آمار کل " واردات از" کشور (جمهوري كره) گمرک (سيرجان)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 سيرجان جمهوري كره 85299040 اجزاء و قطعات غيرالکتريکي و غير الکترونيکي مورد مصرف در نمايشگرهاي رديف 8528 180,016 54,302,849,592 Rls. 1,518,189 $
2 11 1396 سيرجان جمهوري كره 85299040 اجزاء و قطعات غيرالکتريکي و غير الکترونيکي مورد مصرف در نمايشگرهاي رديف 8528 112,198 34,861,725,231 Rls. 954,772 $
3 3 1396 سيرجان جمهوري كره 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 72,487 19,383,016,424 Rls. 597,338 $
4 6 1396 سيرجان جمهوري كره 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 63,604 16,034,886,146 Rls. 489,400 $
5 5 1396 سيرجان جمهوري كره 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 66,102 14,615,719,539 Rls. 447,277 $
6 8 1396 سيرجان جمهوري كره 85299040 اجزاء و قطعات غيرالکتريکي و غير الکترونيکي مورد مصرف در نمايشگرهاي رديف 8528 47,312 13,756,291,025 Rls. 399,994 $
7 7 1396 سيرجان جمهوري كره 85299040 اجزاء و قطعات غيرالکتريکي و غير الکترونيکي مورد مصرف در نمايشگرهاي رديف 8528 58,181 12,490,521,351 Rls. 372,277 $
8 2 1396 سيرجان جمهوري كره 85299040 اجزاء و قطعات غيرالکتريکي و غير الکترونيکي مورد مصرف در نمايشگرهاي رديف 8528 40,714 11,039,025,522 Rls. 340,311 $
9 10 1396 سيرجان جمهوري كره 85182990 ساير بلندگوهاغيرمذکور در جاي ديگر 29,023 10,329,534,775 Rls. 288,731 $
10 10 1396 سيرجان جمهوري كره 85269200 دستگاههاي کنترل ا ز را ه دور را ديوئي 9,029 10,226,381,424 Rls. 285,820 $
11 10 1396 سيرجان جمهوري كره 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 72,383 10,018,442,555 Rls. 280,190 $
12 11 1396 سيرجان جمهوري كره 85182990 ساير بلندگوهاغيرمذکور در جاي ديگر 12,654 8,570,547,928 Rls. 234,448 $
13 4 1396 سيرجان جمهوري كره 85299040 اجزاء و قطعات غيرالکتريکي و غير الکترونيکي مورد مصرف در نمايشگرهاي رديف 8528 22,099 5,637,165,188 Rls. 173,505 $
14 8 1396 سيرجان جمهوري كره 85269200 دستگاههاي کنترل ا ز را ه دور را ديوئي 5,049 5,509,410,438 Rls. 161,216 $
15 8 1396 سيرجان جمهوري كره 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 40,706 5,422,632,873 Rls. 158,708 $
16 8 1396 سيرجان جمهوري كره 85182990 ساير بلندگوهاغيرمذکور در جاي ديگر 15,383 5,271,527,440 Rls. 154,299 $
17 11 1396 سيرجان جمهوري كره 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 33,716 4,557,035,909 Rls. 124,642 $
18 11 1396 سيرجان جمهوري كره 85269200 دستگاههاي کنترل ا ز را ه دور را ديوئي 4,320 4,393,762,307 Rls. 120,140 $
19 5 1396 سيرجان جمهوري كره 85269200 دستگاههاي کنترل ا ز را ه دور را ديوئي 4,027 3,794,466,805 Rls. 116,021 $
20 4 1396 سيرجان جمهوري كره 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 16,084 3,789,187,179 Rls. 116,626 $
21 12 1396 سيرجان جمهوري كره 48211000 ا نوا ع برچسب ا زکاغذ يامقوا , چاپ شده 675 3,489,984,324 Rls. 102,822 $
22 7 1396 سيرجان جمهوري كره 85182990 ساير بلندگوهاغيرمذکور در جاي ديگر 10,357 3,440,388,480 Rls. 102,944 $
23 7 1396 سيرجان جمهوري كره 85269200 دستگاههاي کنترل ا ز را ه دور را ديوئي 2,850 3,223,058,220 Rls. 96,441 $
24 7 1396 سيرجان جمهوري كره 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 24,700 3,190,774,500 Rls. 95,475 $
25 11 1396 سيرجان جمهوري كره 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 3,757 2,722,013,034 Rls. 74,454 $
