آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (شهركرد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 شهركرد امارات متحده عربي 84138200 بالابرهاي آبگونها 209,216 568,983,000,000 Rls. 15,397,888 $
2 3 1396 شهركرد امارات متحده عربي 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 122,707 497,548,548,000 Rls. 15,332,775 $
3 7 1396 شهركرد امارات متحده عربي 84138200 بالابرهاي آبگونها 123,560 295,730,000,000 Rls. 8,712,816 $
4 9 1396 شهركرد امارات متحده عربي 84138200 بالابرهاي آبگونها 67,704 91,505,535,506 Rls. 2,591,931 $
5 2 1396 شهركرد امارات متحده عربي 84795000 رباتهاي صنعتي,(industrial robots ) که درجاي ديگر مذکورنباشد 18,826 13,110,194,565 Rls. 404,199 $
6 1 1396 شهركرد امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 109,930 12,592,078,158 Rls. 388,361 $
7 11 1396 شهركرد امارات متحده عربي 90261010 فلومتر 424 10,894,390,477 Rls. 298,036 $
8 9 1396 شهركرد امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 62,982 9,684,642,266 Rls. 274,322 $
9 10 1396 شهركرد امارات متحده عربي 73044100 سرد كشيده شده يا سرد نورد شده (سرد از ضخامت آن كاسته شده) 75,843 9,594,437,467 Rls. 268,261 $
10 11 1396 شهركرد امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 56,674 8,787,212,666 Rls. 243,710 $
11 7 1396 شهركرد امارات متحده عربي 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 20,210 6,728,111,100 Rls. 202,100 $
12 8 1396 شهركرد امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 41,049 6,066,694,645 Rls. 172,600 $
13 6 1396 شهركرد امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 40,692 5,902,618,690 Rls. 177,956 $
14 11 1396 شهركرد امارات متحده عربي 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 84 5,338,839,404 Rls. 146,053 $
15 4 1396 شهركرد امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 37,678 5,331,126,357 Rls. 164,247 $
16 1 1396 شهركرد امارات متحده عربي 85439000 ا جزا ء وقطعات ماشين هاودستگاههاي برقي دا را ي عمل خاص , که در جاي ديگر مذکور نباشد 6,478 4,922,705,718 Rls. 151,851 $
17 2 1396 شهركرد امارات متحده عربي 85371040 --- كنترل پنل الکتريکي مخصوص لوازم خانگي ، يخچال ، لباسشويي و ... 5,948 4,652,887,965 Rls. 143,435 $
18 8 1396 شهركرد امارات متحده عربي 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 14,375 4,325,694,975 Rls. 123,715 $
19 5 1396 شهركرد امارات متحده عربي 85319010 ماژول نمايشگر متشكل ازصفحه lcdياledياپلاسمافقط داراي برد آدرس دهي 8,015 3,680,272,089 Rls. 112,128 $
20 11 1396 شهركرد امارات متحده عربي 90261030 ا رتفاع سنج مايعات در مخازن 38 2,964,783,671 Rls. 81,107 $
21 3 1396 شهركرد امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 18,610 2,300,514,147 Rls. 70,892 $
22 2 1396 شهركرد امارات متحده عربي 73144100 ساير تور,شبکه, پرچين ازآهن ياازفولاد ،ا بکاري شده ياا ندوده شده باروي که درجاي ديگرگفته نشده 9,360 2,101,820,127 Rls. 64,793 $
23 2 1396 شهركرد امارات متحده عربي 83022000 غلتک وچرخ ا زفلزمعمولي. 21,617 1,786,545,486 Rls. 55,074 $
24 1 1396 شهركرد امارات متحده عربي 83022000 غلتک وچرخ ا زفلزمعمولي. 21,617 1,784,351,556 Rls. 55,042 $
