آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (سمنان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 سمنان چين 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 237,000 41,735,054,298 Rls. 1,141,737 $
2 8 1396 سمنان چين 76071190 ساير ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 188,378 17,652,449,394 Rls. 507,522 $
3 6 1396 سمنان چين 84561190 --- سا?ر 10,520 15,866,596,450 Rls. 474,764 $
4 4 1396 سمنان چين 76071190 ساير ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 179,426 15,755,102,974 Rls. 484,633 $
5 7 1396 سمنان چين 84561190 --- سا?ر 16,000 13,424,421,636 Rls. 403,245 $
6 5 1396 سمنان چين 76071190 ساير ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 146,297 12,649,160,066 Rls. 386,348 $
7 3 1396 سمنان چين 76071190 ساير ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 125,600 10,537,383,861 Rls. 324,765 $
8 9 1396 سمنان چين 76071190 ساير ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 106,823 10,450,277,714 Rls. 295,122 $
9 7 1396 سمنان چين 84688000 ماشين آلات ودستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري ياجوشکاري, که درجاي ديگرمذکورنباشد 11,230 9,730,873,834 Rls. 292,297 $
10 7 1396 سمنان چين 76071190 ساير ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 101,303 9,250,678,814 Rls. 275,160 $
11 11 1396 سمنان چين 76071190 ساير ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 83,267 8,412,686,375 Rls. 228,344 $
12 12 1396 سمنان چين 76071190 ساير ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 79,057 8,149,823,705 Rls. 219,229 $
13 6 1396 سمنان چين 76071190 ساير ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 84,552 7,397,428,694 Rls. 223,893 $
14 10 1396 سمنان چين 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 56,756 7,101,806,140 Rls. 195,701 $
15 7 1396 سمنان چين 85153900 ماشين هاي جوشکاري فلزا ت باقوس ا لکتريکي (ا زجمله قوس پلاسمائي) ,غيرخودکار 13,140 6,670,843,078 Rls. 200,380 $
16 2 1396 سمنان چين 76071190 ساير ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 80,604 6,524,327,617 Rls. 201,144 $
17 10 1396 سمنان چين 76071190 ساير ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 63,460 5,996,567,360 Rls. 166,391 $
18 2 1396 سمنان چين 85079010 پليت باطري( Grid-Cast) 32,917 4,565,875,215 Rls. 140,756 $
19 10 1396 سمنان چين 38249990 ک ک ک ساير 90,000 3,662,920,700 Rls. 101,589 $
20 7 1396 سمنان چين 85158090 ماشينهاودستگاههاي براي داغ افشاني فلزات ياسرمت ها ، غيرمذکوردرجاي ديگر 16,620 3,632,095,767 Rls. 109,101 $
21 1 1396 سمنان چين 76071190 ساير ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 41,744 3,350,301,290 Rls. 103,283 $
22 11 1396 سمنان چين 72029990 سايرآلياژهاي آهن (فروآلياژها) غير مذکور درجاي ديگر 60,000 3,309,556,800 Rls. 91,200 $
23 12 1396 سمنان چين 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 17,555 3,041,809,650 Rls. 82,311 $
24 10 1396 سمنان چين 29332990 سايرترکيبات هتروسيليک که ساختاردا را ي يک حلقه ايميدا زول مترا کم نشده باشدغيرمذکور 15,000 2,843,296,800 Rls. 79,511 $
25 10 1396 سمنان چين 84793000 پرس هابرا ي ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فيبر ساختماني ازچوب ياساير مواد چوبي وساير دستگاههابراي عمل اوردن چوب ياچوب پنبه . 21,600 2,577,192,000 Rls. 73,000 $