26 4 1396 سيرجان جمهوري كره 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 5,722 2,632,595,016 Rls. 81,273 $
27 5 1396 سيرجان جمهوري كره 85182990 ساير بلندگوهاغيرمذکور در جاي ديگر 8,192 2,607,734,156 Rls. 79,735 $
28 5 1396 سيرجان جمهوري كره 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 9,951 2,503,482,177 Rls. 76,655 $
29 10 1396 سيرجان جمهوري كره 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 8,187 2,428,189,727 Rls. 67,841 $
30 12 1396 سيرجان جمهوري كره 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 16,426 2,351,298,624 Rls. 63,456 $
31 12 1396 سيرجان جمهوري كره 85182990 ساير بلندگوهاغيرمذکور در جاي ديگر 5,822 2,143,018,090 Rls. 57,835 $
32 12 1396 سيرجان جمهوري كره 85269200 دستگاههاي کنترل ا ز را ه دور را ديوئي 2,101 2,072,041,153 Rls. 55,920 $
33 10 1396 سيرجان جمهوري كره 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 9,336 2,030,569,368 Rls. 56,788 $
34 10 1396 سيرجان جمهوري كره 85044040 ساير منابع تغذيه غيرمذکور درجاي ديگر 4,534 1,898,156,778 Rls. 53,179 $
35 11 1396 سيرجان جمهوري كره 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 20,875 1,828,009,897 Rls. 49,470 $
36 10 1396 سيرجان جمهوري كره 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 7,269 1,787,484,352 Rls. 50,632 $
37 8 1396 سيرجان جمهوري كره 85044040 ساير منابع تغذيه غيرمذکور درجاي ديگر 3,653 1,485,876,462 Rls. 43,541 $
38 11 1396 سيرجان جمهوري كره 85044040 ساير منابع تغذيه غيرمذکور درجاي ديگر 2,768 1,222,701,560 Rls. 33,398 $
39 8 1396 سيرجان جمهوري كره 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 4,099 1,167,888,215 Rls. 34,177 $
40 3 1396 سيرجان جمهوري كره 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 16,000 1,029,005,120 Rls. 31,711 $
41 8 1396 سيرجان جمهوري كره 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 4,597 961,203,806 Rls. 28,147 $
42 7 1396 سيرجان جمهوري كره 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 4,186 956,355,591 Rls. 28,744 $
43 11 1396 سيرجان جمهوري كره 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 4,457 942,208,243 Rls. 25,770 $
44 7 1396 سيرجان جمهوري كره 85044040 ساير منابع تغذيه غيرمذکور درجاي ديگر 2,411 941,174,040 Rls. 28,162 $
45 5 1396 سيرجان جمهوري كره 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 2,855 757,511,902 Rls. 23,162 $
46 7 1396 سيرجان جمهوري كره 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 2,619 724,996,770 Rls. 21,694 $
47 12 1396 سيرجان جمهوري كره 85299040 اجزاء و قطعات غيرالکتريکي و غير الکترونيکي مورد مصرف در نمايشگرهاي رديف 8528 2,587 581,914,543 Rls. 15,704 $
48 12 1396 سيرجان جمهوري كره 85044040 ساير منابع تغذيه غيرمذکور درجاي ديگر 1,173 490,780,230 Rls. 13,245 $
49 9 1396 سيرجان جمهوري كره 85269200 دستگاههاي کنترل ا ز را ه دور را ديوئي 352 483,413,320 Rls. 13,718 $
50 12 1396 سيرجان جمهوري كره 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 1,938 435,940,310 Rls. 11,765 $
51 6 1396 سيرجان جمهوري كره 85269200 دستگاههاي کنترل ا ز را ه دور را ديوئي 642 429,574,336 Rls. 13,088 $
52 12 1396 سيرجان جمهوري كره 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 1,312 402,443,494 Rls. 10,861 $
