آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (سمنان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 سمنان ترکيه 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 300,294 28,621,052,239 Rls. 759,280 $
2 10 1396 سمنان ترکيه 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 47,726 18,343,709,294 Rls. 514,463 $
3 7 1396 سمنان ترکيه 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 187,362 17,453,141,346 Rls. 520,260 $
4 8 1396 سمنان ترکيه 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 185,916 14,671,840,014 Rls. 426,234 $
5 2 1396 سمنان ترکيه 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 177,207 13,992,118,712 Rls. 431,372 $
6 9 1396 سمنان ترکيه 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 167,198 13,820,959,093 Rls. 391,961 $
7 10 1396 سمنان ترکيه 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 140,029 12,281,932,521 Rls. 341,181 $
8 1 1396 سمنان ترکيه 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 172,441 11,789,273,847 Rls. 363,665 $
9 2 1396 سمنان ترکيه 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 16,213 11,058,674,940 Rls. 340,949 $
10 5 1396 سمنان ترکيه 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 106,635 9,059,078,321 Rls. 276,993 $
11 4 1396 سمنان ترکيه 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 102,941 8,465,426,223 Rls. 260,555 $
12 8 1396 سمنان ترکيه 48045100 سايرکاغذهاي کرا فت سفيدنشده ومقوا ي کرا فت سفيدنشده به وزن هرمترمربع حدا قل 225 گرم 102,967 8,085,739,357 Rls. 241,149 $
13 11 1396 سمنان ترکيه 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 73,131 8,002,125,656 Rls. 218,912 $
14 10 1396 سمنان ترکيه 84243090 ک ک ک سايردستگاه هاي پاشنده فوراني بخار يا ماسه وهمانند غير از دستگاه شتشوي خودرو از نوع خانگي 19,260 7,758,374,237 Rls. 215,176 $
15 5 1396 سمنان ترکيه 48070000 كاغذ و مقواي مركب (Composite)، (ساخته شده از طريق به همکچسباندن لايهکهاي تخت كاغذ يا مقوا با چسب)، اندوده نشده يا آغشته نشده در سطح، حتي از داخل مستحكم شده، به صورت رول يا ورق. 51,031 7,182,878,618 Rls. 218,843 $
16 4 1396 سمنان ترکيه 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 11,557 6,718,348,208 Rls. 205,712 $
17 8 1396 سمنان ترکيه 32041690 ---ساير مواد رنگي راكتيف وفراورده هاي ان بجز گرانول مستربچ 18,920 5,177,506,012 Rls. 149,445 $
18 4 1396 سمنان ترکيه 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 6,205 4,738,082,766 Rls. 145,732 $
19 5 1396 سمنان ترکيه 40081190 صفحه ورق ونواراز کائوچوي اسفنجي بجزپوشش براي کف وعايق الاستومري 26,424 4,502,424,932 Rls. 137,404 $
20 3 1396 سمنان ترکيه 40081900 ميله ,ترکه و پروفيله ا زکائوچوي ا سفنجي ,که درجاي ديگر مذکور نباشد 23,470 4,417,288,700 Rls. 136,126 $
21 12 1396 سمنان ترکيه 72119000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي کمترا ز600mmكه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 62,374 4,357,320,735 Rls. 117,160 $
22 8 1396 سمنان ترکيه 84411000 ماشينهاي برش 9,450 4,217,880,000 Rls. 120,000 $
23 10 1396 سمنان ترکيه 72119000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي کمترا ز600mmكه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 61,200 3,991,223,950 Rls. 110,930 $
24 12 1396 سمنان ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 42,170 3,884,333,099 Rls. 103,046 $
25 7 1396 سمنان ترکيه 72119000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي کمترا ز600mmكه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 65,968 3,862,164,253 Rls. 115,048 $
