آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1396 شهيدرجايي آلمان 85023990 سايرمجموعه مولدهاغيرمذکوردرجاي ديگر 695,647 907,925,000,000 Rls. 27,587,272 $
2 8 1396 شهيدرجايي آلمان 85023190 سايرمجموعه مولدها كه با نيروي باد كار كند 660 كيلو ولت بيشتر 1,403,172 892,667,000,000 Rls. 25,933,043 $
3 11 1396 شهيدرجايي آلمان 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 233,995 598,352,451,263 Rls. 16,198,190 $
4 9 1396 شهيدرجايي آلمان 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 216,478 491,315,298,968 Rls. 14,055,670 $
5 12 1396 شهيدرجايي آلمان 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 2,057,906 461,287,080,834 Rls. 12,400,745 $
6 9 1396 شهيدرجايي آلمان 84793000 پرس هابرا ي ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فيبر ساختماني ازچوب ياساير مواد چوبي وساير دستگاههابراي عمل اوردن چوب ياچوب پنبه . 571,518 399,042,714,433 Rls. 11,756,462 $
7 10 1396 شهيدرجايي آلمان 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 330,392 378,892,111,270 Rls. 10,592,987 $
8 4 1396 شهيدرجايي آلمان 84551090 سايرماشينهاي نوردبرا ي ساخت لوله به قطر بيش از 3 اينچ 793,885 377,108,702,730 Rls. 11,604,174 $
9 12 1396 شهيدرجايي آلمان 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 1,350,224 364,715,918,883 Rls. 9,783,429 $
10 8 1396 شهيدرجايي آلمان 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 292,716 344,450,435,954 Rls. 10,050,209 $
11 12 1396 شهيدرجايي آلمان 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 440,508 307,721,843,544 Rls. 8,266,523 $
12 11 1396 شهيدرجايي آلمان 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 1,891,190 293,781,591,940 Rls. 7,994,180 $
13 12 1396 شهيدرجايي آلمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 74,984 280,253,778,918 Rls. 7,617,583 $
14 8 1396 شهيدرجايي آلمان 85023990 سايرمجموعه مولدهاغيرمذکوردرجاي ديگر 342,555 267,200,000,000 Rls. 7,915,384 $
15 12 1396 شهيدرجايي آلمان 72021990 فرومنگنز دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي يا کمترا ز 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد 3,864,000 264,483,552,784 Rls. 7,103,349 $
16 6 1396 شهيدرجايي آلمان 85414010 پانل هاي خورشيدي (تبديل كننده انرژي خورشيدي به الكتريسته) 702,687 259,242,000,000 Rls. 7,877,055 $
17 12 1396 شهيدرجايي آلمان 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 2,493,717 236,695,610,140 Rls. 6,356,089 $
18 8 1396 شهيدرجايي آلمان 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 2,818,827 230,554,256,707 Rls. 6,668,711 $
19 6 1396 شهيدرجايي آلمان 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 238,333 225,162,094,173 Rls. 6,809,758 $
20 11 1396 شهيدرجايي آلمان 85414010 پانل هاي خورشيدي (تبديل كننده انرژي خورشيدي به الكتريسته) 811,570 210,457,000,000 Rls. 5,778,888 $
21 5 1396 شهيدرجايي آلمان 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 294,406 207,322,000,000 Rls. 6,339,144 $
22 5 1396 شهيدرجايي آلمان 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 844,764 207,216,008,040 Rls. 6,335,390 $
23 7 1396 شهيدرجايي آلمان 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 2,340,216 199,436,475,365 Rls. 5,923,199 $
24 4 1396 شهيدرجايي آلمان 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 2,452,410 196,765,808,093 Rls. 6,056,786 $
