آمار کل " واردات از" کشور (لهستان) گمرک (سهلان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1396 سهلان لهستان 84386000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن ميوه ها,ميوه هاي سخت پوست ياسبزيجات 22,950 19,481,709,000 Rls. 600,916 $
2 11 1396 سهلان لهستان 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 11,371 12,858,066,050 Rls. 356,057 $
3 5 1396 سهلان لهستان 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 11,920 11,197,860,000 Rls. 341,825 $
4 9 1396 سهلان لهستان 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 10,205 10,653,706,000 Rls. 304,696 $
5 7 1396 سهلان لهستان 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 10,301 10,462,929,000 Rls. 309,949 $
6 4 1396 سهلان لهستان 84386000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن ميوه ها,ميوه هاي سخت پوست ياسبزيجات 24,950 9,765,771,450 Rls. 299,609 $
7 3 1396 سهلان لهستان 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 8,345 7,537,659,000 Rls. 232,331 $
8 4 1396 سهلان لهستان 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 7,725 7,264,769,000 Rls. 223,600 $
9 2 1396 سهلان لهستان 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 8,144 7,212,127,670 Rls. 222,347 $
10 1 1396 سهلان لهستان 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 5,150 4,680,510,000 Rls. 144,380 $
11 8 1396 سهلان لهستان 83099090 سايردر،درپوش و سرپوش ،درپوش پاره شونده برا ي بطري درپوش پيچي بشكه ،مهروموم وساير متفرغات بسته بندي ،ا ز فلزا ت معمولي غيرمذکوردرجاي ديگر 15,102 2,521,817,324 Rls. 74,298 $
12 6 1396 سهلان لهستان 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 1,720 1,092,740,000 Rls. 32,945 $
13 7 1396 سهلان لهستان 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 17,920 1,018,812,182 Rls. 30,016 $
14 7 1396 سهلان لهستان 84133010 پمپ ا نژکتور 750 942,857,100 Rls. 27,931 $
15 2 1396 سهلان لهستان 84133010 پمپ ا نژکتور 540 514,610,800 Rls. 15,865 $
16 5 1396 سهلان لهستان 84133010 پمپ ا نژکتور 270 276,804,400 Rls. 8,492 $
17 12 1396 سهلان لهستان 25171010 قلوه سنگ, ريگ, ريگ هاي صاف وسنگ چخماق 8,500 47,786,704 Rls. 1,281 $
18 12 1396 سهلان لهستان 70200099 ساير اشياء از شيشه غير از صنايع دستي ،غير مذكور درجاي ديگر 531 28,270,760 Rls. 758 $
19 12 1396 سهلان لهستان 26080010 ک ک ک سنگ رو? 626 19,698,336 Rls. 528 $
مجموع کل
107,578,504,776 ريال
مجموع کل
3,227,824 دلار
[1]