آمار کل " واردات از" کشور (اسپانيا) گمرک (سيرجان)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 سيرجان اسپانيا 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 319,706 20,778,229,845 Rls. 640,472 $
2 5 1396 سيرجان اسپانيا 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 191,966 16,688,359,401 Rls. 510,989 $
3 3 1396 سيرجان اسپانيا 72193300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 1لغايت 3mm. 200,995 14,262,054,995 Rls. 439,617 $
4 6 1396 سيرجان اسپانيا 72193300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 1لغايت 3mm. 150,072 11,703,628,579 Rls. 355,092 $
5 3 1396 سيرجان اسپانيا 72193500 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز5/0 mm. 169,450 9,259,997,090 Rls. 285,415 $
6 2 1396 سيرجان اسپانيا 72193300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 1لغايت 3mm. 153,590 8,927,146,555 Rls. 275,206 $
7 6 1396 سيرجان اسپانيا 72192100 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت غير طومار , باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بيش ا ز10.mm 83,258 8,514,483,232 Rls. 257,703 $
8 6 1396 سيرجان اسپانيا 72193200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3mmيابيشترولي کمترا ز75/4 mm 91,144 7,363,818,815 Rls. 223,356 $
9 12 1396 سيرجان اسپانيا 72191200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومار,باپهناي 600mmيابيشتر,به ضخامت 75/4لغايت 10mm 61,934 6,786,329,574 Rls. 187,155 $
10 9 1396 سيرجان اسپانيا 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 89,252 6,691,195,264 Rls. 203,313 $
11 2 1396 سيرجان اسپانيا 72193200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3mmيابيشترولي کمترا ز75/4 mm 61,671 6,014,473,069 Rls. 185,415 $
12 11 1396 سيرجان اسپانيا 72193300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 1لغايت 3mm. 69,929 5,782,876,041 Rls. 160,461 $
13 2 1396 سيرجان اسپانيا 72191200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومار,باپهناي 600mmيابيشتر,به ضخامت 75/4لغايت 10mm 82,184 5,754,574,011 Rls. 177,401 $
14 9 1396 سيرجان اسپانيا 72193300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 1لغايت 3mm. 79,151 5,235,874,644 Rls. 152,109 $
15 6 1396 سيرجان اسپانيا 72191200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومار,باپهناي 600mmيابيشتر,به ضخامت 75/4لغايت 10mm 61,677 5,199,490,959 Rls. 157,987 $
16 10 1396 سيرجان اسپانيا 72192100 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت غير طومار , باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بيش ا ز10.mm 60,386 4,849,193,349 Rls. 137,561 $
17 7 1396 سيرجان اسپانيا 72193300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 1لغايت 3mm. 66,280 4,745,478,210 Rls. 143,629 $
18 12 1396 سيرجان اسپانيا 72193300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 1لغايت 3mm. 36,504 4,055,955,499 Rls. 112,490 $
19 12 1396 سيرجان اسپانيا 72193200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3mmيابيشترولي کمترا ز75/4 mm 36,241 4,026,733,597 Rls. 111,680 $
20 4 1396 سيرجان اسپانيا 72193500 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز5/0 mm. 71,911 3,775,065,619 Rls. 116,356 $
21 8 1396 سيرجان اسپانيا 72191200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومار,باپهناي 600mmيابيشتر,به ضخامت 75/4لغايت 10mm 40,100 3,650,515,560 Rls. 108,873 $
22 9 1396 سيرجان اسپانيا 72193200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3mmيابيشترولي کمترا ز75/4 mm 53,757 3,556,049,526 Rls. 103,307 $
23 10 1396 سيرجان اسپانيا 72191200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومار,باپهناي 600mmيابيشتر,به ضخامت 75/4لغايت 10mm 39,705 3,490,890,301 Rls. 99,030 $
24 6 1396 سيرجان اسپانيا 72192200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4لغايت 10mm. 35,236 3,206,562,942 Rls. 97,051 $
25 6 1396 سيرجان اسپانيا 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 41,930 3,163,824,232 Rls. 96,096 $
26 3 1396 سيرجان اسپانيا 72191200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومار,باپهناي 600mmيابيشتر,به ضخامت 75/4لغايت 10mm 42,119 3,152,452,620 Rls. 97,166 $
