آمار کل " واردات از" کشور (سوئيس) گمرک (سهلان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 سهلان سوئيس 85152110 ماشين هاي جوشكاري فلزات بامقاومت الكتريكي تمام خودکار 17,000 104,875,000,000 Rls. 2,811,748 $
2 8 1396 سهلان سوئيس 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 10,813 14,112,700,000 Rls. 411,773 $
3 8 1396 سهلان سوئيس 84581100 ماشين ترا ش افقي براي بردا شتن فلزباکنترل شماره اي 9,040 13,613,715,250 Rls. 397,214 $
4 2 1396 سهلان سوئيس 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 176,000 11,451,397,280 Rls. 353,031 $
5 8 1396 سهلان سوئيس 84423000 ماشين آلات ودستگاههاوتجهيزات براي تهيه يا ساخت صفحات ، سيلندرها يا ساير اجزاي چاپي 3,685 9,369,824,750 Rls. 273,388 $
6 10 1396 سهلان سوئيس 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 550 3,739,131,000 Rls. 106,072 $
7 9 1396 سهلان سوئيس 84162000 مشعل هاي کوره برا ي سوخت جامدياگاز(همچنين مشعل هاي مختلط) 871 1,965,029,192 Rls. 55,660 $
8 2 1396 سهلان سوئيس 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 18,160 1,788,292,800 Rls. 55,135 $
9 4 1396 سهلان سوئيس 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 4,000 1,744,802,870 Rls. 53,530 $
10 2 1396 سهلان سوئيس 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 112 815,526,240 Rls. 25,140 $
11 10 1396 سهلان سوئيس 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 1,000 811,413,980 Rls. 22,515 $
12 5 1396 سهلان سوئيس 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 44 608,881,070 Rls. 18,644 $
13 12 1396 سهلان سوئيس 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 38 565,599,552 Rls. 15,117 $
14 5 1396 سهلان سوئيس 81089000 مصنوعات ا زتيتان, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 15 418,078,967 Rls. 12,801 $
15 12 1396 سهلان سوئيس 84424000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات, دستگاههاي حروف چيني ياساختن وآماده كردن كليشه ،لوحه ،استوانه وغيره 9 390,196,298 Rls. 10,558 $
16 2 1396 سهلان سوئيس 15071000 روغن خام سويا ک، حتي صمغ گرفته . 2,540 285,914,300 Rls. 8,820 $
17 5 1396 سهلان سوئيس 84136030 تلمبه هاي حلزوني 32 271,544,210 Rls. 8,315 $
18 12 1396 سهلان سوئيس 68052090 سايرپودريادا نه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي روي تکيه گاه ا زکاغذيامقوا غيرمذکوردر جاي ديگر 53 208,229,865 Rls. 5,635 $
19 5 1396 سهلان سوئيس 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 16 206,606,010 Rls. 6,326 $
20 12 1396 سهلان سوئيس 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 80 201,223,230 Rls. 5,445 $
21 8 1396 سهلان سوئيس 81122100 کروم بصورت کارنشده ،پودر 400 188,790,000 Rls. 5,399 $
22 2 1396 سهلان سوئيس 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 14 137,268,900 Rls. 4,232 $
23 6 1396 سهلان سوئيس 96086000 مغزي قلم خودکارنوک ساچمه ا ي, ومخزن جوهر. 557 136,304,280 Rls. 4,142 $
24 12 1396 سهلان سوئيس 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 92 111,373,440 Rls. 3,014 $
25 8 1396 سهلان سوئيس 74031900 مس تصفيه شده, که درجاي ديگرگفته نشده, بصورت کارنشده. 100 48,020,000 Rls. 1,373 $
26 12 1396 سهلان سوئيس 29309090 ساير ترکيبات آلي- گوگردي، که درجاي ديگري مذکورنباشند 2 44,558,535 Rls. 1,206 $
27 9 1396 سهلان سوئيس 15071000 روغن خام سويا ک، حتي صمغ گرفته . 100 39,689,100 Rls. 1,126 $
28 12 1396 سهلان سوئيس 82059000 مجموعه هائي از اشياء مشمول دو يا چند شماره فرعي 82051000لغايت 82058000 10 36,993,201 Rls. 1,001 $
29 12 1396 سهلان سوئيس 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 1 34,327,932 Rls. 929 $
30 12 1396 سهلان سوئيس 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 6 28,672,250 Rls. 776 $
31 8 1396 سهلان سوئيس 84424000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات, دستگاههاي حروف چيني ياساختن وآماده كردن كليشه ،لوحه ،استوانه وغيره 23 28,045,710 Rls. 815 $
32 12 1396 سهلان سوئيس 82041100 آچارهاي دستي,دا را ي دندا نه ثابت 10 7,986,648 Rls. 216 $
33 12 1396 سهلان سوئيس 27101950 روغن صنعتي 10 7,510,380 Rls. 203 $
34 12 1396 سهلان سوئيس 96035090 بروسهاي تشکيل دهنده ا جزا وقطعات دستگاههاوياوسايل نقليه زميني ساخته نشده ا زموي خوک وگرا ز 1 6,896,727 Rls. 187 $
35 12 1396 سهلان سوئيس 34029020 پاكکكنندهکهاي صنعتي 5 6,283,990 Rls. 170 $
36 12 1396 سهلان سوئيس 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 3 3,379,671 Rls. 91 $
مجموع کل
168,309,207,628 ريال
مجموع کل
4,681,747 دلار
[1]