آمار کل " واردات از" کشور (انگلستان) گمرک (سهلان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 سهلان انگلستان 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غيرمدور. 39,194 37,423,229,016 Rls. 1,023,779 $
2 10 1396 سهلان انگلستان 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 210,398 13,422,085,841 Rls. 377,141 $
3 11 1396 سهلان انگلستان 84141090 ک ک ک مدادتراش و تيغه آن 1,468 6,198,753,960 Rls. 169,578 $
4 5 1396 سهلان انگلستان 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 100,260 5,523,815,472 Rls. 168,296 $
5 8 1396 سهلان انگلستان 85153120 ماشين جوشکاري ا لکترودتنگستن باگازبي اثر (tig) 5,036 4,032,577,120 Rls. 117,660 $
6 3 1396 سهلان انگلستان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 5,360 3,990,811,200 Rls. 122,998 $
7 10 1396 سهلان انگلستان 39219030 ورق ا کريليک گلدا رلامينه باپارچه 1,200 3,082,043,250 Rls. 86,187 $
8 8 1396 سهلان انگلستان 83112000 مفتول پرشده ا زفلزمعمولي,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي. 8,000 2,393,643,960 Rls. 70,522 $
9 8 1396 سهلان انگلستان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 6,929 1,991,632,650 Rls. 57,859 $
10 3 1396 سهلان انگلستان 39219030 ورق ا کريليک گلدا رلامينه باپارچه 747 1,961,663,312 Rls. 60,450 $
11 8 1396 سهلان انگلستان 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 1,980 1,620,685,980 Rls. 46,109 $
12 2 1396 سهلان انگلستان 83112000 مفتول پرشده ا زفلزمعمولي,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي. 6,100 1,608,926,494 Rls. 49,602 $
13 3 1396 سهلان انگلستان 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 2,135 1,555,155,385 Rls. 47,923 $
14 12 1396 سهلان انگلستان 39219020 ورق HPL ( highpressureiamimsted) با ضخامت بيشترا ز2/1ميکرون وکمترا ز2مليمتر، و 550 1,277,894,400 Rls. 34,487 $
15 8 1396 سهلان انگلستان 84221900 ماشين هاي ظرفشوئي غيراز نوع خانگي 750 1,072,763,120 Rls. 31,301 $
16 5 1396 سهلان انگلستان 84581100 ماشين ترا ش افقي براي بردا شتن فلزباکنترل شماره اي 5,270 740,439,600 Rls. 22,672 $
17 8 1396 سهلان انگلستان 28273990 ساير كلرورها غير از منيزيم ،الومينيوم ، نيكل و روي 1,800 730,307,480 Rls. 20,887 $
18 3 1396 سهلان انگلستان 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 2,000 670,588,000 Rls. 20,667 $
19 2 1396 سهلان انگلستان 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 4,681 480,776,148 Rls. 14,831 $
20 10 1396 سهلان انگلستان 85021290 سايرمجموعه مولدها داراي موتورپيستوني ترا کمي-احتراقي به قدرت بيش از 75 تا 375 kva غيرمذکور درجاي ديگر 1,700 467,645,961 Rls. 12,887 $
21 6 1396 سهلان انگلستان 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 2,500 369,030,735 Rls. 11,085 $
22 2 1396 سهلان انگلستان 40082110 پوشش برا ي کف ا ز کائوچوي غيرا سفنجي 12,656 206,374,608 Rls. 6,366 $
23 2 1396 سهلان انگلستان 59061000 نوا رچسب باعرض حدا کثر20 سانتيمتر از پارچه هاي نسجي كائوچو زده 568 58,286,790 Rls. 1,798 $
24 11 1396 سهلان انگلستان 40103990 سايرتسمه ومجموعه تسمه هاي ا نتقال نيروغيرمذکوردرجاي ديگر 70 37,029,883 Rls. 1,002 $
مجموع کل
90,916,160,365 ريال
مجموع کل
2,576,087 دلار
[1]