آمار کل " واردات از" کشور (سنگاپور) گمرک (سهلان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 سهلان سنگاپور 15162020 روغنCBE ، CBR 184,320 14,771,635,200 Rls. 399,720 $
2 12 1396 سهلان سنگاپور 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 184,320 13,222,860,951 Rls. 353,411 $
3 10 1396 سهلان سنگاپور 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 138,240 9,073,562,112 Rls. 253,735 $
4 7 1396 سهلان سنگاپور 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 138,240 8,524,382,976 Rls. 252,522 $
5 10 1396 سهلان سنگاپور 15131990 روغن نارگيل تصفيه شده عرضه شده بصورت غير خرده فروشي واجزاءآن 112,896 8,354,545,215 Rls. 231,710 $
6 4 1396 سهلان سنگاپور 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 138,240 7,922,707,200 Rls. 243,439 $
7 7 1396 سهلان سنگاپور 15162020 روغنCBE ، CBR 115,200 7,590,654,720 Rls. 223,636 $
8 1 1396 سهلان سنگاپور 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 138,240 7,180,047,360 Rls. 221,415 $
9 11 1396 سهلان سنگاپور 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 188,160 6,343,249,920 Rls. 174,798 $
10 6 1396 سهلان سنگاپور 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 188,160 5,924,692,704 Rls. 180,022 $
11 2 1396 سهلان سنگاپور 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 129,480 5,750,679,402 Rls. 177,288 $
12 6 1396 سهلان سنگاپور 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 92,160 5,676,208,128 Rls. 171,130 $
13 5 1396 سهلان سنگاپور 15131990 روغن نارگيل تصفيه شده عرضه شده بصورت غير خرده فروشي واجزاءآن 75,264 5,240,180,736 Rls. 159,962 $
14 12 1396 سهلان سنگاپور 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 141,120 4,837,946,400 Rls. 129,707 $
15 1 1396 سهلان سنگاپور 15131990 روغن نارگيل تصفيه شده عرضه شده بصورت غير خرده فروشي واجزاءآن 75,264 4,690,964,275 Rls. 144,658 $
16 8 1396 سهلان سنگاپور 15162020 روغنCBE ، CBR 69,120 4,596,362,496 Rls. 134,731 $
17 3 1396 سهلان سنگاپور 15162020 روغنCBE ، CBR 69,120 4,455,669,773 Rls. 137,309 $
18 1 1396 سهلان سنگاپور 15119090 ساير روغن نخل (باستثناي خام )حتي تصفيه شده (RBD)غيرمذکور در جاي ديگر 94,080 2,869,646,976 Rls. 88,520 $
مجموع کل
127,025,996,544 ريال
مجموع کل
3,677,713 دلار
[1]