25 11 1396 شهيدرجايي آلمان 84793000 پرس هابرا ي ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فيبر ساختماني ازچوب ياساير مواد چوبي وساير دستگاههابراي عمل اوردن چوب ياچوب پنبه . 443,287 194,430,560,794 Rls. 5,318,998 $
26 5 1396 شهيدرجايي آلمان 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 2,245,190 191,349,289,252 Rls. 5,854,530 $
27 7 1396 شهيدرجايي آلمان 72021100 -- فرومنگنز داراي بيش از 2 درصد وزني كربن 5,120,646 183,227,157,964 Rls. 5,427,827 $
28 9 1396 شهيدرجايي آلمان 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 2,219,014 179,845,478,351 Rls. 5,098,664 $
29 9 1396 شهيدرجايي آلمان 72021100 -- فرومنگنز داراي بيش از 2 درصد وزني كربن 4,516,415 170,605,996,948 Rls. 4,839,332 $
30 11 1396 شهيدرجايي آلمان 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 1,852,878 167,919,577,643 Rls. 4,580,721 $
31 6 1396 شهيدرجايي آلمان 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 1,900,271 166,427,224,582 Rls. 5,036,226 $
32 11 1396 شهيدرجايي آلمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 61,833 155,052,000,000 Rls. 4,544,991 $
33 8 1396 شهيدرجايي آلمان 72021100 -- فرومنگنز داراي بيش از 2 درصد وزني كربن 4,260,272 154,834,628,289 Rls. 4,498,130 $
34 7 1396 شهيدرجايي آلمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 33,532 149,991,251,698 Rls. 4,490,317 $
35 10 1396 شهيدرجايي آلمان 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 209,069 149,988,000,000 Rls. 4,161,834 $
36 10 1396 شهيدرجايي آلمان 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 1,025,182 145,431,395,856 Rls. 4,066,873 $
37 12 1396 شهيدرجايي آلمان 84793000 پرس هابرا ي ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فيبر ساختماني ازچوب ياساير مواد چوبي وساير دستگاههابراي عمل اوردن چوب ياچوب پنبه . 481,403 145,072,488,434 Rls. 3,901,296 $
38 10 1396 شهيدرجايي آلمان 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 140,611 144,410,440,177 Rls. 4,007,626 $
39 9 1396 شهيدرجايي آلمان 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 427,872 140,933,000,000 Rls. 3,999,234 $
40 9 1396 شهيدرجايي آلمان 72021990 فرومنگنز دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي يا کمترا ز 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد 2,240,000 139,906,384,219 Rls. 3,967,674 $
41 12 1396 شهيدرجايي آلمان 84440000 ماشينکهاي اكسترودينگ (Extruding)، كشش (Drawing)، تكسچرينگ (Texturing) يا برش مواد نسجي سنتتيك يا مصنوعي. 141,617 136,611,762,000 Rls. 3,656,942 $
42 9 1396 شهيدرجايي آلمان 84452000 ماشين هاي ريسندگي موا دنسجي 256,029 135,197,534,400 Rls. 3,835,092 $
43 4 1396 شهيدرجايي آلمان 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 25,076 134,000,000,000 Rls. 4,119,762 $
44 4 1396 شهيدرجايي آلمان 84774000 ماشين هاي قالب گيري باتخليه هوا وسايرماشين هاي شکل دا دن باحرا رت برا ي کائوچويامواد پلاستيكي . 39,400 133,000,000,000 Rls. 4,086,094 $
45 9 1396 شهيدرجايي آلمان 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 1,267,909 127,294,657,392 Rls. 3,624,403 $
46 10 1396 شهيدرجايي آلمان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 72,969 122,946,000,000 Rls. 3,454,594 $
47 10 1396 شهيدرجايي آلمان 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 73,050 121,083,364,800 Rls. 3,410,143 $
48 7 1396 شهيدرجايي آلمان 85023990 سايرمجموعه مولدهاغيرمذکوردرجاي ديگر 328,315 120,900,464,538 Rls. 3,561,972 $
49 8 1396 شهيدرجايي آلمان 38151990 ک کک ک ساير 1,552,288 120,628,164,543 Rls. 3,519,627 $
