آمار کل " واردات از" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (سهلان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 سهلان فدراسيون روسيه 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 178,200 13,927,657,590 Rls. 388,404 $
2 2 1396 سهلان فدراسيون روسيه 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 138,600 9,940,604,084 Rls. 306,404 $
3 6 1396 سهلان فدراسيون روسيه 98870121 قطعات منفصله براي توليد تراكتورهاي جاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل كمتر از 14 درصد 31,175 9,620,820,000 Rls. 291,187 $
4 8 1396 سهلان فدراسيون روسيه 98870122 قطعات منفصله تراکتورجاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل 14% تا كمتر از 20% به استثناي موتور، گيربکس، اکسل، کولر، جعبه فرمان و لاستيک 24,964 9,468,426,944 Rls. 277,544 $
5 5 1396 سهلان فدراسيون روسيه 98870121 قطعات منفصله براي توليد تراكتورهاي جاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل كمتر از 14 درصد 31,175 9,428,760,000 Rls. 288,297 $
6 7 1396 سهلان فدراسيون روسيه 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 118,800 7,754,052,240 Rls. 228,613 $
7 9 1396 سهلان فدراسيون روسيه 84082090 موتورپيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديف 84082010 12,100 6,972,970,125 Rls. 197,882 $
8 5 1396 سهلان فدراسيون روسيه 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 99,000 6,110,517,120 Rls. 186,070 $
9 9 1396 سهلان فدراسيون روسيه 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 79,200 5,800,113,000 Rls. 164,598 $
10 2 1396 سهلان فدراسيون روسيه 84629100 پرس هاي هيدروليک برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 57,500 5,319,832,000 Rls. 164,000 $
11 6 1396 سهلان فدراسيون روسيه 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 79,200 5,138,061,984 Rls. 153,742 $
12 8 1396 سهلان فدراسيون روسيه 87085019 ----محورهاي محرک باديفرا نسيل ،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري, سوا ري کار،وا نت وترا کتوركشاورزي 17,944 2,449,265,386 Rls. 71,794 $
13 5 1396 سهلان فدراسيون روسيه 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 20,580 1,604,404,784 Rls. 48,976 $
14 2 1396 سهلان فدراسيون روسيه 40116190 لاستيک رويي چرخ بادي نو, براي وسايل نقليه کشاورزي به شکل ا ستخوا ن شاه ماهي بدون توليد داخل 16,120 1,512,255,924 Rls. 46,634 $
15 8 1396 سهلان فدراسيون روسيه 87084020 جعبده دنده به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 4,070 1,507,738,122 Rls. 44,196 $
16 3 1396 سهلان فدراسيون روسيه 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 19,800 1,500,795,878 Rls. 46,249 $
17 2 1396 سهلان فدراسيون روسيه 68042230 سنگ اسياب ،سنباده ياچرخ تراش ا ز سرا ميک يا سيليکاتها 14,252 1,294,385,917 Rls. 39,903 $
18 4 1396 سهلان فدراسيون روسيه 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 19,800 1,244,967,520 Rls. 38,318 $
19 12 1396 سهلان فدراسيون روسيه 68042230 سنگ اسياب ،سنباده ياچرخ تراش ا ز سرا ميک يا سيليکاتها 7,829 1,137,180,511 Rls. 30,488 $
20 4 1396 سهلان فدراسيون روسيه 40117090 ک ک ک سا?ر 12,360 852,757,232 Rls. 26,247 $
21 11 1396 سهلان فدراسيون روسيه 40029900 سايرمحصولات کائوچوي سنتتيک وشبه كائوچو که درجاي ديگرمذکورنباشد(غيرا زشيره يا لاتکس ) 10,750 795,438,188 Rls. 21,761 $
22 8 1396 سهلان فدراسيون روسيه 87089419 ----غربيلك هاي فرمان غيراز مورد مصرف براي سواري ، ووانت وتراكتور كشاورزي 838 396,861,854 Rls. 11,633 $
23 5 1396 سهلان فدراسيون روسيه 87079090 بدنه برا ي وسايل نقليه شماره 8701، 8702تا8708 غير مذکور درجاي ديگر 481 171,500,454 Rls. 5,252 $
24 5 1396 سهلان فدراسيون روسيه 87089929 ا جزا وقطعات بغيرازا نواع مورد استفاده در سوا ري، وانت وتراکتور کشاورزي 66 141,968,817 Rls. 4,347 $
25 2 1396 سهلان فدراسيون روسيه 38244090 سايرافزودني هاي آماده براي سيمان ، ملاط و بتون غير مذکوردرجاي ديگر 15,080 113,533,000 Rls. 3,500 $
26 5 1396 سهلان فدراسيون روسيه 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 9 48,454,841 Rls. 1,484 $
27 5 1396 سهلان فدراسيون روسيه 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 7 36,103,156 Rls. 1,105 $
28 8 1396 سهلان فدراسيون روسيه 87089229 ----لوله هاي اگزوز وقطعات مربوطه براي ساير وسايل نقليه بجز سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 18 29,112,484 Rls. 849 $
29 5 1396 سهلان فدراسيون روسيه 90292010 تاخوگرا ف 2 27,528,343 Rls. 843 $
30 5 1396 سهلان فدراسيون روسيه 87085039 اجزاء وقطعات محورهاي غير محرك بجز توپي محور 35 6,214,237 Rls. 191 $
31 5 1396 سهلان فدراسيون روسيه 87085031 توپي محور (Hub) براي اتوبوس، ميني بوس، كاميون ، كاميونت وكشنده تريلر 38 5,977,923 Rls. 183 $
32 5 1396 سهلان فدراسيون روسيه 85122020 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي اتوبوس ، ميني بوس ، کاميون ، کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 8 5,880,155 Rls. 180 $
33 5 1396 سهلان فدراسيون روسيه 87088019 ---- كمك فنر براي ساير وسايل نقليه بجز سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 7 671,783 Rls. 21 $
34 5 1396 سهلان فدراسيون روسيه 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 1 270,213 Rls. 8 $
35 5 1396 سهلان فدراسيون روسيه 83012000 قفل مغزي وکلوني برا ي وسائط نقليه موتوري ازفلز معمولي 1 157,434 Rls. 5 $
36 5 1396 سهلان فدراسيون روسيه 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 1 78,228 Rls. 2 $
مجموع کل
104,365,317,471 ريال
مجموع کل
3,090,910 دلار
[1]