26 2 1396 سمنان ترکيه 72119000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي کمترا ز600mmكه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 72,452 3,781,442,392 Rls. 116,554 $
27 9 1396 سمنان ترکيه 84795000 رباتهاي صنعتي,(industrial robots ) که درجاي ديگر مذکورنباشد 2,210 3,696,373,800 Rls. 104,701 $
28 10 1396 سمنان ترکيه 40081190 صفحه ورق ونواراز کائوچوي اسفنجي بجزپوشش براي کف وعايق الاستومري 19,020 3,536,807,040 Rls. 98,904 $
29 4 1396 سمنان ترکيه 72119000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي کمترا ز600mmكه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 62,360 3,434,449,653 Rls. 105,648 $
30 12 1396 سمنان ترکيه 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 4,030 3,361,160,700 Rls. 89,906 $
31 8 1396 سمنان ترکيه 72119000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي کمترا ز600mmكه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 55,336 3,360,292,580 Rls. 96,928 $
32 12 1396 سمنان ترکيه 40081190 صفحه ورق ونواراز کائوچوي اسفنجي بجزپوشش براي کف وعايق الاستومري 16,040 3,111,034,992 Rls. 83,408 $
33 1 1396 سمنان ترکيه 40082190 صفحه ورق ونوار از کائوچوي غير اسفنجي بجز پوشش براي کف 21,984 3,097,883,355 Rls. 95,502 $
34 3 1396 سمنان ترکيه 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 27,346 3,033,519,970 Rls. 93,486 $
35 11 1396 سمنان ترکيه 40081190 صفحه ورق ونواراز کائوچوي اسفنجي بجزپوشش براي کف وعايق الاستومري 15,750 2,972,069,100 Rls. 81,900 $
36 4 1396 سمنان ترکيه 76069230 ورق ونوار آلومينيوم تاعرض 150ميليمتر بصورت دورويه لاک خورده از آلياژهاي 5182H48وباضخامت بيش از 0.2 ميليمتر لغايت 0.5 ميلي متر 14,326 2,877,511,080 Rls. 88,561 $
37 1 1396 سمنان ترکيه 85479000 قطعات ا تصال عايق, برا ي دستگاههاي برقي,لوله ها وقطعات اتصال ان براي سيم كشي ،غير مذكور درجاي ديگر 17,040 2,874,156,744 Rls. 88,659 $
38 8 1396 سمنان ترکيه 40081190 صفحه ورق ونواراز کائوچوي اسفنجي بجزپوشش براي کف وعايق الاستومري 15,590 2,849,459,132 Rls. 81,068 $
39 2 1396 سمنان ترکيه 84795000 رباتهاي صنعتي,(industrial robots ) که درجاي ديگر مذکورنباشد 2,100 2,713,181,130 Rls. 83,645 $
40 9 1396 سمنان ترکيه 72119000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي کمترا ز600mmكه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 42,226 2,701,116,161 Rls. 76,726 $
41 11 1396 سمنان ترکيه 72119000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي کمترا ز600mmكه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 36,054 2,453,799,348 Rls. 66,822 $
42 8 1396 سمنان ترکيه 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 2,120 2,360,689,967 Rls. 68,879 $
43 7 1396 سمنان ترکيه 40081190 صفحه ورق ونواراز کائوچوي اسفنجي بجزپوشش براي کف وعايق الاستومري 13,500 2,353,806,000 Rls. 70,200 $
44 3 1396 سمنان ترکيه 72119000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي کمترا ز600mmكه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 42,934 2,353,722,442 Rls. 72,547 $
45 1 1396 سمنان ترکيه 76069230 ورق ونوار آلومينيوم تاعرض 150ميليمتر بصورت دورويه لاک خورده از آلياژهاي 5182H48وباضخامت بيش از 0.2 ميليمتر لغايت 0.5 ميلي متر 11,794 2,235,232,533 Rls. 68,932 $
46 6 1396 سمنان ترکيه 90330090 ساير قطعات ومتفرعات براي ماشين ها و وسايل و دستگاههاي فصل 90، كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 1,880 2,171,472,000 Rls. 66,396 $
47 10 1396 سمنان ترکيه 76069230 ورق ونوار آلومينيوم تاعرض 150ميليمتر بصورت دورويه لاک خورده از آلياژهاي 5182H48وباضخامت بيش از 0.2 ميليمتر لغايت 0.5 ميلي متر 8,844 2,138,812,682 Rls. 59,168 $
