آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (سهلان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 سهلان ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 4,116,815 135,335,238,177 Rls. 3,628,183 $
2 11 1396 سهلان ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 4,523,755 128,366,965,116 Rls. 3,483,378 $
3 1 1396 سهلان ترکيه 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 6,059,548 124,269,240,019 Rls. 3,832,623 $
4 5 1396 سهلان ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 4,381,843 110,519,239,638 Rls. 3,371,942 $
5 9 1396 سهلان ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 3,324,561 90,481,483,492 Rls. 2,559,911 $
6 10 1396 سهلان ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 3,245,126 90,064,066,313 Rls. 2,498,745 $
7 7 1396 سهلان ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 3,220,654 84,193,537,806 Rls. 2,479,907 $
8 6 1396 سهلان ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 3,226,138 82,584,970,357 Rls. 2,484,128 $
9 3 1396 سهلان ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 3,235,560 80,838,527,507 Rls. 2,491,387 $
10 5 1396 سهلان ترکيه 84518000 ماشين هاي چلاندن, آهارزدن, پردا خت کردن), اندودن ،يااغشتن نخ هاي نسجي,پارچه ها يااشياء نسجي 253,500 74,943,900,000 Rls. 2,309,448 $
11 1 1396 سهلان ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 2,964,846 74,021,141,640 Rls. 2,282,899 $
12 5 1396 سهلان ترکيه 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 2,779,768 70,321,424,226 Rls. 2,165,743 $
13 2 1396 سهلان ترکيه 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 285,140 69,596,106,143 Rls. 2,145,446 $
14 12 1396 سهلان ترکيه 18010090 دا نه کاکائو کامل يا خردشده. خام يا بودا ده در بسته هاي بيش ا ز ده کيلوگرم 441,000 67,695,009,200 Rls. 1,818,705 $
15 8 1396 سهلان ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 2,530,495 67,573,619,963 Rls. 1,948,477 $
16 11 1396 سهلان ترکيه 18010090 دا نه کاکائو کامل يا خردشده. خام يا بودا ده در بسته هاي بيش ا ز ده کيلوگرم 441,000 67,057,589,900 Rls. 1,821,206 $
17 3 1396 سهلان ترکيه 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 2,999,903 64,215,290,736 Rls. 1,979,266 $
18 5 1396 سهلان ترکيه 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 476,901 55,896,601,049 Rls. 1,707,370 $
19 4 1396 سهلان ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 2,230,405 55,865,752,656 Rls. 1,717,418 $
20 2 1396 سهلان ترکيه 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 2,189,260 45,385,788,461 Rls. 1,399,255 $
21 10 1396 سهلان ترکيه 84452000 ماشين هاي ريسندگي موا دنسجي 118,000 45,375,911,400 Rls. 1,259,078 $
22 9 1396 سهلان ترکيه 18040000 کره , چربي و روغن کاکائو 222,000 45,017,365,000 Rls. 1,277,322 $
23 4 1396 سهلان ترکيه 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 539,442 43,690,266,300 Rls. 1,344,845 $
24 2 1396 سهلان ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 1,737,536 43,397,791,694 Rls. 1,337,904 $
25 2 1396 سهلان ترکيه 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 152,400 43,030,625,086 Rls. 1,326,428 $
26 8 1396 سهلان ترکيه 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 114,803 42,918,362,524 Rls. 1,232,344 $
27 8 1396 سهلان ترکيه 84431600 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ فلکسوگرا فيک 82,040 41,524,857,260 Rls. 1,181,395 $
28 6 1396 سهلان ترکيه 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 341,966 41,014,108,501 Rls. 1,239,672 $
29 9 1396 سهلان ترکيه 18010090 دا نه کاکائو کامل يا خردشده. خام يا بودا ده در بسته هاي بيش ا ز ده کيلوگرم 294,000 40,867,458,800 Rls. 1,158,665 $
30 6 1396 سهلان ترکيه 84452000 ماشين هاي ريسندگي موا دنسجي 131,805 39,271,020,000 Rls. 1,196,485 $
31 3 1396 سهلان ترکيه 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 833,430 37,250,676,580 Rls. 1,148,183 $
32 12 1396 سهلان ترکيه 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 24,082 36,554,585,400 Rls. 978,965 $
33 2 1396 سهلان ترکيه 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 1,546,298 35,996,500,376 Rls. 1,109,838 $
34 10 1396 سهلان ترکيه 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 79,908 35,391,638,034 Rls. 982,606 $
