آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (سيرجان)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1396 سيرجان امارات متحده عربي 87041090 دا مپرهابرا ي ا ستفاده درخارج ا زشاهرا ههاباوزن ناخالص بيش ا ز30تن 171,200 56,328,372,000 Rls. 1,692,000 $
2 12 1396 سيرجان امارات متحده عربي 40118090 ک ک ک سا?ر 132,693 33,914,987,000 Rls. 929,304 $
3 1 1396 سيرجان امارات متحده عربي 40119490 سايرلاستيک رويي چرخ بادي غيرمذكور موردا ستفاده دروسايل نقليه ساختماني دا را ي طوقه بيشترا ز61سانتيمتربدون توليد داخل 127,900 30,235,603,000 Rls. 934,000 $
4 11 1396 سيرجان امارات متحده عربي 40118090 ک ک ک سا?ر 102,528 26,685,311,184 Rls. 725,943 $
5 6 1396 سيرجان امارات متحده عربي 40118090 ک ک ک سا?ر 102,818 23,541,526,000 Rls. 724,000 $
6 9 1396 سيرجان امارات متحده عربي 40118090 ک ک ک سا?ر 81,613 20,851,136,200 Rls. 593,800 $
7 2 1396 سيرجان امارات متحده عربي 38123030 پايدا رکننده هايUV 140,000 20,714,568,000 Rls. 638,631 $
8 5 1396 سيرجان امارات متحده عربي 40118090 ک ک ک سا?ر 88,321 20,624,832,500 Rls. 633,500 $
9 12 1396 سيرجان امارات متحده عربي 38123930 ک ک ک پا?دارکننده­ها? UV 100,000 18,580,800,000 Rls. 496,614 $
10 9 1396 سيرجان امارات متحده عربي 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 76,000 16,355,691,891 Rls. 464,091 $
11 4 1396 سيرجان امارات متحده عربي 40118090 ک ک ک سا?ر 67,630 15,751,152,000 Rls. 484,800 $
12 9 1396 سيرجان امارات متحده عربي 87041090 دا مپرهابرا ي ا ستفاده درخارج ا زشاهرا ههاباوزن ناخالص بيش ا ز30تن 42,800 14,906,520,000 Rls. 423,000 $
13 3 1396 سيرجان امارات متحده عربي 40119490 سايرلاستيک رويي چرخ بادي غيرمذكور موردا ستفاده دروسايل نقليه ساختماني دا را ي طوقه بيشترا ز61سانتيمتربدون توليد داخل 60,470 14,664,688,000 Rls. 452,000 $
14 10 1396 سيرجان امارات متحده عربي 87041090 دا مپرهابرا ي ا ستفاده درخارج ا زشاهرا ههاباوزن ناخالص بيش ا ز30تن 42,800 14,279,211,000 Rls. 423,000 $
15 2 1396 سيرجان امارات متحده عربي 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 57,000 12,425,781,011 Rls. 383,069 $
16 11 1396 سيرجان امارات متحده عربي 84295129 لودرمستعمل ،بيل دا ر،با بارگيري ازجلو,قدرت بيش ا ز270اسب بخار, باسال ساخت بيش ا ز5سال 53,740 11,718,200,000 Rls. 325,000 $
17 3 1396 سيرجان امارات متحده عربي 38123030 پايدا رکننده هايUV 60,000 8,938,440,000 Rls. 275,546 $
18 6 1396 سيرجان امارات متحده عربي 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 38,000 8,565,466,544 Rls. 261,901 $
19 11 1396 سيرجان امارات متحده عربي 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 38,000 8,029,096,659 Rls. 219,874 $
20 7 1396 سيرجان امارات متحده عربي 40118090 ک ک ک سا?ر 46,981 7,066,924,600 Rls. 208,800 $
21 12 1396 سيرجان امارات متحده عربي 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 19,000 3,771,051,714 Rls. 103,917 $
22 8 1396 سيرجان امارات متحده عربي 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 45,300 2,648,201,590 Rls. 75,870 $
23 12 1396 سيرجان امارات متحده عربي 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 20,000 2,223,240,000 Rls. 60,000 $
24 8 1396 سيرجان امارات متحده عربي 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 1,736 2,122,598,240 Rls. 60,706 $
25 1 1396 سيرجان امارات متحده عربي 84286000 نقاله هوا ئي,صندليهاي بالارو,سيم بالاكشنده اسكي بازان ومکانيسم هاي کشيدن برا ي نقاله هاي ريلي 9,950 1,464,679,800 Rls. 45,167 $
26 9 1396 سيرجان امارات متحده عربي 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 3,054 1,255,164,096 Rls. 35,616 $
27 5 1396 سيرجان امارات متحده عربي 39199030 جمبو رول چسب خورده boppباپهناي بيش از20سانتيمتر 9,920 1,098,139,752 Rls. 33,690 $
28 6 1396 سيرجان امارات متحده عربي 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 1,683 978,220,148 Rls. 29,492 $
29 3 1396 سيرجان امارات متحده عربي 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 752 696,632,211 Rls. 21,472 $
30 3 1396 سيرجان امارات متحده عربي 73042200 لوله هاي حفاري ازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز . 3,695 644,532,504 Rls. 19,866 $