48 12 1396 سمنان ترکيه 76069230 ورق ونوار آلومينيوم تاعرض 150ميليمتر بصورت دورويه لاک خورده از آلياژهاي 5182H48وباضخامت بيش از 0.2 ميليمتر لغايت 0.5 ميلي متر 8,283 2,071,660,994 Rls. 55,686 $
49 11 1396 سمنان ترکيه 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 3,060 1,923,390,000 Rls. 52,047 $
50 5 1396 سمنان ترکيه 72119000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي کمترا ز600mmكه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 31,507 1,893,191,828 Rls. 58,030 $
51 7 1396 سمنان ترکيه 76069230 ورق ونوار آلومينيوم تاعرض 150ميليمتر بصورت دورويه لاک خورده از آلياژهاي 5182H48وباضخامت بيش از 0.2 ميليمتر لغايت 0.5 ميلي متر 8,427 1,836,397,452 Rls. 54,177 $
52 2 1396 سمنان ترکيه 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 44,417 1,742,587,368 Rls. 53,724 $
53 2 1396 سمنان ترکيه 32041690 ---ساير مواد رنگي راكتيف وفراورده هاي ان بجز گرانول مستربچ 6,200 1,697,489,274 Rls. 52,332 $
54 1 1396 سمنان ترکيه 40081900 ميله ,ترکه و پروفيله ا زکائوچوي ا سفنجي ,که درجاي ديگر مذکور نباشد 8,910 1,675,814,184 Rls. 51,678 $
55 6 1396 سمنان ترکيه 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 10,390 1,563,278,775 Rls. 46,998 $
56 4 1396 سمنان ترکيه 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 15,780 1,526,447,374 Rls. 47,049 $
57 9 1396 سمنان ترکيه 76069230 ورق ونوار آلومينيوم تاعرض 150ميليمتر بصورت دورويه لاک خورده از آلياژهاي 5182H48وباضخامت بيش از 0.2 ميليمتر لغايت 0.5 ميلي متر 5,683 1,301,919,316 Rls. 36,724 $
58 12 1396 سمنان ترکيه 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 2,408 1,197,191,380 Rls. 31,998 $
59 8 1396 سمنان ترکيه 76069230 ورق ونوار آلومينيوم تاعرض 150ميليمتر بصورت دورويه لاک خورده از آلياژهاي 5182H48وباضخامت بيش از 0.2 ميليمتر لغايت 0.5 ميلي متر 5,383 1,187,282,554 Rls. 34,492 $
60 11 1396 سمنان ترکيه 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 3,705 1,033,564,807 Rls. 27,970 $
61 12 1396 سمنان ترکيه 48221000 قرقره, ماسوره, دوک تكيه گاههاي وهمانندا زخميرکاغذ,کاغذيامقوا, برا ي پيچيدن نخهاي نسجي 28,399 1,031,602,965 Rls. 27,690 $
62 10 1396 سمنان ترکيه 32072010 لعابکها 24,600 985,883,130 Rls. 27,168 $
63 3 1396 سمنان ترکيه 76069230 ورق ونوار آلومينيوم تاعرض 150ميليمتر بصورت دورويه لاک خورده از آلياژهاي 5182H48وباضخامت بيش از 0.2 ميليمتر لغايت 0.5 ميلي متر 4,966 975,980,147 Rls. 30,082 $
64 10 1396 سمنان ترکيه 40027000 کائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 8,700 889,505,094 Rls. 24,681 $
65 9 1396 سمنان ترکيه 40027000 کائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 9,750 883,349,123 Rls. 25,059 $
66 5 1396 سمنان ترکيه 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 7,180 871,712,672 Rls. 26,654 $
67 9 1396 سمنان ترکيه 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 790 871,707,200 Rls. 24,691 $
68 7 1396 سمنان ترکيه 39039000 پليمرهاي ا ستيرن که درجاي ديگر گفته نشده, به ا شکال ا بتدا ئي 16,000 843,788,400 Rls. 25,638 $
69 1 1396 سمنان ترکيه 48221000 قرقره, ماسوره, دوک تكيه گاههاي وهمانندا زخميرکاغذ,کاغذيامقوا, برا ي پيچيدن نخهاي نسجي 30,570 836,829,843 Rls. 25,813 $
70 8 1396 سمنان ترکيه 76072000 ورق ونوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،روي تكيه گاه 483 820,028,514 Rls. 23,926 $
71 2 1396 سمنان ترکيه 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 8,349 762,152,503 Rls. 23,496 $
72 2 1396 سمنان ترکيه 76069230 ورق ونوار آلومينيوم تاعرض 150ميليمتر بصورت دورويه لاک خورده از آلياژهاي 5182H48وباضخامت بيش از 0.2 ميليمتر لغايت 0.5 ميلي متر 3,770 742,468,886 Rls. 22,889 $