53 10 1396 سيرجان جمهوري كره 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 2,575 356,389,639 Rls. 9,969 $
54 10 1396 سيرجان جمهوري كره 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 3,016 298,172,196 Rls. 8,351 $
55 9 1396 سيرجان جمهوري كره 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,943 256,272,384 Rls. 7,272 $
56 8 1396 سيرجان جمهوري كره 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 2,270 215,826,163 Rls. 6,315 $
57 8 1396 سيرجان جمهوري كره 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 1,588 211,075,457 Rls. 6,177 $
58 6 1396 سيرجان جمهوري كره 85182990 ساير بلندگوهاغيرمذکور در جاي ديگر 593 192,074,344 Rls. 5,852 $
59 11 1396 سيرجان جمهوري كره 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 1,210 163,427,962 Rls. 4,469 $
60 7 1396 سيرجان جمهوري كره 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 1,105 142,753,530 Rls. 4,272 $
61 9 1396 سيرجان جمهوري كره 85182990 ساير بلندگوهاغيرمذکور در جاي ديگر 412 138,908,688 Rls. 3,942 $
62 11 1396 سيرجان جمهوري كره 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 1,431 138,123,232 Rls. 3,777 $
63 7 1396 سيرجان جمهوري كره 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 1,248 115,165,320 Rls. 3,446 $
64 5 1396 سيرجان جمهوري كره 84419000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي کارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 96 103,741,200 Rls. 3,198 $
65 12 1396 سيرجان جمهوري كره 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 962 98,341,316 Rls. 2,654 $
66 12 1396 سيرجان جمهوري كره 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 671 96,062,495 Rls. 2,592 $
67 5 1396 سيرجان جمهوري كره 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 732 90,584,347 Rls. 2,770 $
68 6 1396 سيرجان جمهوري كره 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 290 76,343,972 Rls. 2,326 $
69 9 1396 سيرجان جمهوري كره 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 262 73,471,294 Rls. 2,085 $
70 5 1396 سيرجان جمهوري كره 72172010 مفتول ACSR آبکاري شده يا ا ندودشده با روي 4,000 66,855,440 Rls. 2,061 $
71 9 1396 سيرجان جمهوري كره 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 207 42,761,710 Rls. 1,213 $
72 2 1396 سيرجان جمهوري كره 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 70 42,274,694 Rls. 1,303 $
73 6 1396 سيرجان جمهوري كره 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 144 17,822,346 Rls. 543 $
74 9 1396 سيرجان جمهوري كره 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 127 16,685,308 Rls. 474 $
75 9 1396 سيرجان جمهوري كره 85299040 اجزاء و قطعات غيرالکتريکي و غير الکترونيکي مورد مصرف در نمايشگرهاي رديف 8528 63 13,338,340 Rls. 378 $
76 9 1396 سيرجان جمهوري كره 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 126 11,769,492 Rls. 334 $
77 12 1396 سيرجان جمهوري كره 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 145 9,978,948 Rls. 294 $
78 9 1396 سيرجان جمهوري كره 85044040 ساير منابع تغذيه غيرمذکور درجاي ديگر 18 7,858,520 Rls. 223 $
79 12 1396 سيرجان جمهوري كره 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 48 4,140,924 Rls. 122 $
مجموع کل
310,366,134,750 ريال
مجموع کل
8,962,123 دلار
[1]