26 1 1396 سمنان چين 84642000 ماشين هاي سنگ زني ياصيقل کردن, برا ي کارروي سنگ, سرا ميک ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 16,290 2,556,114,400 Rls. 78,800 $
27 2 1396 سمنان چين 39219020 ورق HPL ( highpressureiamimsted) با ضخامت بيشترا ز2/1ميکرون وکمترا ز2مليمتر، و 38,652 2,507,587,152 Rls. 77,304 $
28 3 1396 سمنان چين 85079010 پليت باطري( Grid-Cast) 17,441 2,417,057,029 Rls. 74,483 $
29 4 1396 سمنان چين 38011090 ک ک ک ساير 11,840 2,292,685,600 Rls. 70,447 $
30 2 1396 سمنان چين 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 20,056 1,951,729,650 Rls. 60,148 $
31 7 1396 سمنان چين 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 13,463 1,869,735,347 Rls. 54,807 $
32 8 1396 سمنان چين 82142000 ا بزا رهاومجموعه هاي مانيکورياپديکور(ا زجمله سوهان ناخن ) ومجموعه اين ابزارها 13,684 1,693,223,292 Rls. 49,404 $
33 12 1396 سمنان چين 39219020 ورق HPL ( highpressureiamimsted) با ضخامت بيشترا ز2/1ميکرون وکمترا ز2مليمتر، و 22,210 1,651,313,500 Rls. 44,420 $
34 2 1396 سمنان چين 84821000 بلبرينگ. 4,104 1,549,887,776 Rls. 47,781 $
35 11 1396 سمنان چين 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 32,434 1,515,457,761 Rls. 42,050 $
36 2 1396 سمنان چين 73209090 فنر وتيغه براي فنر از آهن يا از فولاد غير مذكور 9,820 1,509,422,800 Rls. 46,534 $
37 2 1396 سمنان چين 84729090 ساير ماشينها بجز ماشين تكثير -اسكناس شمار-بانداژ-پرفراژ -خردكن -خودپرداز . 16,510 1,472,668,600 Rls. 45,400 $
38 7 1396 سمنان چين 84729090 ساير ماشينها بجز ماشين تكثير -اسكناس شمار-بانداژ-پرفراژ -خردكن -خودپرداز . 10,958 1,448,468,980 Rls. 42,690 $
39 7 1396 سمنان چين 84411000 ماشينهاي برش 18,445 1,393,672,130 Rls. 41,390 $
40 12 1396 سمنان چين 96032900 --فرچه ريش ترا شي,بروس مو,بروس ناخن, بروس مژه وسايربروسهاي ارايشي موردا ستفاده اشخاص 14,601 1,385,717,865 Rls. 36,895 $
41 11 1396 سمنان چين 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 14,450 1,335,244,512 Rls. 36,528 $
42 5 1396 سمنان چين 96032900 --فرچه ريش ترا شي,بروس مو,بروس ناخن, بروس مژه وسايربروسهاي ارايشي موردا ستفاده اشخاص 15,825 1,305,075,182 Rls. 39,838 $
43 2 1396 سمنان چين 84272011 سايرارابه هاي صفاف خودرو،نو،باظرفيت ده تن وبالاتر 12,830 1,274,352,419 Rls. 39,287 $
44 6 1396 سمنان چين 96032900 --فرچه ريش ترا شي,بروس مو,بروس ناخن, بروس مژه وسايربروسهاي ارايشي موردا ستفاده اشخاص 15,118 1,263,016,760 Rls. 37,994 $
45 3 1396 سمنان چين 83059000 ا شياءدفترکارا زقبيل گيره نامه, گوشه گيرنامه كاغذ گير ولوازم همانند ،همچينين ا جزا ء وقطعات آنهاا زفلزمعمولي. 17,433 1,131,436,566 Rls. 34,866 $
46 4 1396 سمنان چين 96032900 --فرچه ريش ترا شي,بروس مو,بروس ناخن, بروس مژه وسايربروسهاي ارايشي موردا ستفاده اشخاص 13,977 1,127,548,870 Rls. 34,666 $
47 2 1396 سمنان چين 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 26,642 1,127,329,530 Rls. 34,754 $
48 3 1396 سمنان چين 96032900 --فرچه ريش ترا شي,بروس مو,بروس ناخن, بروس مژه وسايربروسهاي ارايشي موردا ستفاده اشخاص 13,225 1,120,680,648 Rls. 34,542 $
49 10 1396 سمنان چين 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 22,645 1,115,118,738 Rls. 30,942 $
