آمار کل " واردات از" کشور (هند) گمرک (شهيد باهنر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 شهيد باهنر هند 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 59,475,000 604,698,633,000 Rls. 18,636,185 $
2 10 1396 شهيد باهنر هند 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 30,000,000 373,036,000,000 Rls. 10,613,000 $
3 5 1396 شهيد باهنر هند 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 30,000,000 331,435,000,000 Rls. 10,134,083 $
4 1 1396 شهيد باهنر هند 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 30,000,000 287,011,200,000 Rls. 8,857,824 $
5 12 1396 شهيد باهنر هند 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 655,150 24,183,663,603 Rls. 647,127 $
6 12 1396 شهيد باهنر هند 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 340,000 18,524,642,605 Rls. 495,809 $
7 11 1396 شهيد باهنر هند 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 251,975 15,196,340,208 Rls. 411,245 $
8 11 1396 شهيد باهنر هند 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 250,000 9,138,828,000 Rls. 247,316 $
9 12 1396 شهيد باهنر هند 12024200 بادام زميني پوست كنده، حتي شكسته شده 219,560 8,991,528,033 Rls. 241,066 $
10 12 1396 شهيد باهنر هند 09042290 ميوه گونه هاي Capsicum يا Pimenta خشك شده، خرد شده وسابيده غير از در بسته بندي براي خرده فروشي 125,000 6,334,488,000 Rls. 169,303 $
11 10 1396 شهيد باهنر هند 09042290 ميوه گونه هاي Capsicum يا Pimenta خشك شده، خرد شده وسابيده غير از در بسته بندي براي خرده فروشي 125,000 6,214,491,250 Rls. 171,250 $
12 10 1396 شهيد باهنر هند 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 90,000 5,447,377,980 Rls. 150,111 $
13 11 1396 شهيد باهنر هند 09042290 ميوه گونه هاي Capsicum يا Pimenta خشك شده، خرد شده وسابيده غير از در بسته بندي براي خرده فروشي 100,000 5,220,000,000 Rls. 141,264 $
14 10 1396 شهيد باهنر هند 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 92,500 3,690,750,000 Rls. 101,704 $
15 11 1396 شهيد باهنر هند 12024200 بادام زميني پوست كنده، حتي شكسته شده 20,000 829,400,000 Rls. 22,445 $
16 12 1396 شهيد باهنر هند 09101190 زنجبيل خرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 11,700 794,016,000 Rls. 21,222 $
17 3 1396 شهيد باهنر هند 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 800 526,516,000 Rls. 16,247 $
مجموع کل
1,701,272,874,679 ريال
مجموع کل
51,077,201 دلار
[1]