آمار کل " واردات از" کشور (اسپانيا) گمرک (سهلان)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 سهلان اسپانيا 84386000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن ميوه ها,ميوه هاي سخت پوست ياسبزيجات 1,750 41,342,280,000 Rls. 1,104,966 $
2 12 1396 سهلان اسپانيا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 4,146 14,591,360,000 Rls. 391,200 $
3 7 1396 سهلان اسپانيا 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 16,652 8,340,456,303 Rls. 245,727 $
4 2 1396 سهلان اسپانيا 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 16,559 7,617,228,873 Rls. 234,745 $
5 11 1396 سهلان اسپانيا 32071090 سايرپيگمانها، کدرکننده و رنگهاي آماده وفرآورده هاي همانند غيرمذکور 5,500 3,021,101,325 Rls. 82,272 $
6 11 1396 سهلان اسپانيا 32074010 فريتکهاي شيشهکاي 27,600 2,902,079,660 Rls. 79,031 $
7 12 1396 سهلان اسپانيا 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 3,025 2,877,622,087 Rls. 77,660 $
8 2 1396 سهلان اسپانيا 32071090 سايرپيگمانها، کدرکننده و رنگهاي آماده وفرآورده هاي همانند غيرمذکور 6,500 2,862,429,000 Rls. 88,240 $
9 12 1396 سهلان اسپانيا 84148010 واحدهاي هواساز ( Air End ) مربوط به کمپرسورهاي پيچي ( screw compressor ) 6,432 2,644,736,438 Rls. 70,906 $
10 2 1396 سهلان اسپانيا 84439910 كارتريج ليزي چاپگر 50 2,302,426,980 Rls. 70,986 $
11 6 1396 سهلان اسپانيا 84148010 واحدهاي هواساز ( Air End ) مربوط به کمپرسورهاي پيچي ( screw compressor ) 6,100 2,240,713,040 Rls. 67,554 $
12 11 1396 سهلان اسپانيا 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 24,825 2,194,898,993 Rls. 60,875 $
13 11 1396 سهلان اسپانيا 84148010 واحدهاي هواساز ( Air End ) مربوط به کمپرسورهاي پيچي ( screw compressor ) 1,809 1,562,867,934 Rls. 42,295 $
14 8 1396 سهلان اسپانيا 38160010 کک ک کک س?مان نسوز 23,640 1,498,199,400 Rls. 43,524 $
15 1 1396 سهلان اسپانيا 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 20,000 1,454,292,000 Rls. 44,847 $
16 7 1396 سهلان اسپانيا 32151100 مرکب چاپ به رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 2,196 1,276,095,762 Rls. 37,596 $
17 2 1396 سهلان اسپانيا 84219100 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي گريزا زمرکز,همچنين خشک کن هاي گريزا زمرکز 70 1,014,817,843 Rls. 31,288 $
18 2 1396 سهلان اسپانيا 32151100 مرکب چاپ به رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 1,908 988,087,854 Rls. 30,450 $
19 2 1396 سهلان اسپانيا 32074010 فريتکهاي شيشهکاي 17,200 954,555,897 Rls. 29,420 $
20 2 1396 سهلان اسپانيا 84148010 واحدهاي هواساز ( Air End ) مربوط به کمپرسورهاي پيچي ( screw compressor ) 2,598 936,819,225 Rls. 28,871 $
21 11 1396 سهلان اسپانيا 32072010 لعابکها 33,166 786,084,457 Rls. 21,407 $
22 2 1396 سهلان اسپانيا 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 150 712,547,040 Rls. 21,968 $
23 2 1396 سهلان اسپانيا 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 3,008 646,861,216 Rls. 19,935 $
24 2 1396 سهلان اسپانيا 32072090 ترکيبات زجاجي وفرآورده هاي همانند به غيراز لعاب ها 11,000 534,090,873 Rls. 16,459 $
25 11 1396 سهلان اسپانيا 32073090 سايرجلال هاي مايع وفرآورده هاي همانندبجزمحلول باحدا قل 7 درصدفلزطلايانقره ياپلاتينيم ياپالا ديوم 16,000 526,990,464 Rls. 14,351 $
26 5 1396 سهلان اسپانيا 32072010 لعابکها 20,000 502,840,000 Rls. 15,350 $
27 9 1396 سهلان اسپانيا 32041290 موا درنگي ا سيدي حتي متاليزه وفرآورده هابراساس اين مواد ،فرآورده هاي موادرنگي دندانه ،غير مذكور درجاي ديگر 750 470,240,085 Rls. 13,344 $
28 9 1396 سهلان اسپانيا 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 480 441,990,335 Rls. 12,520 $
29 12 1396 سهلان اسپانيا 84439910 كارتريج ليزي چاپگر 4 425,404,480 Rls. 11,443 $
30 10 1396 سهلان اسپانيا 84439910 كارتريج ليزي چاپگر 4 403,188,160 Rls. 11,182 $
31 5 1396 سهلان اسپانيا 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 4,050 399,872,250 Rls. 12,150 $
32 7 1396 سهلان اسپانيا 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 1,464 306,515,833 Rls. 9,025 $
33 4 1396 سهلان اسپانيا 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 1,333 303,543,806 Rls. 9,343 $
34 7 1396 سهلان اسپانيا 34029020 پاكکكنندهکهاي صنعتي 1,000 259,670,436 Rls. 7,650 $
35 12 1396 سهلان اسپانيا 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 780 247,351,367 Rls. 6,632 $
