آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (سمنان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 سمنان آلمان 84514000 ماشين هاي شستن, سفيدکردن يارنگ کردن, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 21,620 33,696,500,000 Rls. 1,038,765 $
2 6 1396 سمنان آلمان 85354010 تنظيم كننده ولتاژ(Tap changer) ترا نسفورماتوردي الکتريک مايع به قدرت بيشترا ز 10000 کيلوولت امپر 4,620 19,300,245,609 Rls. 586,437 $
3 3 1396 سمنان آلمان 85354010 تنظيم كننده ولتاژ(Tap changer) ترا نسفورماتوردي الکتريک مايع به قدرت بيشترا ز 10000 کيلوولت امپر 4,461 18,751,972,781 Rls. 577,855 $
4 6 1396 سمنان آلمان 85149000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي گرمازاي صنعتي يا آزمايشگاهي مشمول رديف 8514 16,600 16,909,320,000 Rls. 511,783 $
5 10 1396 سمنان آلمان 85354010 تنظيم كننده ولتاژ(Tap changer) ترا نسفورماتوردي الکتريک مايع به قدرت بيشترا ز 10000 کيلوولت امپر 3,882 16,822,785,222 Rls. 477,378 $
6 3 1396 سمنان آلمان 84451100 ماشين هاي حلاجي(Cardingmachines ) 28,402 15,628,545,000 Rls. 481,604 $
7 12 1396 سمنان آلمان 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 19,560 10,884,734,724 Rls. 292,156 $
8 10 1396 سمنان آلمان 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 57,996 10,320,238,463 Rls. 286,363 $
9 3 1396 سمنان آلمان 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 1,356 8,942,791,911 Rls. 275,638 $
10 4 1396 سمنان آلمان 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 1,300 8,518,587,000 Rls. 262,191 $
11 5 1396 سمنان آلمان 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 1,300 8,518,587,000 Rls. 262,191 $
12 7 1396 سمنان آلمان 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 4,600 7,818,435,800 Rls. 228,122 $
13 4 1396 سمنان آلمان 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 48,046 7,743,455,324 Rls. 238,333 $
14 6 1396 سمنان آلمان 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 1,152 6,814,869,600 Rls. 209,752 $
15 12 1396 سمنان آلمان 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 4,011 6,764,340,240 Rls. 180,792 $
16 6 1396 سمنان آلمان 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 50,353 6,731,277,744 Rls. 203,183 $
17 3 1396 سمنان آلمان 90251990 ساير دماسنج ها ،آذرسنجها ،توا م نشده با ساير آلات ، غيرمذکور درجاي ديگر 925 4,627,020,893 Rls. 142,554 $
18 12 1396 سمنان آلمان 84271021 ارابه هاي صفاف خودرو،نو،باموتوربرقي وظرفيت کمترا ز5 تن 4,255 4,589,371,715 Rls. 123,453 $
19 4 1396 سمنان آلمان 48070000 كاغذ و مقواي مركب (Composite)، (ساخته شده از طريق به همکچسباندن لايهکهاي تخت كاغذ يا مقوا با چسب)، اندوده نشده يا آغشته نشده در سطح، حتي از داخل مستحكم شده، به صورت رول يا ورق. 15,739 4,005,252,641 Rls. 123,276 $
20 3 1396 سمنان آلمان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 2,240 3,957,730,811 Rls. 121,987 $
21 10 1396 سمنان آلمان 48089000 سايرکاغذهاومقواهاي موج دا رشده, کرپ شده, چين دا ر,دا غ زده, نقش برجسته ياسورا خ شده, بصورت رول.ياورق 11,000 3,719,337,000 Rls. 103,203 $
22 8 1396 سمنان آلمان 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 33,926 3,404,428,906 Rls. 100,613 $
23 10 1396 سمنان آلمان 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 2,010 3,210,600,100 Rls. 89,087 $
24 9 1396 سمنان آلمان 90221990 دستگاههايي که باا شعه X کارمي کنند ،غيرمذکور درجاي ديگر 500 3,091,498,625 Rls. 87,732 $
25 8 1396 سمنان آلمان 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 30,644 2,628,860,204 Rls. 78,347 $
26 8 1396 سمنان آلمان 32099090 سايررنگهاوورني هابرا ساس پليمرهاي سنتتيک يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غيرمذکور 12,546 2,575,902,330 Rls. 75,506 $
27 4 1396 سمنان آلمان 84138200 بالابرهاي آبگونها 18,115 2,518,431,025 Rls. 77,478 $