25 11 1396 شهركرد امارات متحده عربي 90261090 ساير آلات برا ي سنجش ياكنترل جريان ياسطح مايعات ،بجز موا رد مذکور 20 1,777,906,932 Rls. 48,638 $
26 1 1396 شهركرد امارات متحده عربي 73144100 ساير تور,شبکه, پرچين ازآهن ياازفولاد ،ا بکاري شده ياا ندوده شده باروي که درجاي ديگرگفته نشده 7,364 1,574,445,006 Rls. 48,567 $
27 1 1396 شهركرد امارات متحده عربي 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 8,166 1,431,679,080 Rls. 44,160 $
28 2 1396 شهركرد امارات متحده عربي 94054040 ---چراغ هاي شيلنگي ويا نواري متشكل از ديودهاي نورافشان (LED)حتي داراي تجهيزات نصب پيچي ، چسب و... 5,880 1,149,443,526 Rls. 35,434 $
29 1 1396 شهركرد امارات متحده عربي 94054040 ---چراغ هاي شيلنگي ويا نواري متشكل از ديودهاي نورافشان (LED)حتي داراي تجهيزات نصب پيچي ، چسب و... 588 1,148,018,634 Rls. 35,413 $
30 1 1396 شهركرد امارات متحده عربي 73063010 لوله هاي به قطريک سانتيمتروکمتر،باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 20,000 1,023,436,260 Rls. 31,570 $
31 1 1396 شهركرد امارات متحده عربي 39202050 نوا ردرزبندي پاکت آبميوه وشير وفرآورده هاي آن ازپليمرهاي پروپيلن 1,278 597,986,774 Rls. 18,443 $
32 10 1396 شهركرد امارات متحده عربي 73079300 لوا زم وا تصالات برا ي جوشکاري لب به لب ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 969 451,589,928 Rls. 12,531 $
33 10 1396 شهركرد امارات متحده عربي 84138200 بالابرهاي آبگونها 1,620 438,197,750 Rls. 12,159 $
34 10 1396 شهركرد امارات متحده عربي 73072100 فلانج ا زفولادزنگ نزن 1,823 386,263,408 Rls. 10,718 $
35 11 1396 شهركرد امارات متحده عربي 39202050 نوا ردرزبندي پاکت آبميوه وشير وفرآورده هاي آن ازپليمرهاي پروپيلن 603 347,480,417 Rls. 9,637 $
36 2 1396 شهركرد امارات متحده عربي 40103200 تسمه انتقال نيرو بيکانتها، با مقطع ذوزنقه (تسمه V شكل)، غير شياردار، داراي محيط خارجي بيش از 60 سانتيمتر و حداكثر 180 سانتيمتر 4,380 332,661,945 Rls. 10,255 $
37 8 1396 شهركرد امارات متحده عربي 39202050 نوا ردرزبندي پاکت آبميوه وشير وفرآورده هاي آن ازپليمرهاي پروپيلن 604 324,924,445 Rls. 9,244 $
38 2 1396 شهركرد امارات متحده عربي 85439000 ا جزا ء وقطعات ماشين هاودستگاههاي برقي دا را ي عمل خاص , که در جاي ديگر مذکور نباشد 530 275,861,256 Rls. 8,504 $
39 4 1396 شهركرد امارات متحده عربي 39202050 نوا ردرزبندي پاکت آبميوه وشير وفرآورده هاي آن ازپليمرهاي پروپيلن 454 219,108,589 Rls. 6,751 $
40 9 1396 شهركرد امارات متحده عربي 39202050 نوا ردرزبندي پاکت آبميوه وشير وفرآورده هاي آن ازپليمرهاي پروپيلن 382 211,147,600 Rls. 5,981 $
41 6 1396 شهركرد امارات متحده عربي 39202050 نوا ردرزبندي پاکت آبميوه وشير وفرآورده هاي آن ازپليمرهاي پروپيلن 282 149,189,607 Rls. 4,498 $
42 3 1396 شهركرد امارات متحده عربي 39202050 نوا ردرزبندي پاکت آبميوه وشير وفرآورده هاي آن ازپليمرهاي پروپيلن 225 109,570,906 Rls. 3,377 $
43 1 1396 شهركرد امارات متحده عربي 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 290 103,348,584 Rls. 3,188 $
44 10 1396 شهركرد امارات متحده عربي 73079100 فلانج ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 490 56,413,365 Rls. 1,565 $
مجموع کل
1,588,425,679,047 ريال
مجموع کل
45,993,925 دلار
[1]