36 3 1396 سهلان اسپانيا 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 332 239,210,536 Rls. 7,372 $
37 6 1396 سهلان اسپانيا 40101900 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه که درجاي ديگر مذکور نباشد 40 223,427,581 Rls. 6,736 $
38 4 1396 سهلان اسپانيا 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 400 218,146,222 Rls. 6,713 $
39 12 1396 سهلان اسپانيا 32073090 سايرجلال هاي مايع وفرآورده هاي همانندبجزمحلول باحدا قل 7 درصدفلزطلايانقره ياپلاتينيم ياپالا ديوم 700 208,843,816 Rls. 5,636 $
40 1 1396 سهلان اسپانيا 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 673 180,854,906 Rls. 5,579 $
41 12 1396 سهلان اسپانيا 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 8 175,450,010 Rls. 4,720 $
42 10 1396 سهلان اسپانيا 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 10 167,038,074 Rls. 4,633 $
43 12 1396 سهلان اسپانيا 96035090 بروسهاي تشکيل دهنده ا جزا وقطعات دستگاههاوياوسايل نقليه زميني ساخته نشده ا زموي خوک وگرا ز 28 135,566,048 Rls. 3,647 $
44 12 1396 سهلان اسپانيا 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 18 120,916,639 Rls. 3,253 $
45 6 1396 سهلان اسپانيا 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 200 120,773,598 Rls. 3,641 $
46 7 1396 سهلان اسپانيا 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 62 115,550,000 Rls. 3,405 $
47 10 1396 سهلان اسپانيا 96035090 بروسهاي تشکيل دهنده ا جزا وقطعات دستگاههاوياوسايل نقليه زميني ساخته نشده ا زموي خوک وگرا ز 24 102,670,909 Rls. 2,848 $
48 2 1396 سهلان اسپانيا 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 10 96,454,978 Rls. 2,974 $
49 10 1396 سهلان اسپانيا 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 13 91,202,205 Rls. 2,529 $
50 2 1396 سهلان اسپانيا 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 10 89,254,971 Rls. 2,752 $
51 2 1396 سهلان اسپانيا 85423290 --- حافظه ها غير مذكور 5 79,879,207 Rls. 2,463 $
52 4 1396 سهلان اسپانيا 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 11 68,897,498 Rls. 2,120 $
53 6 1396 سهلان اسپانيا 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 229 60,737,500 Rls. 1,838 $
54 2 1396 سهلان اسپانيا 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 7 50,487,338 Rls. 1,557 $
55 6 1396 سهلان اسپانيا 90291000 کنتور دورسنج, کنتورتوليد,تاکسيمتر,کيلومترشمار,گام سنج وهمانند 10 43,184,290 Rls. 1,302 $
56 6 1396 سهلان اسپانيا 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 60 38,609,484 Rls. 1,164 $
57 10 1396 سهلان اسپانيا 32073090 سايرجلال هاي مايع وفرآورده هاي همانندبجزمحلول باحدا قل 7 درصدفلزطلايانقره ياپلاتينيم ياپالا ديوم 180 36,599,753 Rls. 1,015 $
58 10 1396 سهلان اسپانيا 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 1 32,844,194 Rls. 911 $
59 7 1396 سهلان اسپانيا 84135020 تلمبه هاي رفت وبرگشتي ا ز نوع ديافرا گمي 1 27,729,149 Rls. 821 $
60 12 1396 سهلان اسپانيا 84821000 بلبرينگ. 7 26,298,982 Rls. 707 $
61 10 1396 سهلان اسپانيا 84821000 بلبرينگ. 4 24,925,544 Rls. 691 $
62 2 1396 سهلان اسپانيا 38249030 موا دآبکاري 160 20,551,174 Rls. 634 $
63 2 1396 سهلان اسپانيا 40092200 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقط با فلزبا لوازم وملحقات 70 17,074,293 Rls. 526 $
64 12 1396 سهلان اسپانيا 85365010 کليد گردان براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 1 15,954,043 Rls. 429 $
65 6 1396 سهلان اسپانيا 85015190 سايرموتورهاباجريان متناوب چند فاز به قدرت حداكثر 750 وات بجز الکتروموتور قفس سنجابي 60 15,675,852 Rls. 473 $
66 6 1396 سهلان اسپانيا 85423290 --- حافظه ها غير مذكور 25 15,249,882 Rls. 460 $
67 6 1396 سهلان اسپانيا 73181900 سايرا شياءحديده شده, که درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 5 12,793,800 Rls. 386 $
68 7 1396 سهلان اسپانيا 40101900 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه که درجاي ديگر مذکور نباشد 23 10,925,942 Rls. 322 $
69 4 1396 سهلان اسپانيا 84145920 بادزن توام شده با موتور برقي با قدرت بيش از 125 تا حداكثر 7500 وات 6 4,252,588 Rls. 131 $
70 2 1396 سهلان اسپانيا 27101920 گريس 1 2,546,188 Rls. 79 $
71 4 1396 سهلان اسپانيا 73181900 سايرا شياءحديده شده, که درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 170 2,513,633 Rls. 77 $
مجموع کل
112,483,350,243 ريال
مجموع کل
3,149,756 دلار
[1]