28 10 1396 سمنان آلمان 85479000 قطعات ا تصال عايق, برا ي دستگاههاي برقي,لوله ها وقطعات اتصال ان براي سيم كشي ،غير مذكور درجاي ديگر 1,225 2,315,971,298 Rls. 64,263 $
29 8 1396 سمنان آلمان 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 1,310 2,307,923,160 Rls. 67,048 $
30 5 1396 سمنان آلمان 85354010 تنظيم كننده ولتاژ(Tap changer) ترا نسفورماتوردي الکتريک مايع به قدرت بيشترا ز 10000 کيلوولت امپر 530 2,191,936,806 Rls. 66,911 $
31 1 1396 سمنان آلمان 85354010 تنظيم كننده ولتاژ(Tap changer) ترا نسفورماتوردي الکتريک مايع به قدرت بيشترا ز 10000 کيلوولت امپر 627 2,087,023,286 Rls. 64,359 $
32 2 1396 سمنان آلمان 85149000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي گرمازاي صنعتي يا آزمايشگاهي مشمول رديف 8514 746 2,013,323,382 Rls. 62,067 $
33 6 1396 سمنان آلمان 48237000 ا شياءقالب گيري شده ياپرس شده ا زخميرکاغذ 1,310 1,939,712,800 Rls. 58,708 $
34 9 1396 سمنان آلمان 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 727 1,768,822,625 Rls. 50,196 $
35 8 1396 سمنان آلمان 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري, کشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي موادغير فلزي 380 1,730,982,840 Rls. 50,287 $
36 4 1396 سمنان آلمان 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 5,913 1,726,182,381 Rls. 53,121 $
37 12 1396 سمنان آلمان 44130000 چوبکهاي متراكم شده، به شكل بلوك،کصفحه، باريكه يا پروفيل. 15,341 1,641,474,528 Rls. 44,155 $
38 9 1396 سمنان آلمان 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري, کشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي موادغير فلزي 812 1,561,078,750 Rls. 44,301 $
39 3 1396 سمنان آلمان 90261030 ا رتفاع سنج مايعات در مخازن 288 1,441,638,000 Rls. 44,415 $
40 4 1396 سمنان آلمان 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 10,539 1,438,203,000 Rls. 44,266 $
41 2 1396 سمنان آلمان 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 16,200 1,437,604,679 Rls. 44,323 $
42 5 1396 سمنان آلمان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 40,300 1,415,538,092 Rls. 43,411 $
43 5 1396 سمنان آلمان 90268090 ساير آلات ودستگاههابرا ي سنجش متغيرهاي مايعات يا گازها ،غيرمذکور در جاي ديگر 58 1,383,877,069 Rls. 42,374 $
44 5 1396 سمنان آلمان 44130000 چوبکهاي متراكم شده، به شكل بلوك،کصفحه، باريكه يا پروفيل. 13,907 1,374,884,640 Rls. 42,039 $
45 9 1396 سمنان آلمان 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت موا د ا فزودني رنگ 20,000 1,282,625,000 Rls. 36,399 $
46 3 1396 سمنان آلمان 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 12,780 1,239,031,440 Rls. 38,200 $
47 6 1396 سمنان آلمان 90261030 ا رتفاع سنج مايعات در مخازن 118 1,227,500,016 Rls. 37,152 $
48 9 1396 سمنان آلمان 32099090 سايررنگهاوورني هابرا ساس پليمرهاي سنتتيک يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غيرمذکور 5,940 1,130,525,213 Rls. 32,071 $
49 12 1396 سمنان آلمان 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت موا د ا فزودني رنگ 15,400 1,114,956,900 Rls. 30,090 $
50 3 1396 سمنان آلمان 84791090 ساير ماشين آلات ودستگاههابراي كارهاي عمومي ،ساختماني وهمانند غيرازفنيشرها 1,280 989,874,450 Rls. 30,510 $
51 6 1396 سمنان آلمان 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت موا د ا فزودني رنگ 15,400 965,584,800 Rls. 29,111 $
52 3 1396 سمنان آلمان 84821000 بلبرينگ. 11,352 964,520,952 Rls. 29,729 $
53 4 1396 سمنان آلمان 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت موا د ا فزودني رنگ 16,500 928,093,950 Rls. 28,561 $
54 8 1396 سمنان آلمان 70199099 ساير وا شياساخته شده ا زالياف شيشه اي غيرمذکور درجاي ديگر 8,770 863,809,920 Rls. 25,321 $
55 2 1396 سمنان آلمان 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت موا د ا فزودني رنگ 15,400 835,361,100 Rls. 25,753 $