73 10 1396 سمنان ترکيه 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 931 742,165,025 Rls. 21,197 $
74 7 1396 سمنان ترکيه 40027000 کائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 7,200 732,533,220 Rls. 22,004 $
75 5 1396 سمنان ترکيه 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 880 729,894,694 Rls. 22,281 $
76 6 1396 سمنان ترکيه 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 9,900 725,833,750 Rls. 21,719 $
77 9 1396 سمنان ترکيه 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 9,180 705,496,680 Rls. 19,823 $
78 6 1396 سمنان ترکيه 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 388 704,560,440 Rls. 21,082 $
79 6 1396 سمنان ترکيه 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 400 701,820,000 Rls. 21,000 $
80 6 1396 سمنان ترکيه 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 544 698,478,000 Rls. 20,900 $
81 1 1396 سمنان ترکيه 84795000 رباتهاي صنعتي,(industrial robots ) که درجاي ديگر مذکورنباشد 500 668,281,800 Rls. 20,608 $
82 9 1396 سمنان ترکيه 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 3,908 655,212,702 Rls. 18,748 $
83 1 1396 سمنان ترکيه 84483900 اجزا ءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات ودستگاههاي كمكي آنها که درجاي ديگرمذکورنباشد 25 638,092,000 Rls. 19,683 $
84 2 1396 سمنان ترکيه 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 6,940 635,026,930 Rls. 19,570 $
85 4 1396 سمنان ترکيه 39021091 انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن 7,000 590,762,040 Rls. 18,177 $
86 4 1396 سمنان ترکيه 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 8,448 590,494,925 Rls. 18,193 $
87 5 1396 سمنان ترکيه 48221000 قرقره, ماسوره, دوک تكيه گاههاي وهمانندا زخميرکاغذ,کاغذيامقوا, برا ي پيچيدن نخهاي نسجي 18,514 590,470,296 Rls. 17,941 $
88 8 1396 سمنان ترکيه 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 595 558,213,873 Rls. 16,814 $
89 8 1396 سمنان ترکيه 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 5,948 551,238,632 Rls. 16,014 $
90 5 1396 سمنان ترکيه 85479000 قطعات ا تصال عايق, برا ي دستگاههاي برقي,لوله ها وقطعات اتصال ان براي سيم كشي ،غير مذكور درجاي ديگر 1,008 542,387,000 Rls. 16,640 $
91 11 1396 سمنان ترکيه 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 4,920 509,461,769 Rls. 14,039 $
92 11 1396 سمنان ترکيه 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 5,000 504,966,000 Rls. 13,665 $
93 10 1396 سمنان ترکيه 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 2,717 495,749,342 Rls. 14,359 $
94 4 1396 سمنان ترکيه 39039000 پليمرهاي ا ستيرن که درجاي ديگر گفته نشده, به ا شکال ا بتدا ئي 10,000 493,897,950 Rls. 15,199 $
95 11 1396 سمنان ترکيه 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 106 476,163,472 Rls. 12,886 $
96 8 1396 سمنان ترکيه 32041190 ک ک ک ساير مواد رنگي ديسپرسه وفرآورده ها بجز گرانول مستربچ 2,375 455,391,768 Rls. 12,956 $
97 5 1396 سمنان ترکيه 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 1,500 451,437,600 Rls. 13,803 $
98 8 1396 سمنان ترکيه 34029040 مواد تعاون نساجي 4,800 428,431,608 Rls. 12,446 $
99 1 1396 سمنان ترکيه 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 1,008 427,867,000 Rls. 13,194 $
100 12 1396 سمنان ترکيه 34031100 - - فراورده ها براي عمل اوردن مواد نسجي ، چرم ،پوست هاي نرم يا ساير مواد 14,000 422,713,200 Rls. 11,298 $
مجموع کل
347,513,155,373 ريال
مجموع کل
10,117,067 دلار