50 8 1396 شهيدرجايي آلمان 84452000 ماشين هاي ريسندگي موا دنسجي 226,846 115,868,217,739 Rls. 3,310,121 $
51 10 1396 شهيدرجايي آلمان 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 1,364,396 115,492,098,650 Rls. 3,226,573 $
52 9 1396 شهيدرجايي آلمان 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 17,552 112,820,000,000 Rls. 3,307,061 $
53 6 1396 شهيدرجايي آلمان 84261190 --- سا?ر 453,335 107,192,000,000 Rls. 3,219,862 $
54 8 1396 شهيدرجايي آلمان 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 940,810 106,236,256,700 Rls. 3,065,425 $
55 12 1396 شهيدرجايي آلمان 38151990 ک کک ک ساير 1,155,743 103,318,631,304 Rls. 2,761,423 $
56 9 1396 شهيدرجايي آلمان 84281010 آسانسور 357,594 100,747,552,054 Rls. 3,035,497 $
57 12 1396 شهيدرجايي آلمان 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 159,390 99,390,757,200 Rls. 2,662,411 $
58 1 1396 شهيدرجايي آلمان 84452000 ماشين هاي ريسندگي موا دنسجي 243,161 97,565,019,930 Rls. 3,007,738 $
59 12 1396 شهيدرجايي آلمان 68159990 سايرا شياساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غيرمذکور در جاي ديگر 664,420 95,615,917,846 Rls. 2,579,257 $
60 11 1396 شهيدرجايي آلمان 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 992,486 92,808,428,071 Rls. 2,511,492 $
61 6 1396 شهيدرجايي آلمان 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 670,953 82,158,936,503 Rls. 2,473,137 $
62 7 1396 شهيدرجايي آلمان 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 606,115 81,832,616,546 Rls. 2,398,728 $
63 11 1396 شهيدرجايي آلمان 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارروي سنگ, سرا ميک, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 110,969 80,185,063,500 Rls. 2,179,726 $
64 9 1396 شهيدرجايي آلمان 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 49,000 79,837,200,000 Rls. 2,265,656 $
65 5 1396 شهيدرجايي آلمان 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 28,760 79,820,663,400 Rls. 2,448,862 $
66 6 1396 شهيدرجايي آلمان 84454000 ماشين هاي نخ پيچي(ا زجمله ماسوره پيچي)قرقره پيچي يابازکردن موا دنسجي 158,871 79,792,755,650 Rls. 2,396,315 $
67 9 1396 شهيدرجايي آلمان 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 189,020 79,264,923,000 Rls. 2,249,314 $
68 1 1396 شهيدرجايي آلمان 84773000 ماشين هاي قالب گيري دميدني براي کارکردن روي کائوچو يا موادپلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد 66,117 78,862,238,696 Rls. 2,432,621 $
69 6 1396 شهيدرجايي آلمان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 103,265 78,488,204,440 Rls. 2,375,551 $
70 7 1396 شهيدرجايي آلمان 85044050 کنترل دور موتورInverter 25,974 77,986,408,805 Rls. 2,369,615 $
71 6 1396 شهيدرجايي آلمان 72021100 -- فرومنگنز داراي بيش از 2 درصد وزني كربن 2,101,622 77,009,561,045 Rls. 2,329,825 $
72 12 1396 شهيدرجايي آلمان 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 819,124 76,582,130,001 Rls. 2,060,044 $
73 7 1396 شهيدرجايي آلمان 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 226,903 75,724,716,000 Rls. 2,209,457 $
74 1 1396 شهيدرجايي آلمان 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 135,094 75,681,368,304 Rls. 2,335,701 $
75 10 1396 شهيدرجايي آلمان 72021100 -- فرومنگنز داراي بيش از 2 درصد وزني كربن 1,485,000 73,440,812,951 Rls. 2,023,776 $
76 10 1396 شهيدرجايي آلمان 84452000 ماشين هاي ريسندگي موا دنسجي 139,682 73,101,477,540 Rls. 2,041,232 $