50 7 1396 سمنان چين 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 22,970 1,097,906,320 Rls. 32,744 $
51 9 1396 سمنان چين 42022900 کيف دستي، که درجاي ديگر مذکور نباشد 11,530 1,049,411,400 Rls. 29,725 $
52 3 1396 سمنان چين 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 2,050 1,037,782,980 Rls. 31,980 $
53 12 1396 سمنان چين 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 500 934,885,600 Rls. 25,300 $
54 10 1396 سمنان چين 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 500 912,216,800 Rls. 25,300 $
55 4 1396 سمنان چين 70199099 ساير وا شياساخته شده ا زالياف شيشه اي غيرمذکور درجاي ديگر 12,925 867,528,875 Rls. 26,656 $
56 2 1396 سمنان چين 84793000 پرس هابرا ي ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فيبر ساختماني ازچوب ياساير مواد چوبي وساير دستگاههابراي عمل اوردن چوب ياچوب پنبه . 7,600 810,875,000 Rls. 25,000 $
57 9 1396 سمنان چين 83059000 ا شياءدفترکارا زقبيل گيره نامه, گوشه گيرنامه كاغذ گير ولوازم همانند ،همچينين ا جزا ء وقطعات آنهاا زفلزمعمولي. 11,460 809,485,416 Rls. 22,929 $
58 2 1396 سمنان چين 84411000 ماشينهاي برش 9,935 789,889,650 Rls. 24,350 $
59 5 1396 سمنان چين 73041100 لوله هاي بدون درز مورداستفاده درخطوط نفت ياگاز ازفولاد زنگ نزن (stainless steel) 10,116 783,706,752 Rls. 23,963 $
60 12 1396 سمنان چين 84729090 ساير ماشينها بجز ماشين تكثير -اسكناس شمار-بانداژ-پرفراژ -خردكن -خودپرداز . 4,045 741,131,130 Rls. 19,870 $
61 5 1396 سمنان چين 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 9,600 740,497,500 Rls. 22,500 $
62 5 1396 سمنان چين 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 9,381 718,302,046 Rls. 21,994 $
63 6 1396 سمنان چين 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 2,579 713,771,380 Rls. 21,603 $
64 4 1396 سمنان چين 48119090 ساير كاغذ ومقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور 9,881 707,813,889 Rls. 21,782 $
65 8 1396 سمنان چين 96032900 --فرچه ريش ترا شي,بروس مو,بروس ناخن, بروس مژه وسايربروسهاي ارايشي موردا ستفاده اشخاص 7,848 679,352,592 Rls. 19,736 $
66 3 1396 سمنان چين 84622100 ماشين هاي خم کردن, تاکردن،راست كردن ياتخت كردن (همچنين پرس ها),باکنترل شماره ا ي 12,700 676,074,915 Rls. 20,835 $
67 10 1396 سمنان چين 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 5,048 662,828,192 Rls. 18,265 $
68 6 1396 سمنان چين 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 2,650 657,462,960 Rls. 19,899 $
69 9 1396 سمنان چين 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 8,030 646,601,004 Rls. 18,396 $
70 9 1396 سمنان چين 39219020 ورق HPL ( highpressureiamimsted) با ضخامت بيشترا ز2/1ميکرون وکمترا ز2مليمتر، و 8,970 636,884,160 Rls. 18,040 $
71 2 1396 سمنان چين 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 6,630 602,197,596 Rls. 18,564 $
72 9 1396 سمنان چين 84411000 ماشينهاي برش 7,502 596,523,960 Rls. 16,920 $
73 12 1396 سمنان چين 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 4,481 555,854,607 Rls. 15,041 $
74 10 1396 سمنان چين 29319090 ساير ترکيبات آلي - غير آلي غير مذکور در جاي ديگر 10,000 550,836,000 Rls. 15,179 $
75 10 1396 سمنان چين 96032900 --فرچه ريش ترا شي,بروس مو,بروس ناخن, بروس مژه وسايربروسهاي ارايشي موردا ستفاده اشخاص 5,885 545,188,517 Rls. 15,024 $