35 10 1396 سهلان ترکيه 84479000 ماشين هاي تهيه نخ گيپه, تور,دا نتل, پارچه هاي گلدوزي وقلابدوزي, علاقه بندي ،قيطان ،ياتور باچشمه هاي گره زده وماشينهاي منگوله بافي 108,300 34,223,009,380 Rls. 959,075 $
36 6 1396 سهلان ترکيه 44119310 سايرتخته ها ي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از8/0گرم برسانتي متر مكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 2,935,497 33,834,205,888 Rls. 1,022,475 $
37 10 1396 سهلان ترکيه 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 436,586 33,415,299,895 Rls. 927,034 $
38 5 1396 سهلان ترکيه 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 91,457 32,913,146,165 Rls. 1,005,072 $
39 2 1396 سهلان ترکيه 44119310 سايرتخته ها ي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از8/0گرم برسانتي متر مكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 3,348,049 32,762,501,553 Rls. 1,010,112 $
40 1 1396 سهلان ترکيه 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 504,700 31,850,607,600 Rls. 982,496 $
41 6 1396 سهلان ترکيه 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 74,756 31,323,766,700 Rls. 944,467 $
42 12 1396 سهلان ترکيه 29291090 --- ساير 297,160 31,106,851,674 Rls. 833,370 $
43 7 1396 سهلان ترکيه 84479000 ماشين هاي تهيه نخ گيپه, تور,دا نتل, پارچه هاي گلدوزي وقلابدوزي, علاقه بندي ،قيطان ،ياتور باچشمه هاي گره زده وماشينهاي منگوله بافي 146,725 30,875,970,500 Rls. 913,430 $
44 12 1396 سهلان ترکيه 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 336,000 30,868,335,880 Rls. 828,072 $
45 10 1396 سهلان ترکيه 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 400,000 30,443,967,150 Rls. 852,645 $
46 12 1396 سهلان ترکيه 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 284,289 30,021,289,392 Rls. 804,786 $
47 9 1396 سهلان ترکيه 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 67,595 29,994,595,473 Rls. 850,163 $
48 1 1396 سهلان ترکيه 44119310 سايرتخته ها ي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از8/0گرم برسانتي متر مكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 3,015,767 29,762,803,840 Rls. 918,110 $
49 4 1396 سهلان ترکيه 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 348,000 29,071,530,800 Rls. 893,111 $
50 2 1396 سهلان ترکيه 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 559,900 28,646,436,060 Rls. 883,141 $
51 3 1396 سهلان ترکيه 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 1,273,199 27,906,977,633 Rls. 860,259 $
52 3 1396 سهلان ترکيه 44119310 سايرتخته ها ي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از8/0گرم برسانتي متر مكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 2,775,694 27,906,866,137 Rls. 860,143 $
53 3 1396 سهلان ترکيه 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 80,916 27,481,240,639 Rls. 846,870 $
54 10 1396 سهلان ترکيه 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 121,599 27,472,345,448 Rls. 771,462 $
55 11 1396 سهلان ترکيه 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 68,411 27,317,031,232 Rls. 742,288 $
56 8 1396 سهلان ترکيه 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 1,201,100 26,491,460,928 Rls. 800,489 $
57 5 1396 سهلان ترکيه 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 68,580 26,330,172,084 Rls. 806,215 $
58 10 1396 سهلان ترکيه 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 20,073 26,078,110,000 Rls. 723,608 $
59 9 1396 سهلان ترکيه 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 296,000 25,817,836,900 Rls. 745,611 $
60 12 1396 سهلان ترکيه 28230000 ا کسيدهاي تيتان 180,000 25,793,101,680 Rls. 691,850 $
61 6 1396 سهلان ترکيه 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 292,000 25,311,914,800 Rls. 765,866 $
62 6 1396 سهلان ترکيه 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 16,538 24,798,586,760 Rls. 750,563 $
63 10 1396 سهلان ترکيه 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 1,088,580 24,530,642,651 Rls. 732,517 $
64 7 1396 سهلان ترکيه 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 280,129 24,120,979,782 Rls. 717,814 $
65 12 1396 سهلان ترکيه 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 265,377 24,026,161,999 Rls. 646,299 $
