آمار کل " واردات از" کشور (فرانسه) گمرک (سهلان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 سهلان فرانسه 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 43,300 94,510,974,600 Rls. 2,533,874 $
2 11 1396 سهلان فرانسه 86080000 ملحقات ومهارکننده هاي خط را ه آهن ياتراموا ; تجهيزا ت مکانيکي علامت دا دن ،ايمني ياكنترل ترافيك براي راه آهن ،تراموا،جاده وراههاي آبي داخلي 34,850 21,439,861,785 Rls. 594,523 $
3 6 1396 سهلان فرانسه 38249990 ک ک ک ساير 42,000 20,407,800,000 Rls. 617,669 $
4 10 1396 سهلان فرانسه 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 133,560 13,025,802,190 Rls. 361,436 $
5 4 1396 سهلان فرانسه 35030000 ژلاتين (از جمله آنهاييکكه به صورت ورقهکهاي مربع يا مستطيل عرضه شده، حتي كار شده در سطح يا رنگ شده) و مشتقات آنها؛ سريشم ماهي (Isinglass)؛ ساير چسبکهاي حيواني، باستثناي چسبکهاي كازئين مشمول شماره 0135. 40,000 9,433,060,000 Rls. 290,748 $
6 4 1396 سهلان فرانسه 13022000 موا د پکتيني ,پکتينات ها و پکتات ها 15,000 8,795,164,500 Rls. 270,704 $
7 9 1396 سهلان فرانسه 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 55,280 5,428,436,580 Rls. 154,041 $
8 4 1396 سهلان فرانسه 86080000 ملحقات ومهارکننده هاي خط را ه آهن ياتراموا ; تجهيزا ت مکانيکي علامت دا دن ،ايمني ياكنترل ترافيك براي راه آهن ،تراموا،جاده وراههاي آبي داخلي 12,420 4,652,545,131 Rls. 142,785 $
9 2 1396 سهلان فرانسه 73023000 سوزن ريل تقاطعي ،ميله سوزنباني وسايرقطعات تقاطعي راه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 6,931 4,193,770,550 Rls. 129,286 $
10 11 1396 سهلان فرانسه 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 7,000 3,973,935,812 Rls. 109,508 $
11 6 1396 سهلان فرانسه 86080000 ملحقات ومهارکننده هاي خط را ه آهن ياتراموا ; تجهيزا ت مکانيکي علامت دا دن ،ايمني ياكنترل ترافيك براي راه آهن ،تراموا،جاده وراههاي آبي داخلي 6,314 3,905,495,230 Rls. 117,314 $
12 3 1396 سهلان فرانسه 85144000 ساير دستگاه ها براي عمل اوردن مواد با گرما به وسيله القا يا از دست دادن دي الكتريك 2,370 3,417,670,200 Rls. 105,341 $
13 6 1396 سهلان فرانسه 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 37,540 3,306,474,400 Rls. 99,320 $
14 12 1396 سهلان فرانسه 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 27,414 2,951,909,681 Rls. 78,310 $
15 9 1396 سهلان فرانسه 21069030 پودر حالت دهنده خورا کي 3,200 2,608,280,000 Rls. 74,019 $
16 11 1396 سهلان فرانسه 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 14 2,533,114,670 Rls. 69,298 $
17 8 1396 سهلان فرانسه 27101920 گريس 11,970 1,890,475,110 Rls. 54,921 $
18 12 1396 سهلان فرانسه 15042000 چربي ,روغن ماهي و ا جزا ء آن ها بغيرا ز روغن جگر 1,520 1,523,064,396 Rls. 40,834 $
19 10 1396 سهلان فرانسه 84481110 دا بي ژا کارد 1,262 1,451,396,450 Rls. 40,273 $
20 2 1396 سهلان فرانسه 27101920 گريس 9,880 1,368,256,884 Rls. 42,185 $
21 12 1396 سهلان فرانسه 38160010 کک ک کک س?مان نسوز 20,000 1,364,981,310 Rls. 37,172 $
22 4 1396 سهلان فرانسه 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 6,516 1,328,935,871 Rls. 40,796 $
23 8 1396 سهلان فرانسه 90192090 ---سايردستگاههاي درمان تنفس 720 1,295,040,000 Rls. 37,622 $
