آمار کل " واردات از" کشور (جمهوري كره) گمرک (شهركرد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1396 شهركرد جمهوري كره 84138200 بالابرهاي آبگونها 77,440 104,851,000,000 Rls. 2,975,330 $
2 10 1396 شهركرد جمهوري كره 84138200 بالابرهاي آبگونها 12,309 26,425,723,460 Rls. 722,923 $
3 11 1396 شهركرد جمهوري كره 84193900 ساير خشک کننده هاي غيرخانگي,که درجاي ديگرمذکوريامشمول نباشد 6,562 939,136,229 Rls. 25,692 $
4 3 1396 شهركرد جمهوري كره 90013000 لنز نامرئي (lense contact) 373 504,281,698 Rls. 15,563 $
5 8 1396 شهركرد جمهوري كره 95069990 ساير ا دوا ت برا ي بازيهاي درهوا ي آزا د 24 15,979,005 Rls. 457 $
مجموع کل
132,736,120,392 ريال
مجموع کل
3,739,965 دلار
[1]