش 38160090 کک ک کک ساير 654,170 14,786,375,543 Rls. 408,167 $
45 12 1396 شهيدرجايي اتريش 68159990 سايرا شياساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غيرمذکور در جاي ديگر 108,595 14,694,089,333 Rls. 397,135 $
46 8 1396 شهيدرجايي اتريش 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 504,558 14,076,988,417 Rls. 410,731 $
47 7 1396 شهيدرجايي اتريش 48109200 ساير کاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 655,221 13,710,033,581 Rls. 406,264 $
48 8 1396 شهيدرجايي اتريش 44069200 -- غ?ر از سوزن? برگ­ها 519,056 13,696,704,630 Rls. 394,362 $
49 4 1396 شهيدرجايي اتريش 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 495,000 13,690,586,250 Rls. 421,378 $
50 12 1396 شهيدرجايي اتريش 69022020 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه محصولاتي كه به لحاظ وزنيداراي بيش از 50 درصد آلومين (Al2O3) و 10 درصد وزني يا بيشتر زيركونيا (ZrO2) باشد 500,000 13,395,542,768 Rls. 361,514 $
51 4 1396 شهيدرجايي اتريش 69021000 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50 درصد وزني عناصر منيزيم ، كلسيم ، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم ، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم 242,772 13,334,601,578 Rls. 410,487 $
52 5 1396 شهيدرجايي اتريش 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 19,269 12,611,934,000 Rls. 388,179 $
53 7 1396 شهيدرجايي اتريش 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 4,010 12,397,632,000 Rls. 373,772 $
54 12 1396 شهيدرجايي اتريش 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 433,683 11,927,201,756 Rls. 319,318 $
55 8 1396 شهيدرجايي اتريش 87041090 دا مپرهابرا ي ا ستفاده درخارج ا زشاهرا ههاباوزن ناخالص بيش ا ز30تن 33,000 11,245,596,628 Rls. 321,624 $
56 5 1396 شهيدرجايي اتريش 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 413,116 11,172,217,991 Rls. 341,954 $
57 1 1396 شهيدرجايي اتريش 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 139,495 10,955,156,128 Rls. 337,934 $
58 11 1396 شهيدرجايي اتريش 72106900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري ياا ندودشده باآلومينيوم, غيرمذکوردرجاي ديگر 114,042 10,955,029,252 Rls. 303,977 $
59 6 1396 شهيدرجايي اتريش 48109200 ساير کاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 572,917 10,747,808,530 Rls. 328,087 $
60 11 1396 شهيدرجايي اتريش 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 30,918 10,315,404,000 Rls. 280,913 $
61 6 1396 شهيدرجايي اتريش 84798100 ماشين هابرا ي عمل آوردن فلزا ت, هم چنين دستگاههاي بوبين پيچي سيم برق 13,651 9,835,920,156 Rls. 297,697 $
62 1 1396 شهيدرجايي اتريش 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 7,304 9,690,432,360 Rls. 298,829 $
63 7 1396 شهيدرجايي اتريش 73023000 سوزن ريل تقاطعي ،ميله سوزنباني وسايرقطعات تقاطعي راه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 43,418 9,416,720,723 Rls. 281,976 $
64 9 1396 شهيدرجايي اتريش 38160090 کک ک کک ساير 639,000 9,228,892,165 Rls. 268,257 $
65 5 1396 شهيدرجايي اتريش 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 331,313 9,206,355,092 Rls. 282,297 $
66 4 1396 شهيدرجايي اتريش 69022020 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه محصولاتي كه به لحاظ وزنيداراي بيش از 50 درصد آلومين (Al2O3) و 10 درصد وزني يا بيشتر زيركونيا (ZrO2) باشد 606,876 9,122,620,185 Rls. 281,181 $
67 5 1396 شهيدرجايي اتريش 38160090 کک ک کک ساير 391,100 8,957,838,392 Rls. 274,284 $
68 1 1396 شهيدرجايي اتريش 48025800 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن بيش ا ز150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10%ا زا لياف مکانيكي 307,353 8,256,798,972 Rls. 255,123 $
69 4 1396 شهيدرجايي اتريش 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 319,539 8,253,530,659 Rls. 253,604 $
70 6 1396 شهيدرجايي اتريش 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 268,686 7,805,434,862 Rls. 235,751 $
71 7 1396 شهيدرجايي اتريش 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 365,548 7,734,468,204 Rls. 229,962 $