31 3 1396 سيرجان امارات متحده عربي 87089929 ا جزا وقطعات بغيرازا نواع مورد استفاده در سوا ري، وانت وتراکتور کشاورزي 727 591,660,839 Rls. 18,236 $
32 3 1396 سيرجان امارات متحده عربي 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 1,483 574,580,312 Rls. 17,710 $
33 12 1396 سيرجان امارات متحده عربي 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 245 509,735,703 Rls. 13,813 $
34 3 1396 سيرجان امارات متحده عربي 82071300 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين, دا را ي قسمت عامل ا زسرمت ها. 1,431 504,618,912 Rls. 15,554 $
35 8 1396 سيرجان امارات متحده عربي 34039910 روانکكننده سيليكوني 4,000 421,788,000 Rls. 12,000 $
36 9 1396 سيرجان امارات متحده عربي 82071300 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين, دا را ي قسمت عامل ا زسرمت ها. 976 387,393,320 Rls. 10,993 $
37 12 1396 سيرجان امارات متحده عربي 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 23 375,056,295 Rls. 10,149 $
38 12 1396 سيرجان امارات متحده عربي 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 115 309,322,762 Rls. 8,373 $
39 3 1396 سيرجان امارات متحده عربي 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 610 302,645,079 Rls. 9,328 $
40 12 1396 سيرجان امارات متحده عربي 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 288 288,447,614 Rls. 7,891 $
41 6 1396 سيرجان امارات متحده عربي 85359000 ساير دستگاهها براي قطع ووصل وتغييروحفاظت مدارهاي برقي،همچنين دوشاخه اتصال وجعبه تقسيم، براي ولتاژ بيشتر از V1000,غيرمذکوردرجاي ديگر 59 253,444,329 Rls. 7,641 $
42 12 1396 سيرجان امارات متحده عربي 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 350 225,055,950 Rls. 6,090 $
43 9 1396 سيرجان امارات متحده عربي 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 353 224,039,184 Rls. 6,346 $
44 12 1396 سيرجان امارات متحده عربي 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 200 199,233,921 Rls. 5,451 $
45 9 1396 سيرجان امارات متحده عربي 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 92 158,832,696 Rls. 4,499 $
46 12 1396 سيرجان امارات متحده عربي 84821000 بلبرينگ. 27 157,539,165 Rls. 4,263 $
47 12 1396 سيرجان امارات متحده عربي 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 7 150,037,300 Rls. 4,060 $
48 12 1396 سيرجان امارات متحده عربي 87089929 ا جزا وقطعات بغيرازا نواع مورد استفاده در سوا ري، وانت وتراکتور کشاورزي 5 150,037,300 Rls. 4,060 $
49 12 1396 سيرجان امارات متحده عربي 84122900 موتورهاوماشين هاي محرک هيدروليک (غيرا زحرکت خطي) 45 138,488,484 Rls. 3,789 $
50 3 1396 سيرجان امارات متحده عربي 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 139 137,777,134 Rls. 4,247 $
51 12 1396 سيرجان امارات متحده عربي 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 42 128,835,464 Rls. 3,510 $
52 6 1396 سيرجان امارات متحده عربي 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذکور درجاي ديگر 106 120,967,343 Rls. 3,647 $
53 12 1396 سيرجان امارات متحده عربي 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 97 102,965,308 Rls. 2,816 $
54 6 1396 سيرجان امارات متحده عربي 85443090 سايرمجموعه سيمهابرا ي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 122 89,158,272 Rls. 2,688 $
55 6 1396 سيرجان امارات متحده عربي 85392940 لامپ خودرو براي ولتاژ حداكثر 100 ولت 30 86,836,442 Rls. 2,618 $
56 3 1396 سيرجان امارات متحده عربي 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 31 82,800,542 Rls. 2,552 $
57 9 1396 سيرجان امارات متحده عربي 87141055 ک ک ک ترمزها و اجزاء و قطعات آنها 50 82,540,752 Rls. 2,338 $
58 6 1396 سيرجان امارات متحده عربي 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 2 81,827,923 Rls. 2,467 $
59 12 1396 سيرجان امارات متحده عربي 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 4 75,018,650 Rls. 2,030 $
60 12 1396 سيرجان امارات متحده عربي 73158900 زنجيرکه درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 19 72,142,974 Rls. 1,974 $
61 6 1396 سيرجان امارات متحده عربي 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 15 60,168,566 Rls. 1,814 $
62 12 1396 سيرجان امارات متحده عربي 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 28 53,200,692 Rls. 1,455 $
