آمار کل " واردات از" کشور (عمان) گمرک (شهيد باهنر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1396 شهيد باهنر عمان 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 53,295 64,497,873,000 Rls. 1,985,148 $
2 12 1396 شهيد باهنر عمان 87034010 --- با حجم موتور پ?ستون? درونسوز جرقه­ا? احتراق? 2500 cc و کمتر 33,696 24,455,640,000 Rls. 660,000 $
3 11 1396 شهيد باهنر عمان 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 24,595 22,365,668,350 Rls. 603,597 $
4 12 1396 شهيد باهنر عمان 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 18,007 12,390,857,600 Rls. 334,400 $
5 11 1396 شهيد باهنر عمان 15152900 روغن ذرت (باستثناي خام )وا جزا ءآنها,تصفيه شده يانشده ولي ا ز لحاظ شيميايي تغيير نيافته 81,702 3,887,810,312 Rls. 107,827 $
مجموع کل
127,597,849,262 ريال
مجموع کل
3,690,972 دلار
[1]