آمار کل " واردات از" کشور (سوئيس) گمرک (سمنان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1396 سمنان سوئيس 84454000 ماشين هاي نخ پيچي(ا زجمله ماسوره پيچي)قرقره پيچي يابازکردن موا دنسجي 34,368 31,564,273,860 Rls. 973,065 $
2 1 1396 سمنان سوئيس 84451200 ماشين هاي شانه زني(Combingmachines ) 19,251 19,628,083,200 Rls. 605,431 $
3 9 1396 سمنان سوئيس 84451200 ماشين هاي شانه زني(Combingmachines ) 8,467 10,899,327,600 Rls. 306,256 $
4 8 1396 سمنان سوئيس 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 897 2,698,509,450 Rls. 80,480 $
5 11 1396 سمنان سوئيس 84481900 ماشين آلات ودستگاههاي کمکي برا ي ماشين هاي شماره هاي 8444،8445،8446،8447،غير مذكور درجاي ديگر 460 2,035,935,000 Rls. 55,443 $
6 8 1396 سمنان سوئيس 56013000 پرزمنسوجات, گردموا دنسجي وگره ولوله هاي كوچك ا زا لياف نسجي. 1,920 652,689,946 Rls. 18,667 $
7 11 1396 سمنان سوئيس 56013000 پرزمنسوجات, گردموا دنسجي وگره ولوله هاي كوچك ا زا لياف نسجي. 1,440 552,634,790 Rls. 14,955 $
8 6 1396 سمنان سوئيس 56013000 پرزمنسوجات, گردموا دنسجي وگره ولوله هاي كوچك ا زا لياف نسجي. 1,440 450,308,390 Rls. 13,815 $
9 6 1396 سمنان سوئيس 84483900 اجزا ءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات ودستگاههاي كمكي آنها که درجاي ديگرمذکورنباشد 250 438,507,250 Rls. 13,324 $
10 3 1396 سمنان سوئيس 56013000 پرزمنسوجات, گردموا دنسجي وگره ولوله هاي كوچك ا زا لياف نسجي. 960 291,176,794 Rls. 8,975 $
11 12 1396 سمنان سوئيس 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 40 3,667,280 Rls. 99 $
مجموع کل
69,215,113,560 ريال
مجموع کل
2,090,510 دلار
[1]