آمار کل " واردات از" کشور (سوئد) گمرک (سهلان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1396 سهلان سوئد 85301000 تجهيزا ت برقي علامت دا دن ايمني ياكنترل ترافيك و برا ي را ه آهن يا ترا موا ي 6,892 68,252,269,660 Rls. 2,107,918 $
2 11 1396 سهلان سوئد 85309000 ا جزا ء و قطعات تجهيزا ت برقي علامت دا دن برا ي را ه آهن و غيره , مشمول رديف 8530 760 35,897,797,440 Rls. 1,052,258 $
3 2 1396 سهلان سوئد 85309000 ا جزا ء و قطعات تجهيزا ت برقي علامت دا دن برا ي را ه آهن و غيره , مشمول رديف 8530 4,017 24,481,837,040 Rls. 755,193 $
4 2 1396 سهلان سوئد 15162020 روغنCBE ، CBR 119,675 11,596,600,333 Rls. 357,501 $
5 11 1396 سهلان سوئد 15162020 روغنCBE ، CBR 80,000 10,108,506,000 Rls. 274,998 $
6 2 1396 سهلان سوئد 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 60,000 8,268,477,000 Rls. 254,919 $
7 8 1396 سهلان سوئد 15162020 روغنCBE ، CBR 99,200 5,959,914,176 Rls. 173,895 $
8 12 1396 سهلان سوئد 15162020 روغنCBE ، CBR 40,000 5,331,604,600 Rls. 143,887 $
9 3 1396 سهلان سوئد 15162020 روغنCBE ، CBR 39,600 4,874,318,705 Rls. 150,238 $
10 1 1396 سهلان سوئد 15162020 روغنCBE ، CBR 20,000 3,554,581,800 Rls. 109,581 $
11 4 1396 سهلان سوئد 84313900 قطعات مربوط;ماشين آلات شماره 8428(غيرا زآسانسور,بالاکشنده هاي محفظه دا رياپلکان متحرک ) 94 388,822,518 Rls. 11,966 $
12 8 1396 سهلان سوئد 84822000 رولبيرينگ مخروطي,هم چنين رولبيرينگ هاي جفت وجورشده مخروطي وغلتک مخروطي. 387 226,775,116 Rls. 6,452 $
13 3 1396 سهلان سوئد 84311000 ا جزا ءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8425 24 206,633,128 Rls. 6,368 $
14 8 1396 سهلان سوئد 27101920 گريس 1,440 168,384,672 Rls. 4,913 $
15 5 1396 سهلان سوئد 85301000 تجهيزا ت برقي علامت دا دن ايمني ياكنترل ترافيك و برا ي را ه آهن يا ترا موا ي 36 71,901,813 Rls. 2,206 $
16 1 1396 سهلان سوئد 27101920 گريس 720 71,484,768 Rls. 2,205 $
مجموع کل
179,459,908,769 ريال
مجموع کل
5,414,498 دلار
[1]