آمار کل " واردات از" کشور (هند) گمرک (سهلان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 سهلان هند 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 121,131 15,347,093,240 Rls. 418,273 $
2 10 1396 سهلان هند 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 126,218 15,156,021,220 Rls. 424,019 $
3 3 1396 سهلان هند 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 146,790 12,879,317,640 Rls. 396,939 $
4 8 1396 سهلان هند 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 107,767 11,559,189,350 Rls. 334,127 $
5 4 1396 سهلان هند 28252000 ا کسيد وهيدرو کسيدليتيم 40,000 8,349,800,000 Rls. 256,562 $
6 1 1396 سهلان هند 28371100 سيانورها وا کسي سيانورهاي سديم 110,000 8,188,092,000 Rls. 253,000 $
7 2 1396 سهلان هند 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 95,439 7,622,894,000 Rls. 235,010 $
8 5 1396 سهلان هند 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 90,200 7,137,242,500 Rls. 218,877 $
9 7 1396 سهلان هند 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 81,460 5,979,501,000 Rls. 178,333 $
10 11 1396 سهلان هند 72021100 -- فرومنگنز داراي بيش از 2 درصد وزني كربن 135,000 5,809,050,000 Rls. 164,852 $
11 1 1396 سهلان هند 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 29,100 4,825,069,000 Rls. 148,807 $
12 9 1396 سهلان هند 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 13,627 4,649,643,750 Rls. 131,283 $
13 1 1396 سهلان هند 72029950 موا د تلقيحي جوا نه زا (INOCULANT) داراي حداقل يكي از عناصر SR, ZR, CA, BA كه درصد وزني هر يك از آن مساوي يا كمترا ز9%باشد 75,000 4,108,500,000 Rls. 126,735 $
14 6 1396 سهلان هند 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 21,320 3,982,754,100 Rls. 120,075 $
15 12 1396 سهلان هند 87085032 ---توپ? محور(Hub) برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ون، کام?ونت و کشنده تر?لر 20,135 3,948,134,400 Rls. 105,523 $
16 4 1396 سهلان هند 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 13,627 3,820,227,775 Rls. 117,481 $
17 4 1396 سهلان هند 84818030 شير مخصوص سيلندر گاز مايع 3,505 3,747,282,000 Rls. 115,500 $
18 5 1396 سهلان هند 87085029 محورهاي غير محرك به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وترلكتور كشاورزي 19,700 3,575,614,896 Rls. 109,329 $
19 6 1396 سهلان هند 29163930 ماده اوليه دارويي ايبوپروفن 10,000 3,193,000,000 Rls. 97,282 $
20 9 1396 سهلان هند 29163930 ماده اوليه دارويي ايبوپروفن 10,000 3,193,000,000 Rls. 97,282 $
21 11 1396 سهلان هند 72029940 فروسيليکومنيزيم 50,080 3,132,943,452 Rls. 85,707 $
22 2 1396 سهلان هند 72029940 فروسيليکومنيزيم 51,748 2,537,054,888 Rls. 78,215 $
23 2 1396 سهلان هند 29163930 ماده اوليه دارويي ايبوپروفن 8,100 2,526,066,000 Rls. 77,876 $
24 12 1396 سهلان هند 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 9,201 2,479,184,571 Rls. 67,134 $
25 5 1396 سهلان هند 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 22,000 1,855,216,000 Rls. 56,806 $
26 6 1396 سهلان هند 35030010 ک ک ک کپسول خال? ژلات?ن? 906 1,809,462,513 Rls. 54,981 $
27 5 1396 سهلان هند 72024120 فروکروم منگنز دا را ي بيشتر ا ز 6 درصد وزني كربن 28,000 1,654,772,980 Rls. 50,417 $
28 7 1396 سهلان هند 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 19,000 1,649,542,000 Rls. 49,358 $
29 4 1396 سهلان هند 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 19,000 1,595,924,000 Rls. 48,962 $
30 6 1396 سهلان هند 32089030 ساير موا د ا فزودني رنگ براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ريسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي 10,800 1,595,306,880 Rls. 48,284 $
31 5 1396 سهلان هند 32041290 موا درنگي ا سيدي حتي متاليزه وفرآورده هابراساس اين مواد ،فرآورده هاي موادرنگي دندانه ،غير مذكور درجاي ديگر 11,250 1,389,612,950 Rls. 42,698 $
32 11 1396 سهلان هند 84099140 شاتون ا هنگري شده بدون عمليات ماشينکاري براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 10,660 1,128,454,740 Rls. 30,871 $
33 10 1396 سهلان هند 87085029 محورهاي غير محرك به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وترلكتور كشاورزي 5,954 1,075,879,350 Rls. 30,086 $
34 4 1396 سهلان هند 40161090 سايرا شياا زکائوچوي ا سفنجي ولکانيزه سفت نشده بجزقطعات ولوا زم مصرف دربخش بهداشت 474 450,971,600 Rls. 13,900 $
35 9 1396 سهلان هند 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 6,850 420,262,422 Rls. 11,922 $
36 7 1396 سهلان هند 87085029 محورهاي غير محرك به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وترلكتور كشاورزي 1,890 410,761,800 Rls. 12,251 $
37 3 1396 سهلان هند 38241000 چسباننده هاي آماده برا ي قالب ها يامغزي قالب هاي ريخته گري 4,300 300,315,978 Rls. 9,256 $
38 2 1396 سهلان هند 68138100 لنتها وبالشتكها ي ترمز فاقد پنبه نسوز سوار نشده . 6,763 210,269,520 Rls. 6,480 $
39 2 1396 سهلان هند 84099950 کيت کامل گازسوز غيرازرديف 84099110 894 183,796,200 Rls. 5,666 $
مجموع کل
163,477,224,715 ريال
مجموع کل
4,830,159 دلار
[1]