63 12 1396 سيرجان امارات متحده عربي 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 10 52,513,055 Rls. 1,421 $
64 3 1396 سيرجان امارات متحده عربي 87089229 ----لوله هاي اگزوز وقطعات مربوطه براي ساير وسايل نقليه بجز سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 110 48,943,653 Rls. 1,509 $
65 6 1396 سيرجان امارات متحده عربي 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 16 43,020,193 Rls. 1,297 $
66 6 1396 سيرجان امارات متحده عربي 85045090 ساير ا لقا کننده هاغيرمذکوردرجاي ديگر 19 42,058,292 Rls. 1,268 $
67 6 1396 سيرجان امارات متحده عربي 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 267 34,329,915 Rls. 1,035 $
68 12 1396 سيرجان امارات متحده عربي 84849090 سايرمجموعه ياجورشده هايي از وا شرها ودرزگيرها،غيرمذکوردرجاي ديگر 158 34,207,233 Rls. 936 $
69 12 1396 سيرجان امارات متحده عربي 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 20 32,737,762 Rls. 896 $
70 12 1396 سيرجان امارات متحده عربي 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 10 31,153,065 Rls. 843 $
71 12 1396 سيرجان امارات متحده عربي 85443090 سايرمجموعه سيمهابرا ي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 30 29,528,321 Rls. 808 $
72 6 1396 سيرجان امارات متحده عربي 87089929 ا جزا وقطعات بغيرازا نواع مورد استفاده در سوا ري، وانت وتراکتور کشاورزي 20 29,354,565 Rls. 885 $
73 12 1396 سيرجان امارات متحده عربي 73121090 سايرمفتولهاي به هم تابيده طناب وکابل ا زا هن يافولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق 36 28,088,094 Rls. 768 $
74 6 1396 سيرجان امارات متحده عربي 87085019 ----محورهاي محرک باديفرا نسيل ،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري, سوا ري کار،وا نت وترا کتوركشاورزي 46 26,900,059 Rls. 811 $
75 6 1396 سيرجان امارات متحده عربي 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 316 25,938,158 Rls. 782 $
76 6 1396 سيرجان امارات متحده عربي 85364990 ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر 9 23,384,145 Rls. 705 $
77 9 1396 سيرجان امارات متحده عربي 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 8 23,159,424 Rls. 656 $
78 6 1396 سيرجان امارات متحده عربي 90261090 ساير آلات برا ي سنجش ياكنترل جريان ياسطح مايعات ،بجز موا رد مذکور 7 22,057,385 Rls. 665 $
79 12 1396 سيرجان امارات متحده عربي 85364990 ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر 7 20,389,821 Rls. 558 $
80 12 1396 سيرجان امارات متحده عربي 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 77 17,794,487 Rls. 487 $
81 3 1396 سيرجان امارات متحده عربي 84821000 بلبرينگ. 14 16,323,384 Rls. 503 $
82 6 1396 سيرجان امارات متحده عربي 85123010 دستگاههاي علامت دادن سمعي جهت خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ،کاميون ،کاميونت وماشين آلات راهسازي وکشاورزي 20 15,954,289 Rls. 481 $
83 6 1396 سيرجان امارات متحده عربي 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 404 15,921,120 Rls. 480 $
84 6 1396 سيرجان امارات متحده عربي 84821000 بلبرينگ. 85 15,655,768 Rls. 472 $
85 8 1396 سيرجان امارات متحده عربي 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 1 13,994,400 Rls. 400 $
86 3 1396 سيرجان امارات متحده عربي 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذکور درجاي ديگر 2 12,878,514 Rls. 397 $
87 12 1396 سيرجان امارات متحده عربي 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819040 56 9,408,999 Rls. 258 $
88 12 1396 سيرجان امارات متحده عربي 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 150 9,248,162 Rls. 253 $
89 6 1396 سيرجان امارات متحده عربي 87088019 ---- كمك فنر براي ساير وسايل نقليه بجز سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 21 8,458,095 Rls. 255 $
90 6 1396 سيرجان امارات متحده عربي 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 10 7,562,532 Rls. 228 $
91 6 1396 سيرجان امارات متحده عربي 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 4 5,041,688 Rls. 152 $
92 6 1396 سيرجان امارات متحده عربي 84836000 کكلاچ و كوپلينگ محور (ازجمله قفل گاردان) (Universal Joints) 66 4,477,815 Rls. 135 $
مجموع کل
408,877,447,264 ريال
مجموع کل
11,999,415 دلار
[1]