آمار کل " واردات از" کشور (بلژيك) گمرک (سهلان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 سهلان بلژيك 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 43,988 10,849,530,230 Rls. 296,808 $
2 10 1396 سهلان بلژيك 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 13,000 10,108,629,500 Rls. 280,423 $
3 12 1396 سهلان بلژيك 40113000 لاستيك رويي چرخ، بادي نو، از كائوچو از انواع مورد مصرف در وسايل نقليه هوايي 6,800 5,698,655,648 Rls. 152,783 $
4 2 1396 سهلان بلژيك 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 22,950 5,354,125,000 Rls. 165,067 $
5 5 1396 سهلان بلژيك 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 40,200 2,881,947,205 Rls. 88,258 $
6 9 1396 سهلان بلژيك 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 37,051 2,677,072,769 Rls. 76,070 $
7 9 1396 سهلان بلژيك 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 8,500 2,323,833,000 Rls. 66,114 $
8 10 1396 سهلان بلژيك 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 7,634 2,134,098,000 Rls. 63,647 $
9 12 1396 سهلان بلژيك 32041320 گرانول مستربچ ( master batch ) 4,500 1,964,286,850 Rls. 52,839 $
10 11 1396 سهلان بلژيك 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 30,000 1,917,912,204 Rls. 52,390 $
11 10 1396 سهلان بلژيك 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 36,308 1,896,885,214 Rls. 53,061 $
12 3 1396 سهلان بلژيك 57039000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده. 30,740 1,834,721,220 Rls. 56,559 $
13 6 1396 سهلان بلژيك 38123930 ک ک ک پا?دارکننده­ها? UV 3,480 1,775,500,596 Rls. 53,333 $
14 1 1396 سهلان بلژيك 84679200 ا جزا ءوقطعات ا بزا رهاي پنوماتيک 140 1,764,920,400 Rls. 54,443 $
15 3 1396 سهلان بلژيك 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 7,340 1,560,083,000 Rls. 48,085 $
16 7 1396 سهلان بلژيك 39171000 رودهکهاي مصنوعي ( پوشش سوسيس) از پروتئين سفتکشده يا از مواد پلاستيكي سلولزي 2,645 1,472,970,546 Rls. 43,930 $
17 2 1396 سهلان بلژيك 84485900 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8447ماشينهاي كمكي آنهاکه درجاي ديگرمذکورنباشد 730 1,438,954,024 Rls. 44,362 $
18 1 1396 سهلان بلژيك 84311000 ا جزا ءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8425 199 1,260,407,000 Rls. 38,880 $
19 12 1396 سهلان بلژيك 39171000 رودهکهاي مصنوعي ( پوشش سوسيس) از پروتئين سفتکشده يا از مواد پلاستيكي سلولزي 1,477 1,104,263,849 Rls. 29,704 $
20 8 1396 سهلان بلژيك 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 21,356 1,068,103,680 Rls. 32,202 $
21 1 1396 سهلان بلژيك 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 20,190 1,049,661,340 Rls. 32,379 $
22 4 1396 سهلان بلژيك 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 19,949 903,486,500 Rls. 27,808 $
23 4 1396 سهلان بلژيك 28353100 تري فسفات سديم (تري پلي فسفات هاي سديم ) 16,000 790,642,880 Rls. 24,335 $
24 1 1396 سهلان بلژيك 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 2,440 734,071,200 Rls. 22,637 $
25 12 1396 سهلان بلژيك 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 14,000 682,499,144 Rls. 18,359 $
26 9 1396 سهلان بلژيك 84242000 پيستوله هاي مخصوص پاشيدن بصورت ذرا ت ريزووسايل همانند 125 501,984,000 Rls. 14,105 $
27 10 1396 سهلان بلژيك 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 2,075 457,716,360 Rls. 12,965 $
28 6 1396 سهلان بلژيك 38123910 ک ک ک آنت?­اکس?دان­ها 1,920 454,084,920 Rls. 13,640 $
29 7 1396 سهلان بلژيك 57039000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده. 5,300 431,565,984 Rls. 12,784 $
30 2 1396 سهلان بلژيك 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 10,770 428,523,150 Rls. 13,211 $
31 5 1396 سهلان بلژيك 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 65 317,800,125 Rls. 9,765 $
32 10 1396 سهلان بلژيك 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 1,833 263,509,056 Rls. 7,464 $
33 4 1396 سهلان بلژيك 28353990 ساير پلي فسفاتها بغير از پيرو فسفات دي سديم 4,000 213,886,600 Rls. 6,583 $
34 5 1396 سهلان بلژيك 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 4,400 169,449,180 Rls. 5,199 $
35 1 1396 سهلان بلژيك 73072990 لوازم واتصالات لوله كشي ازفولاد زنگ نزن كه درجاي ديگر ذكرنشده 30 144,797,800 Rls. 4,467 $
36 9 1396 سهلان بلژيك 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 2,524 132,442,250 Rls. 3,751 $
37 11 1396 سهلان بلژيك 37013030 ---كليشه چاپ 91 28,153,235 Rls. 776 $
مجموع کل
68,791,173,659 ريال
مجموع کل
1,979,186 دلار
[1]