76 5 1396 سمنان چين 84439920 ک ک ک اجزا و قطعات غيرالكتريكي و غيرالكترونيكي مورد مصرف در چاپگر به استثناي قطعات كارتريج 8,010 523,284,900 Rls. 15,900 $
77 11 1396 سمنان چين 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 15,000 522,444,250 Rls. 14,292 $
78 3 1396 سمنان چين 84629900 پرس ها(غيرا زپرس هيدروليک )برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 11,400 519,670,735 Rls. 16,015 $
79 6 1396 سمنان چين 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 5,712 497,601,338 Rls. 15,002 $
80 9 1396 سمنان چين 56031400 ساير پارچه هاي نبافته حتي آغشته ، اندوده به وزن بيش از 150 گرم در هر متر مربع از رشته هاي سنتيك يا مصنوعي 3,520 494,897,920 Rls. 14,080 $
81 11 1396 سمنان چين 87082190 ک ک ک اجزا و قطعات 1,500 491,517,926 Rls. 13,300 $
82 12 1396 سمنان چين 69120012 اشياء سرميز ، اشياء آشپزخانه از سراميك،بدون لعاب صنايع دستي 4,650 485,931,372 Rls. 13,028 $
83 2 1396 سمنان چين 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 5,950 481,689,450 Rls. 14,850 $
84 4 1396 سمنان چين 85044010 ا نوا ع مبدلهايdc/ dc ا لکترونيکي (HYBRID) با ورودي وخروجي صفرا لي صدولت وقدرت کمترا ز150وات 480 456,086,625 Rls. 14,014 $
85 4 1396 سمنان چين 85419000 ا جزا ء و قطعات وسايل مشمول رديف 8541 720 456,086,625 Rls. 14,014 $
86 12 1396 سمنان چين 84411000 ماشينهاي برش 4,580 448,333,980 Rls. 12,020 $
87 3 1396 سمنان چين 84623100 ماشين هاي قيچي کردن (ا زجمله پرس ها),باکنترل شماره ا ي 9,700 444,551,300 Rls. 13,700 $
88 5 1396 سمنان چين 72192300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده,بصورت غير طومار باپهناي 600mmmيابيشتربه ضخامت 3لغايت 75/4 mm. 6,455 431,649,774 Rls. 13,198 $
89 2 1396 سمنان چين 84401000 ماشين آلات ودستگاههاي صحافي(همچنين ماشينهاي دوخت ا ورا ق ) 3,840 428,194,800 Rls. 13,200 $
90 4 1396 سمنان چين 82142000 ا بزا رهاومجموعه هاي مانيکورياپديکور(ا زجمله سوهان ناخن ) ومجموعه اين ابزارها 3,673 427,092,285 Rls. 13,103 $
91 6 1396 سمنان چين 39253000 پشت دري وپشت پنجره ا ي, پرده (ا زجمله پرده کرکره )و ا شياءهمانندو ملحقات آنهاا زموا دپلاستيک 3,541 424,935,300 Rls. 12,715 $
92 4 1396 سمنان چين 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 15,000 421,531,950 Rls. 12,972 $
93 8 1396 سمنان چين 84773000 ماشين هاي قالب گيري دميدني براي کارکردن روي کائوچو يا موادپلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد 3,800 413,000,750 Rls. 11,750 $
94 10 1396 سمنان چين 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 623 399,653,079 Rls. 11,176 $
95 6 1396 سمنان چين 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 5,100 399,492,000 Rls. 12,000 $
96 8 1396 سمنان چين 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 4,261 357,330,298 Rls. 10,426 $
97 5 1396 سمنان چين 70161000 مکعب بزرگ, کوچک وسايرشيشه آلات, برا ي موزائيك ياتزئين از شيشه 22,100 353,696,970 Rls. 10,830 $
98 8 1396 سمنان چين 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 200 353,011,900 Rls. 10,300 $
99 8 1396 سمنان چين 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 1,750 335,672,950 Rls. 9,550 $
100 9 1396 سمنان چين 70161000 مکعب بزرگ, کوچک وسايرشيشه آلات, برا ي موزائيك ياتزئين از شيشه 19,500 333,703,860 Rls. 9,470 $
مجموع کل
302,729,146,917 ريال
مجموع کل
8,829,896 دلار