66 7 1396 سهلان ترکيه 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 73,218 23,624,448,700 Rls. 704,748 $
67 2 1396 سهلان ترکيه 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 281,000 23,329,297,400 Rls. 719,125 $
68 10 1396 سهلان ترکيه 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 223,698 23,206,097,817 Rls. 643,789 $
69 4 1396 سهلان ترکيه 26080010 ک ک ک سنگ رو? 3,794,455 23,148,045,000 Rls. 711,953 $
70 10 1396 سهلان ترکيه 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 63,102 22,993,819,014 Rls. 642,561 $
71 7 1396 سهلان ترکيه 29291090 --- ساير 256,760 22,798,795,699 Rls. 678,487 $
72 3 1396 سهلان ترکيه 18040000 کره , چربي و روغن کاکائو 105,000 22,731,154,801 Rls. 700,716 $
73 11 1396 سهلان ترکيه 29291090 --- ساير 206,710 22,663,475,134 Rls. 616,922 $
74 12 1396 سهلان ترکيه 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 70,718 22,048,443,115 Rls. 597,091 $
75 7 1396 سهلان ترکيه 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 64,210 21,991,359,061 Rls. 647,921 $
76 11 1396 سهلان ترکيه 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 387,490 21,771,554,813 Rls. 600,338 $
77 8 1396 سهلان ترکيه 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 284,000 21,649,178,500 Rls. 625,460 $
78 1 1396 سهلان ترکيه 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 258,000 21,439,417,000 Rls. 661,160 $
79 7 1396 سهلان ترکيه 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 261,000 21,258,160,800 Rls. 630,370 $
80 4 1396 سهلان ترکيه 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 52,170 21,022,758,527 Rls. 645,943 $
81 3 1396 سهلان ترکيه 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 246,464 20,853,125,842 Rls. 642,673 $
82 4 1396 سهلان ترکيه 84452000 ماشين هاي ريسندگي موا دنسجي 15,055 20,429,858,000 Rls. 628,804 $
83 8 1396 سهلان ترکيه 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 394,160 19,960,375,570 Rls. 585,091 $
84 9 1396 سهلان ترکيه 72164010 ک ک ک با بلندي 80 ميلي­متر و حداکثر 160 ميلي­متر 820,860 19,899,315,198 Rls. 563,656 $
85 11 1396 سهلان ترکيه 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 91,548 19,717,642,795 Rls. 544,405 $
86 7 1396 سهلان ترکيه 18010090 دا نه کاکائو کامل يا خردشده. خام يا بودا ده در بسته هاي بيش ا ز ده کيلوگرم 147,000 19,595,613,800 Rls. 577,326 $
87 3 1396 سهلان ترکيه 44119390 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از 8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 1,035,539 19,492,752,152 Rls. 600,923 $
88 4 1396 سهلان ترکيه 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 168,915 19,245,951,457 Rls. 590,458 $
89 4 1396 سهلان ترکيه 18040000 کره , چربي و روغن کاکائو 100,000 19,042,125,000 Rls. 585,101 $
90 7 1396 سهلان ترکيه 44111499 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده كفپوش روكش شده 856,371 18,935,999,959 Rls. 573,123 $
91 5 1396 سهلان ترکيه 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 221,502 18,917,844,304 Rls. 577,963 $
92 5 1396 سهلان ترکيه 18010090 دا نه کاکائو کامل يا خردشده. خام يا بودا ده در بسته هاي بيش ا ز ده کيلوگرم 147,000 18,892,440,700 Rls. 575,603 $
93 10 1396 سهلان ترکيه 44111499 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده كفپوش روكش شده 833,414 18,832,697,231 Rls. 569,997 $
94 7 1396 سهلان ترکيه 84774000 ماشين هاي قالب گيري باتخليه هوا وسايرماشين هاي شکل دا دن باحرا رت برا ي کائوچويامواد پلاستيكي . 21,363 18,509,800,000 Rls. 553,854 $
95 3 1396 سهلان ترکيه 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 164,940 18,425,923,034 Rls. 567,879 $
96 11 1396 سهلان ترکيه 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 19,668 18,376,168,338 Rls. 500,426 $
97 2 1396 سهلان ترکيه 44119390 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از 8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 990,400 18,346,901,425 Rls. 565,599 $
98 11 1396 سهلان ترکيه 28100010 ا سيد بريک 643,750 18,195,269,764 Rls. 492,828 $
99 9 1396 سهلان ترکيه 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 859,322 17,890,710,474 Rls. 535,965 $
100 2 1396 سهلان ترکيه 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 218,492 17,847,483,006 Rls. 550,188 $
مجموع کل
3,820,108,409,407 ريال
مجموع کل
112,197,026 دلار