آمار کل " واردات از" کشور (ايتاليا) گمرک (سمنان)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1396 سمنان ايتاليا 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 133,089 36,919,607,135 Rls. 1,129,430 $
2 3 1396 سمنان ايتاليا 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 95,025 27,066,957,576 Rls. 833,917 $
3 3 1396 سمنان ايتاليا 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 7,780 21,369,509,000 Rls. 658,658 $
4 10 1396 سمنان ايتاليا 85469090 ساير مقره هاي عايق برق ا ز هر ماده بجز شيشه, سرا ميک و پلاستيک 53,917 11,812,200,600 Rls. 333,080 $
5 2 1396 سمنان ايتاليا 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 52,678 11,435,013,741 Rls. 352,442 $
6 5 1396 سمنان ايتاليا 85149000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي گرمازاي صنعتي يا آزمايشگاهي مشمول رديف 8514 10,305 6,933,472,000 Rls. 212,000 $
7 4 1396 سمنان ايتاليا 85462029 ساير مقره هاي عايق برق ازسراميك باقطعات فلزي غير مذكور درجاي ديگر 19,769 4,573,286,603 Rls. 140,738 $
8 5 1396 سمنان ايتاليا 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 3,425 4,288,485,000 Rls. 130,306 $
9 6 1396 سمنان ايتاليا 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 6,670 3,966,500,000 Rls. 119,146 $
10 3 1396 سمنان ايتاليا 26151000 سنگ زير کونيوم وکنسانتره هاي آن 100,000 3,917,178,000 Rls. 120,685 $
11 4 1396 سمنان ايتاليا 85469090 ساير مقره هاي عايق برق ا ز هر ماده بجز شيشه, سرا ميک و پلاستيک 19,512 3,587,463,400 Rls. 110,400 $
12 8 1396 سمنان ايتاليا 85469090 ساير مقره هاي عايق برق ا ز هر ماده بجز شيشه, سرا ميک و پلاستيک 17,185 3,443,722,475 Rls. 100,945 $
13 4 1396 سمنان ايتاليا 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 10,122 2,754,139,964 Rls. 84,756 $
14 5 1396 سمنان ايتاليا 85399030 --- اجزا و قطعات لامپ LED 4,200 2,348,561,000 Rls. 71,554 $
15 3 1396 سمنان ايتاليا 85462029 ساير مقره هاي عايق برق ازسراميك باقطعات فلزي غير مذكور درجاي ديگر 6,714 2,175,216,115 Rls. 67,032 $
16 1 1396 سمنان ايتاليا 69022020 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه محصولاتي كه به لحاظ وزنيداراي بيش از 50 درصد آلومين (Al2O3) و 10 درصد وزني يا بيشتر زيركونيا (ZrO2) باشد 15,375 1,884,203,370 Rls. 58,086 $
17 4 1396 سمنان ايتاليا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 925 1,691,865,075 Rls. 51,985 $
18 8 1396 سمنان ايتاليا 39012010 ک ک ک گريد لوله: 24,750 1,685,575,500 Rls. 48,968 $
19 11 1396 سمنان ايتاليا 90261030 ا رتفاع سنج مايعات در مخازن 901 1,423,086,000 Rls. 38,512 $
20 4 1396 سمنان ايتاليا 39012059 کامپاندپلي ا تيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94%يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 20,625 1,297,165,268 Rls. 39,797 $
21 11 1396 سمنان ايتاليا 90251990 ساير دماسنج ها ،آذرسنجها ،توا م نشده با ساير آلات ، غيرمذکور درجاي ديگر 233 1,289,958,600 Rls. 34,909 $
22 8 1396 سمنان ايتاليا 85354010 تنظيم كننده ولتاژ(Tap changer) ترا نسفورماتوردي الکتريک مايع به قدرت بيشترا ز 10000 کيلوولت امپر 450 1,228,369,840 Rls. 36,190 $
23 11 1396 سمنان ايتاليا 84311000 ا جزا ءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8425 1,940 1,165,650,353 Rls. 32,753 $
24 9 1396 سمنان ايتاليا 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100 1,900 1,096,658,892 Rls. 31,120 $
25 3 1396 سمنان ايتاليا 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 3,590 1,011,001,410 Rls. 31,166 $
26 8 1396 سمنان ايتاليا 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 9 968,263,750 Rls. 27,547 $
27 5 1396 سمنان ايتاليا 90261030 ا رتفاع سنج مايعات در مخازن 711 957,173,600 Rls. 29,308 $
28 5 1396 سمنان ايتاليا 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 5,082 878,946,600 Rls. 27,095 $
29 8 1396 سمنان ايتاليا 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 716 855,585,950 Rls. 25,207 $