24 8 1396 سهلان فرانسه 86080000 ملحقات ومهارکننده هاي خط را ه آهن ياتراموا ; تجهيزا ت مکانيکي علامت دا دن ،ايمني ياكنترل ترافيك براي راه آهن ،تراموا،جاده وراههاي آبي داخلي 3,026 1,216,998,604 Rls. 35,509 $
25 12 1396 سهلان فرانسه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 6,678 976,413,300 Rls. 26,265 $
26 11 1396 سهلان فرانسه 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 83 950,803,690 Rls. 26,011 $
27 8 1396 سهلان فرانسه 15159090 ساير چربي ها ,روغن هاي ثابت نباتي واجزاء أنها حتي تصفيه شده ولي ازلحاظ شيميايي تغيير نيافته كه درجاي ديگري مذكور نباشد . 1,520 900,051,107 Rls. 25,741 $
28 5 1396 سهلان فرانسه 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 8,956 887,368,680 Rls. 26,963 $
29 4 1396 سهلان فرانسه 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 1,892 880,709,760 Rls. 27,134 $
30 4 1396 سهلان فرانسه 35030020 ک ک ک کپسول دارو?? از نوع ژلات?ن 256 867,591,518 Rls. 26,736 $
31 1 1396 سهلان فرانسه 33051000 شامپوها 2,048 821,446,259 Rls. 25,341 $
32 9 1396 سهلان فرانسه 35030020 ک ک ک کپسول دارو?? از نوع ژلات?ن 2,840 717,860,552 Rls. 20,423 $
33 10 1396 سهلان فرانسه 84791090 ساير ماشين آلات ودستگاههابراي كارهاي عمومي ،ساختماني وهمانند غيرازفنيشرها 700 712,471,450 Rls. 19,924 $
34 2 1396 سهلان فرانسه 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 3,343 710,077,561 Rls. 21,890 $
35 9 1396 سهلان فرانسه 86080000 ملحقات ومهارکننده هاي خط را ه آهن ياتراموا ; تجهيزا ت مکانيکي علامت دا دن ،ايمني ياكنترل ترافيك براي راه آهن ،تراموا،جاده وراههاي آبي داخلي 1,300 559,825,200 Rls. 15,881 $
36 8 1396 سهلان فرانسه 15042000 چربي ,روغن ماهي و ا جزا ء آن ها بغيرا ز روغن جگر 570 523,312,478 Rls. 14,967 $
37 7 1396 سهلان فرانسه 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 3,240 456,226,830 Rls. 13,704 $
38 10 1396 سهلان فرانسه 29159099 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها،هالوژنه ها ،پراكسيدها ،پراكسي اسيدهاي آنهامشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها،غير مذكور درجاي ديگر. 1,000 369,454,142 Rls. 10,252 $
39 9 1396 سهلان فرانسه 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 388 318,895,118 Rls. 9,073 $
40 5 1396 سهلان فرانسه 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 512 274,965,295 Rls. 8,355 $
41 3 1396 سهلان فرانسه 39261000 لوا زم برا ي دفترکار و مدا رس ا ز موا د پلاستيکي 1,267 214,311,039 Rls. 6,604 $
42 8 1396 سهلان فرانسه 68042230 سنگ اسياب ،سنباده ياچرخ تراش ا ز سرا ميک يا سيليکاتها 383 184,203,390 Rls. 5,268 $
43 4 1396 سهلان فرانسه 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 2,500 161,166,104 Rls. 4,967 $
44 5 1396 سهلان فرانسه 84669100 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8464 1,645 135,904,331 Rls. 4,161 $
45 3 1396 سهلان فرانسه 68042230 سنگ اسياب ،سنباده ياچرخ تراش ا ز سرا ميک يا سيليکاتها 323 105,835,410 Rls. 3,261 $
46 4 1396 سهلان فرانسه 39100090 ک ک ک ساير 180 87,723,000 Rls. 2,700 $
47 10 1396 سهلان فرانسه 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 228 81,722,550 Rls. 2,315 $
48 4 1396 سهلان فرانسه 38021000 زغالکهاي اكتيف شده (Activated carbon) 1,000 64,517,214 Rls. 1,988 $
مجموع کل
227,986,299,932 ريال
مجموع کل
6,427,412 دلار
[1]