آمار کل " واردات از" کشور (كانادا) گمرک (سهلان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 سهلان كانادا 21069080 کمكمل غذايي، 66,360 58,131,048,938 Rls. 1,790,962 $
2 8 1396 سهلان كانادا 21069080 کمكمل غذايي، 77,235 33,164,845,000 Rls. 967,667 $
3 2 1396 سهلان كانادا 29362800 ويتامين E و مشتقات آن , مخلوط نشده 19,570 14,907,878,040 Rls. 459,722 $
4 7 1396 سهلان كانادا 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 5,000 14,577,000,000 Rls. 441,192 $
5 3 1396 سهلان كانادا 29362800 ويتامين E و مشتقات آن , مخلوط نشده 15,000 11,967,780,000 Rls. 368,795 $
6 5 1396 سهلان كانادا 21069080 کمكمل غذايي، 11,925 8,600,896,464 Rls. 264,724 $
7 6 1396 سهلان كانادا 15042000 چربي ,روغن ماهي و ا جزا ء آن ها بغيرا ز روغن جگر 16,720 3,802,148,064 Rls. 115,077 $
8 9 1396 سهلان كانادا 39129000 سلولزومشتقات شيميايي آن, غيرمذکورومشمول درجاي ديگربه ا شکال ا بتدا ئي 500 2,242,295,000 Rls. 63,794 $
9 4 1396 سهلان كانادا 21069080 کمكمل غذايي، 5,472 2,189,936,220 Rls. 67,403 $
10 8 1396 سهلان كانادا 29362400 ا سيد D - يا DL -پانتوتنيک (ويتامين b3يا b5) و مشتقات آنها مخلوط نشده 500 1,325,392,500 Rls. 38,504 $
11 8 1396 سهلان كانادا 29362700 ويتامين C و مشتقات آن , مخلوط نشده 1,000 764,883,000 Rls. 22,221 $
12 8 1396 سهلان كانادا 29362600 ويتامين12 B و مشتقات آن , مخلوط نشده 2 631,332,000 Rls. 18,341 $
13 8 1396 سهلان كانادا 29362210 ويتامين b1( تيامين هيدروکلرا يد) تيامين منونيترات مخلوط نشده 200 546,345,000 Rls. 15,872 $
14 8 1396 سهلان كانادا 39129000 سلولزومشتقات شيميايي آن, غيرمذکورومشمول درجاي ديگربه ا شکال ا بتدا ئي 100 546,345,000 Rls. 15,872 $
15 3 1396 سهلان كانادا 15042000 چربي ,روغن ماهي و ا جزا ء آن ها بغيرا ز روغن جگر 2,280 495,945,828 Rls. 15,283 $
16 8 1396 سهلان كانادا 33012500 روغن هاي اسانسي از ساير نعناع ها(ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره و روغن هاي ا سانسي مطلق ) 300 473,499,000 Rls. 13,756 $
17 8 1396 سهلان كانادا 29362100 ويتامين هاي A و مشتقات آنها ,مخلوط نشده 100 309,595,500 Rls. 8,994 $
18 8 1396 سهلان كانادا 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 480 213,681,600 Rls. 6,208 $
19 4 1396 سهلان كانادا 38151200 کاتال?زورها? تقو?ت شده با فلز گرانبها ?ا ترک?بات فلز گرانبها به عنوان ماده فعال 1,000 209,861,400 Rls. 6,458 $
20 4 1396 سهلان كانادا 39100090 ک ک ک ساير 1,000 199,006,500 Rls. 6,124 $
21 4 1396 سهلان كانادا 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 50 121,266,380 Rls. 3,726 $
22 4 1396 سهلان كانادا 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 39 62,092,412 Rls. 1,908 $
23 4 1396 سهلان كانادا 84141090 ک ک ک مدادتراش و تيغه آن 47 44,355,317 Rls. 1,363 $
24 4 1396 سهلان كانادا 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 145 38,442,952 Rls. 1,181 $
مجموع کل
155,565,872,115 ريال
مجموع کل
4,715,147 دلار
[1]