72 7 1396 شهيدرجايي اتريش 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 249,971 7,717,822,748 Rls. 232,682 $
73 4 1396 شهيدرجايي اتريش 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 247,989 7,335,514,620 Rls. 225,396 $
74 6 1396 شهيدرجايي اتريش 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن يافولاد که درجاي ديگرذکرنشده. 70,166 7,000,987,819 Rls. 215,481 $
75 6 1396 شهيدرجايي اتريش 38160090 کک ک کک ساير 820,000 6,922,854,140 Rls. 208,275 $
76 8 1396 شهيدرجايي اتريش 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 272,585 6,789,611,119 Rls. 194,838 $
77 11 1396 شهيدرجايي اتريش 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 189,896 6,656,575,659 Rls. 180,141 $
78 4 1396 شهيدرجايي اتريش 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 55,272 6,645,736,990 Rls. 203,888 $
79 6 1396 شهيدرجايي اتريش 69022020 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه محصولاتي كه به لحاظ وزنيداراي بيش از 50 درصد آلومين (Al2O3) و 10 درصد وزني يا بيشتر زيركونيا (ZrO2) باشد 200,000 6,501,065,088 Rls. 197,535 $
80 5 1396 شهيدرجايي اتريش 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 196,323 6,421,668,638 Rls. 196,628 $
81 9 1396 شهيدرجايي اتريش 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 251,449 6,393,798,842 Rls. 181,417 $
82 6 1396 شهيدرجايي اتريش 69021000 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50 درصد وزني عناصر منيزيم ، كلسيم ، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم ، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم 126,522 6,387,481,337 Rls. 195,581 $
83 8 1396 شهيدرجايي اتريش 38160090 کک ک کک ساير 370,750 6,210,126,761 Rls. 180,412 $
84 7 1396 شهيدرجايي اتريش 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 3,746 6,154,449,438 Rls. 186,273 $
85 8 1396 شهيدرجايي اتريش 73079300 لوا زم وا تصالات برا ي جوشکاري لب به لب ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 20,542 6,133,156,676 Rls. 174,490 $
86 7 1396 شهيدرجايي اتريش 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 195,575 6,068,788,838 Rls. 179,779 $
87 8 1396 شهيدرجايي اتريش 48109200 ساير کاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 292,297 5,892,999,817 Rls. 171,943 $
88 6 1396 شهيدرجايي اتريش 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 58,148 5,773,672,332 Rls. 175,909 $
89 5 1396 شهيدرجايي اتريش 48010000 کاغذ روزنامه بشکل رول يا ورق 257,427 5,612,458,138 Rls. 172,744 $
90 5 1396 شهيدرجايي اتريش 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 58,126 5,563,904,800 Rls. 170,124 $
91 12 1396 شهيدرجايي اتريش 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 149,534 5,386,576,552 Rls. 144,416 $
92 1 1396 شهيدرجايي اتريش 48010000 کاغذ روزنامه بشکل رول يا ورق 258,128 5,298,799,958 Rls. 163,508 $
93 5 1396 شهيدرجايي اتريش 69021000 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50 درصد وزني عناصر منيزيم ، كلسيم ، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم ، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم 85,970 5,115,318,109 Rls. 156,628 $
94 1 1396 شهيدرجايي اتريش 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 294,878 5,030,176,418 Rls. 155,153 $
95 11 1396 شهيدرجايي اتريش 48109200 ساير کاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 199,496 4,965,250,957 Rls. 135,833 $
96 5 1396 شهيدرجايي اتريش 48102200 کاغذ سبک ا ندود شده بابيش از10%وزن كل ازالياف 192,059 4,915,519,634 Rls. 151,629 $
97 11 1396 شهيدرجايي اتريش 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 151,882 4,880,634,108 Rls. 132,081 $
98 1 1396 شهيدرجايي اتريش 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 240,993 4,843,584,401 Rls. 149,324 $
99 6 1396 شهيدرجايي اتريش 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 227,070 4,809,396,990 Rls. 145,003 $
100 9 1396 شهيدرجايي اتريش 48109200 ساير کاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 199,621 4,583,922,182 Rls. 130,085 $
مجموع کل
2,045,226,219,888 ريال
مجموع کل
59,395,717 دلار