آمار کل " واردات از" کشور (جمهوري كره) گمرک (سهلان)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 سهلان جمهوري كره 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 1,473,360 44,755,096,041 Rls. 1,241,852 $
2 3 1396 سهلان جمهوري كره 27101940 روغن پايه معدني 990,850 43,124,548,109 Rls. 1,329,098 $
3 5 1396 سهلان جمهوري كره 27101940 روغن پايه معدني 980,550 43,087,678,641 Rls. 1,312,255 $
4 11 1396 سهلان جمهوري كره 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 1,247,790 40,071,650,205 Rls. 1,100,706 $
5 2 1396 سهلان جمهوري كره 27101940 روغن پايه معدني 509,850 22,105,872,360 Rls. 681,250 $
6 4 1396 سهلان جمهوري كره 27101940 روغن پايه معدني 48,878 21,001,152,184 Rls. 645,296 $
7 10 1396 سهلان جمهوري كره 38069000 مشتقات کولوفان وا سيدهاي رزيني,ا سانس کولوفان وروغن کولوفان غير مذکوردرجاي ديگر،خميرهاي عمل آمده باحرارت به غيراز صمغ هاي استر 234,000 18,384,214,680 Rls. 510,120 $
8 7 1396 سهلان جمهوري كره 38123910 ک ک ک آنت?­اکس?دان­ها 90,000 13,258,482,600 Rls. 392,567 $
9 11 1396 سهلان جمهوري كره 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 361,346 11,000,176,526 Rls. 297,664 $
10 2 1396 سهلان جمهوري كره 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 496,420 10,293,268,700 Rls. 317,214 $
11 11 1396 سهلان جمهوري كره 72105000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده... باا کسيدهاي کروم ياباکروم وا کسيدهاي کروم. 240,010 7,294,729,534 Rls. 197,411 $
12 3 1396 سهلان جمهوري كره 29215900 سايرپلي آميدهاي بودا رومشتقات آنها,غيرمذکوردرجاي ديگر;ا ملاح ا ين محصولات 144,000 6,796,986,546 Rls. 209,499 $
13 4 1396 سهلان جمهوري كره 29157019 ساير ا ستئارات هاي فلزي غير از استئارات منيزيم گريد دارويي 93,600 4,847,350,566 Rls. 149,195 $
14 12 1396 سهلان جمهوري كره 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 83,600 3,447,135,271 Rls. 93,287 $
15 8 1396 سهلان جمهوري كره 38123910 ک ک ک آنت?­اکس?دان­ها 20,000 2,662,926,000 Rls. 77,361 $
16 2 1396 سهلان جمهوري كره 84279090 - - - ساير ارابه ها باستثناي دستگاه بالابردن و جابجاكردن افراد براي چيدن ميوه داراي مخزن نگهداري غير مذكور درجاي ديگر 11,400 2,437,334,050 Rls. 75,145 $
17 3 1396 سهلان جمهوري كره 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 17,790 2,258,678,616 Rls. 69,708 $
18 8 1396 سهلان جمهوري كره 72107010 ک ک ک با ضخامت حداقل 4/0 و حداکثر 6/0 ميلي­متر و عرض حداقل 600 و کمتر از 1100 ميلي­متر 38,940 1,940,089,766 Rls. 55,196 $
19 3 1396 سهلان جمهوري كره 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 110,000 1,810,968,750 Rls. 55,813 $
20 5 1396 سهلان جمهوري كره 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 110,000 1,764,177,750 Rls. 54,025 $
21 12 1396 سهلان جمهوري كره 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 50,270 1,691,065,750 Rls. 45,638 $
22 9 1396 سهلان جمهوري كره 54026200 نخ ا زپلي استرها,چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 66,136 1,633,480,032 Rls. 46,294 $
23 12 1396 سهلان جمهوري كره 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 52,349 1,593,619,747 Rls. 43,123 $
24 9 1396 سهلان جمهوري كره 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 3,625 1,535,124,880 Rls. 43,562 $
25 8 1396 سهلان جمهوري كره 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 55,000 1,442,050,000 Rls. 43,817 $
26 3 1396 سهلان جمهوري كره 54026200 نخ ا زپلي استرها,چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 61,128 1,388,529,711 Rls. 42,789 $
