آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (شهركرد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1396 شهركرد آلمان 84383000 ماشينکآلات و دستگاهکهاي قندسازي 271,610 28,901,241,290 Rls. 865,328 $
2 12 1396 شهركرد آلمان 04049010 ک ک ک پودر آبک پنير (کان?­زدا?? شده و کان?­زدا?? نشده) 220,000 18,995,562,000 Rls. 512,645 $
3 10 1396 شهركرد آلمان 04049010 ک ک ک پودر آبک پنير (کان?­زدا?? شده و کان?­زدا?? نشده) 198,000 16,147,600,200 Rls. 444,972 $
4 7 1396 شهركرد آلمان 04041000 آب پن?ر وآب پن?ر تغ??ر ?افته (Modified Whey) حت? غل?ظ شده ?ا به آن قند ?ا سا?ر مواد ش?ر?ن کننده اضافه شده 198,000 14,707,775,100 Rls. 435,696 $
5 5 1396 شهركرد آلمان 04041000 آب پن?ر وآب پن?ر تغ??ر ?افته (Modified Whey) حت? غل?ظ شده ?ا به آن قند ?ا سا?ر مواد ش?ر?ن کننده اضافه شده 198,000 13,931,774,800 Rls. 426,583 $
6 2 1396 شهركرد آلمان 04041000 آب پن?ر وآب پن?ر تغ??ر ?افته (Modified Whey) حت? غل?ظ شده ?ا به آن قند ?ا سا?ر مواد ش?ر?ن کننده اضافه شده 198,000 13,067,046,500 Rls. 402,695 $
7 11 1396 شهركرد آلمان 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 1,169 6,694,710,041 Rls. 183,146 $
8 12 1396 شهركرد آلمان 17021100 از لحاظ وزن حاوي 99 درصد يا بيشتر لاكتوز، موسوم به لاكتوز بيکآب (Anhydre)، محاسبهکشده براساس ماده خشك باشد 110,000 6,666,799,900 Rls. 179,921 $
9 2 1396 شهركرد آلمان 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 18,960 6,120,645,000 Rls. 188,705 $
10 6 1396 شهركرد آلمان 17021100 از لحاظ وزن حاوي 99 درصد يا بيشتر لاكتوز، موسوم به لاكتوز بيکآب (Anhydre)، محاسبهکشده براساس ماده خشك باشد 88,000 3,836,666,400 Rls. 116,122 $
11 2 1396 شهركرد آلمان 17021100 از لحاظ وزن حاوي 99 درصد يا بيشتر لاكتوز، موسوم به لاكتوز بيکآب (Anhydre)، محاسبهکشده براساس ماده خشك باشد 66,000 2,638,968,000 Rls. 81,352 $
12 11 1396 شهركرد آلمان 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 137 1,600,413,113 Rls. 43,782 $
13 12 1396 شهركرد آلمان 84514000 ماشين هاي شستن, سفيدکردن يارنگ کردن, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 25,850 1,207,752,000 Rls. 32,280 $
14 6 1396 شهركرد آلمان 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 41,140 935,467,500 Rls. 28,744 $
15 11 1396 شهركرد آلمان 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 64 922,261,641 Rls. 25,230 $
16 6 1396 شهركرد آلمان 84514000 ماشين هاي شستن, سفيدکردن يارنگ کردن, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 13,360 660,824,000 Rls. 20,001 $
17 10 1396 شهركرد آلمان 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 137 464,281,544 Rls. 12,983 $
مجموع کل
137,499,789,029 ريال
مجموع کل
4,000,185 دلار
[1]