77 12 1396 شهيدرجايي آلمان 51012100 پشم چيده شده چربي زدا ئي شده , کربونيزه نشده , حلاجي نشده و شانه نزده. 160,608 71,614,515,713 Rls. 1,926,406 $
78 11 1396 شهيدرجايي آلمان 84451900 ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 94,347 69,441,666,311 Rls. 1,913,573 $
79 4 1396 شهيدرجايي آلمان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 835,224 67,862,598,592 Rls. 2,090,990 $
80 9 1396 شهيدرجايي آلمان 69022090 آجر ،بلوكه ،چهارگوش ساختماني سرا ميکي همانند نسوزکه حاوي بيش ا ز50درصد وزني ا لومين ياسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 1,305,051 67,709,341,793 Rls. 1,949,322 $
81 8 1396 شهيدرجايي آلمان 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 528,278 67,491,331,013 Rls. 1,937,133 $
82 7 1396 شهيدرجايي آلمان 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 3,075 66,774,647,710 Rls. 2,028,946 $
83 5 1396 شهيدرجايي آلمان 84453000 ماشين هاي دولاکردن ياتابيدن نخ نسجي 112,339 65,078,872,000 Rls. 1,984,648 $
84 6 1396 شهيدرجايي آلمان 19019090 ساير فراورده هاي غذايي از عصاره مالت كه فاقد كاكائو بوده غير مذكور 1,231,190 62,730,307,679 Rls. 1,891,221 $
85 11 1396 شهيدرجايي آلمان 19019090 ساير فراورده هاي غذايي از عصاره مالت كه فاقد كاكائو بوده غير مذكور 1,017,600 62,335,046,880 Rls. 1,695,996 $
86 9 1396 شهيدرجايي آلمان 38151990 ک کک ک ساير 765,327 61,256,326,082 Rls. 1,738,261 $
87 5 1396 شهيدرجايي آلمان 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 2,460,000 60,836,816,000 Rls. 1,861,705 $
88 5 1396 شهيدرجايي آلمان 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 25,770 59,084,310,646 Rls. 1,812,680 $
89 6 1396 شهيدرجايي آلمان 84452000 ماشين هاي ريسندگي موا دنسجي 105,128 58,116,886,600 Rls. 1,753,048 $
90 1 1396 شهيدرجايي آلمان 84454000 ماشين هاي نخ پيچي(ا زجمله ماسوره پيچي)قرقره پيچي يابازکردن موا دنسجي 81,295 57,528,911,130 Rls. 1,773,676 $
91 11 1396 شهيدرجايي آلمان 84452000 ماشين هاي ريسندگي موا دنسجي 88,354 57,167,267,780 Rls. 1,544,690 $
92 5 1396 شهيدرجايي آلمان 51012100 پشم چيده شده چربي زدا ئي شده , کربونيزه نشده , حلاجي نشده و شانه نزده. 141,999 55,902,059,822 Rls. 1,710,680 $
93 6 1396 شهيدرجايي آلمان 72251100 محصولات تخت نورد شده از فولاد سيليسيم دار موسوم به مغناطيسي, باپهناي600mmيا بيشتر داراي دانه هاي جهت دار شده 895,350 55,720,666,200 Rls. 1,687,808 $
94 8 1396 شهيدرجايي آلمان 19019090 ساير فراورده هاي غذايي از عصاره مالت كه فاقد كاكائو بوده غير مذكور 1,017,600 55,613,239,200 Rls. 1,610,267 $
95 5 1396 شهيدرجايي آلمان 84452000 ماشين هاي ريسندگي موا دنسجي 92,643 54,818,493,820 Rls. 1,670,176 $
96 6 1396 شهيدرجايي آلمان 84773000 ماشين هاي قالب گيري دميدني براي کارکردن روي کائوچو يا موادپلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد 33,325 53,386,136,000 Rls. 1,629,663 $
97 1 1396 شهيدرجايي آلمان 85042300 ترا نسفورماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت بيشتراز 10000 کيلوولت آمپر 213,876 52,509,626,400 Rls. 1,619,468 $
98 10 1396 شهيدرجايي آلمان 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 1,037,850 52,000,037,720 Rls. 1,451,935 $
99 5 1396 شهيدرجايي آلمان 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 569,487 51,117,432,564 Rls. 1,566,589 $
100 7 1396 شهيدرجايي آلمان 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارروي سنگ, سرا ميک, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 110,500 49,919,708,400 Rls. 1,478,796 $
مجموع کل
16,165,975,757,849 ريال
مجموع کل
465,671,219 دلار