27 3 1396 سيرجان اسپانيا 72193200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3mmيابيشترولي کمترا ز75/4 mm 40,035 3,029,820,338 Rls. 93,386 $
28 11 1396 سيرجان اسپانيا 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 35,234 2,989,714,661 Rls. 82,957 $
29 11 1396 سيرجان اسپانيا 72191200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومار,باپهناي 600mmيابيشتر,به ضخامت 75/4لغايت 10mm 41,080 2,939,558,760 Rls. 81,566 $
30 2 1396 سيرجان اسپانيا 72191300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3لغايت 75/4 mm. 41,532 2,908,773,416 Rls. 89,671 $
31 4 1396 سيرجان اسپانيا 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 52,910 2,778,568,791 Rls. 85,604 $
32 9 1396 سيرجان اسپانيا 72191200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومار,باپهناي 600mmيابيشتر,به ضخامت 75/4لغايت 10mm 42,047 2,651,439,804 Rls. 77,028 $
33 12 1396 سيرجان اسپانيا 72191300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3لغايت 75/4 mm. 20,866 2,240,606,028 Rls. 62,142 $
34 10 1396 سيرجان اسپانيا 72193300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 1لغايت 3mm. 20,319 1,864,470,255 Rls. 52,891 $
35 10 1396 سيرجان اسپانيا 72191300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3لغايت 75/4 mm. 21,163 1,860,665,115 Rls. 52,783 $
36 10 1396 سيرجان اسپانيا 72193200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3mmيابيشترولي کمترا ز75/4 mm 20,227 1,856,067,028 Rls. 52,653 $
37 6 1396 سيرجان اسپانيا 72191300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3لغايت 75/4 mm. 20,026 1,827,814,896 Rls. 55,538 $
38 5 1396 سيرجان اسپانيا 73064010 لوله, جوش دا ده شده باسطح مقطع , مدور, ازفولاد زنگ نزن با قطر خارجي كمتراز2/203 ميليمتر 21,868 1,601,311,635 Rls. 49,203 $
39 10 1396 سيرجان اسپانيا 72192200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4لغايت 10mm. 15,808 1,584,475,771 Rls. 44,948 $
40 3 1396 سيرجان اسپانيا 72191300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3لغايت 75/4 mm. 21,149 1,582,925,001 Rls. 48,789 $
41 7 1396 سيرجان اسپانيا 72191200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومار,باپهناي 600mmيابيشتر,به ضخامت 75/4لغايت 10mm 21,071 1,414,355,388 Rls. 42,807 $
42 7 1396 سيرجان اسپانيا 72191300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3لغايت 75/4 mm. 19,820 1,326,136,161 Rls. 40,137 $
43 11 1396 سيرجان اسپانيا 72193200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3mmيابيشترولي کمترا ز75/4 mm 15,377 1,270,046,708 Rls. 35,241 $
44 9 1396 سيرجان اسپانيا 72191300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3لغايت 75/4 mm. 19,705 1,237,910,120 Rls. 35,963 $
45 2 1396 سيرجان اسپانيا 72193500 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز5/0 mm. 8,393 868,397,397 Rls. 26,771 $
46 2 1396 سيرجان اسپانيا 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 9,798 686,818,083 Rls. 21,173 $
47 2 1396 سيرجان اسپانيا 33011200 روغن هاي ا سانسي از پرتقال (ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره و روغن هاي ا سانسي مطلق ) 4,327 640,064,767 Rls. 19,733 $
48 9 1396 سيرجان اسپانيا 33011200 روغن هاي ا سانسي از پرتقال (ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره و روغن هاي ا سانسي مطلق ) 1,038 388,449,912 Rls. 11,003 $
49 3 1396 سيرجان اسپانيا 33011200 روغن هاي ا سانسي از پرتقال (ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره و روغن هاي ا سانسي مطلق ) 1,920 284,108,505 Rls. 8,755 $
50 8 1396 سيرجان اسپانيا 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك بغير از استات اتيل ، استات ونيل ، استات بوتيل نرمال ، استات دي نوسب (iso) 1,080 104,092,128 Rls. 3,024 $
51 8 1396 سيرجان اسپانيا 13019090 سايرگم لاك ، صمغ ها ، رزين ها ، صمغ هاي رزيني اولئورزين ها بصورت طبيعي غير مذكور 495 75,808,062 Rls. 2,222 $
52 2 1396 سيرجان اسپانيا 29152920 ديکاستات سديم 100 32,986,395 Rls. 1,017 $
53 2 1396 سيرجان اسپانيا 29062100 ا لکل بنزيليک 216 21,244,925 Rls. 655 $
54 2 1396 سيرجان اسپانيا 29153100 استات اتيل 100 10,800,855 Rls. 333 $
مجموع کل
220,712,684,434 ريال
مجموع کل
6,612,923 دلار
[1]