30 3 1396 سمنان ايتاليا 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 2,358 837,269,350 Rls. 25,811 $
31 10 1396 سمنان ايتاليا 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 209 752,657,804 Rls. 21,047 $
32 10 1396 سمنان ايتاليا 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 2,824 744,866,140 Rls. 20,830 $
33 9 1396 سمنان ايتاليا 85462029 ساير مقره هاي عايق برق ازسراميك باقطعات فلزي غير مذكور درجاي ديگر 2,056 739,101,201 Rls. 21,028 $
34 5 1396 سمنان ايتاليا 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 1,899 700,941,870 Rls. 21,595 $
35 4 1396 سمنان ايتاليا 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 790 689,205,550 Rls. 21,145 $
36 1 1396 سمنان ايتاليا 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 711 636,100,452 Rls. 19,621 $
37 11 1396 سمنان ايتاليا 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 456 464,145,750 Rls. 12,697 $
38 8 1396 سمنان ايتاليا 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 507 463,907,610 Rls. 13,477 $
39 12 1396 سمنان ايتاليا 84311000 ا جزا ءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8425 218 427,625,499 Rls. 11,429 $
40 3 1396 سمنان ايتاليا 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100 1,027 383,672,295 Rls. 11,821 $
41 9 1396 سمنان ايتاليا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 327 334,848,344 Rls. 9,502 $
42 3 1396 سمنان ايتاليا 32081090 سايررنگهاوورني ها(ازجمله لعابهاولاكها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 526 324,525,366 Rls. 10,000 $
43 3 1396 سمنان ايتاليا 90251990 ساير دماسنج ها ،آذرسنجها ،توا م نشده با ساير آلات ، غيرمذکور درجاي ديگر 67 306,441,150 Rls. 9,444 $
44 3 1396 سمنان ايتاليا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 76 301,704,920 Rls. 9,298 $
45 7 1396 سمنان ايتاليا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 172 269,366,616 Rls. 8,060 $
46 3 1396 سمنان ايتاليا 63069000 ساير اشياء اردوزني از ساير مواد نسجي 198 258,336,605 Rls. 7,961 $
47 4 1396 سمنان ايتاليا 32049010 --- گرانول مستربچ (Master Bach) 2,500 231,804,982 Rls. 7,112 $
48 2 1396 سمنان ايتاليا 63069000 ساير اشياء اردوزني از ساير مواد نسجي 100 195,546,110 Rls. 6,028 $
49 3 1396 سمنان ايتاليا 85469090 ساير مقره هاي عايق برق ا ز هر ماده بجز شيشه, سرا ميک و پلاستيک 117 182,674,835 Rls. 5,630 $
50 4 1396 سمنان ايتاليا 85354010 تنظيم كننده ولتاژ(Tap changer) ترا نسفورماتوردي الکتريک مايع به قدرت بيشترا ز 10000 کيلوولت امپر 42 170,571,360 Rls. 5,233 $
51 8 1396 سمنان ايتاليا 85052000 کوپلينگ ها,کلاج ها و ترمزهاي ا لکترومغناطيسي 41 132,660,748 Rls. 3,908 $
52 8 1396 سمنان ايتاليا 84122100 موتورهاوماشين هاي محرک هيدروليک باحرکت خطي(سيلندرها) 500 127,480,500 Rls. 3,703 $
53 3 1396 سمنان ايتاليا 84311000 ا جزا ءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8425 9 71,644,315 Rls. 2,208 $
54 5 1396 سمنان ايتاليا 32081090 سايررنگهاوورني ها(ازجمله لعابهاولاكها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 150 49,743,292 Rls. 1,516 $
55 11 1396 سمنان ايتاليا 85462013 ساير مقره هاي عايق برق ا ز سرا ميک ، بدون قطعات فلزي ،بجز موا رد مذکور 547 46,365,060 Rls. 1,255 $
56 8 1396 سمنان ايتاليا 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 1 30,576,750 Rls. 870 $
57 3 1396 سمنان ايتاليا 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 22 28,982,900 Rls. 893 $
58 11 1396 سمنان ايتاليا 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 20 9,410,730 Rls. 255 $
59 3 1396 سمنان ايتاليا 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 9 6,008,650 Rls. 185 $
60 6 1396 سمنان ايتاليا 32081090 سايررنگهاوورني ها(ازجمله لعابهاولاكها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 5 198,680 Rls. 6 $
مجموع کل
173,943,202,251 ريال
مجموع کل
5,271,300 دلار
[1]