27 9 1396 سهلان جمهوري كره 17023090 گلوکز وشربت گلوکز خشک کمترا ز20درصد وزني فروکتوز يابدون آن غيرمذکور درجاي ديگر 30,000 1,262,156,699 Rls. 35,805 $
28 9 1396 سهلان جمهوري كره 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 4,833 1,163,166,680 Rls. 33,007 $
29 5 1396 سهلان جمهوري كره 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 1,714 1,116,377,372 Rls. 34,183 $
30 11 1396 سهلان جمهوري كره 54026200 نخ ا زپلي استرها,چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 38,232 983,532,902 Rls. 26,762 $
31 2 1396 سهلان جمهوري كره 29021900 سيکلانيک ها، سيکلنيک ها يا سيکلوترپنيک ها غير از سيکلوهگزان 23,680 907,391,988 Rls. 27,976 $
32 2 1396 سهلان جمهوري كره 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 55,000 893,750,000 Rls. 27,543 $
33 6 1396 سهلان جمهوري كره 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 21,600 889,858,224 Rls. 26,828 $
34 12 1396 سهلان جمهوري كره 54026200 نخ ا زپلي استرها,چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 28,080 729,979,992 Rls. 19,656 $
35 4 1396 سهلان جمهوري كره 54026200 نخ ا زپلي استرها,چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 31,680 721,717,920 Rls. 22,176 $
36 8 1396 سهلان جمهوري كره 54026200 نخ ا زپلي استرها,چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 28,674 705,475,579 Rls. 20,071 $
37 10 1396 سهلان جمهوري كره 54026200 نخ ا زپلي استرها,چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 27,152 694,745,324 Rls. 19,006 $
38 12 1396 سهلان جمهوري كره 28401900 تترا برا ت دي سديم، غير از بدون اب 49,000 682,847,516 Rls. 18,428 $
39 7 1396 سهلان جمهوري كره 54026200 نخ ا زپلي استرها,چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 28,512 677,414,436 Rls. 19,958 $
40 6 1396 سهلان جمهوري كره 54026200 نخ ا زپلي استرها,چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 28,566 662,393,989 Rls. 19,996 $
41 3 1396 سهلان جمهوري كره 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 14,000 596,596,000 Rls. 18,386 $
42 6 1396 سهلان جمهوري كره 28364000 کربنات هاي پتاسيم 20,000 574,655,771 Rls. 17,461 $
43 5 1396 سهلان جمهوري كره 54026200 نخ ا زپلي استرها,چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 19,440 445,049,640 Rls. 13,608 $
44 2 1396 سهلان جمهوري كره 54026200 نخ ا زپلي استرها,چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 19,440 441,565,992 Rls. 13,608 $
45 3 1396 سهلان جمهوري كره 87019020 تراكتور شاليزار ضد آب با چرخهاي مخصوص لاستيكي وقدرت كمتر از 45 اسب بخار 1,390 342,403,594 Rls. 10,554 $
46 4 1396 سهلان جمهوري كره 90173000 ميکرومتر ,ا ندا زه گير قطرو ا ندا زه گير ظرفيت 10 256,392,270 Rls. 7,866 $
47 5 1396 سهلان جمهوري كره 82076000 ا بزارهاي براي صيقلي کردن جدار داخلي يا بر قو زدن. 52 253,499,158 Rls. 7,762 $
48 9 1396 سهلان جمهوري كره 73181510 پيچهاو پيچهاي مهره خورحتي بامهره هايا وا شرهاي مربوط ا زجنس استنلس استيل ،حديدشده 364 172,711,240 Rls. 4,901 $
49 9 1396 سهلان جمهوري كره 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 124 168,799,600 Rls. 4,790 $
50 2 1396 سهلان جمهوري كره 90173000 ميکرومتر ,ا ندا زه گير قطرو ا ندا زه گير ظرفيت 4 153,112,080 Rls. 4,720 $
51 9 1396 سهلان جمهوري كره 84818020 شيرتوپي ball valves از جنس برنج لغايت 2.5 اينچ 5 10,078,640 Rls. 286 $
مجموع کل
327,132,059,621 ريال
مجموع کل
9,585,222 دلار
[1]