56 12 1396 سمنان آلمان 85479000 قطعات ا تصال عايق, برا ي دستگاههاي برقي,لوله ها وقطعات اتصال ان براي سيم كشي ،غير مذكور درجاي ديگر 37 820,764,000 Rls. 22,005 $
57 4 1396 سمنان آلمان 48237000 ا شياءقالب گيري شده ياپرس شده ا زخميرکاغذ 620 781,951,340 Rls. 24,067 $
58 8 1396 سمنان آلمان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 5,000 745,957,000 Rls. 21,765 $
59 3 1396 سمنان آلمان 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 8,700 741,765,045 Rls. 22,863 $
60 12 1396 سمنان آلمان 84272021 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،نو،باظرفيت کمترا ز10تن 629 605,880,497 Rls. 16,298 $
61 5 1396 سمنان آلمان 34031100 - - فراورده ها براي عمل اوردن مواد نسجي ، چرم ،پوست هاي نرم يا ساير مواد 26,000 550,825,676 Rls. 16,876 $
62 10 1396 سمنان آلمان 48237000 ا شياءقالب گيري شده ياپرس شده ا زخميرکاغذ 304 545,704,236 Rls. 15,481 $
63 12 1396 سمنان آلمان 28259000 سايربازهاي غيرآلي,سايرا کسيدها,هيدرا کسيدهاوپرا کسيدهاي فلزي, غير مذکور در رديف هاي 28258000 تا 28252000 18,000 519,315,300 Rls. 14,053 $
64 11 1396 سمنان آلمان 85359000 ساير دستگاهها براي قطع ووصل وتغييروحفاظت مدارهاي برقي،همچنين دوشاخه اتصال وجعبه تقسيم، براي ولتاژ بيشتر از V1000,غيرمذکوردرجاي ديگر 190 515,179,360 Rls. 14,094 $
65 3 1396 سمنان آلمان 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 21 466,430,500 Rls. 14,379 $
66 3 1396 سمنان آلمان 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 90 445,597,200 Rls. 13,728 $
67 4 1396 سمنان آلمان 84483200 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 777 411,466,000 Rls. 12,624 $
68 4 1396 سمنان آلمان 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 5,442 409,823,505 Rls. 12,593 $
69 10 1396 سمنان آلمان 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت موا د ا فزودني رنگ 5,600 391,023,000 Rls. 10,845 $
70 8 1396 سمنان آلمان 28259000 سايربازهاي غيرآلي,سايرا کسيدها,هيدرا کسيدهاوپرا کسيدهاي فلزي, غير مذکور در رديف هاي 28258000 تا 28252000 15,000 381,042,900 Rls. 11,118 $
71 1 1396 سمنان آلمان 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 20,000 343,770,000 Rls. 10,598 $
72 5 1396 سمنان آلمان 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 791 259,395,664 Rls. 7,931 $
73 4 1396 سمنان آلمان 85354010 تنظيم كننده ولتاژ(Tap changer) ترا نسفورماتوردي الکتريک مايع به قدرت بيشترا ز 10000 کيلوولت امپر 66 249,712,730 Rls. 7,661 $
74 10 1396 سمنان آلمان 48059390 ساير کاغذها ومقوا هاي قشرنزده و ا ندود نشده غيرمذکوربوزن 225gيا بيشتر 977 216,992,961 Rls. 6,021 $
75 12 1396 سمنان آلمان 84279090 - - - ساير ارابه ها باستثناي دستگاه بالابردن و جابجاكردن افراد براي چيدن ميوه داراي مخزن نگهداري غير مذكور درجاي ديگر 255 213,985,788 Rls. 5,756 $
76 12 1396 سمنان آلمان 44219990 --- ساير 124 200,421,308 Rls. 5,379 $
77 2 1396 سمنان آلمان 32042090 --- ساير محصولات آلي سنتيك از انواع كه به عنوان عوامل درخشان كننده فلورسنت استعمال مي شوند بجز گرانول مستربچ 1,080 195,782,580 Rls. 6,036 $
78 4 1396 سمنان آلمان 44130000 چوبکهاي متراكم شده، به شكل بلوك،کصفحه، باريكه يا پروفيل. 1,955 184,171,470 Rls. 5,668 $
79 4 1396 سمنان آلمان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 3,337 169,234,575 Rls. 5,200 $
80 3 1396 سمنان آلمان 90309000 ا جزا ءوقطعات و متفرعات آلات و دستگاههاي مشمول 9030 3 168,157,131 Rls. 5,183 $
81 4 1396 سمنان آلمان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 67 163,945,173 Rls. 5,045 $
82 4 1396 سمنان آلمان 48059390 ساير کاغذها ومقوا هاي قشرنزده و ا ندود نشده غيرمذکوربوزن 225gيا بيشتر 1,500 156,653,496 Rls. 4,822 $
83 3 1396 سمنان آلمان 85013200 الكتروموتورهاوژنرا تورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز750وا ت وحدا کثر75 کيلووا ت (KW) 1,960 156,443,672 Rls. 4,822 $
84 10 1396 سمنان آلمان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,080 123,966,822 Rls. 3,511 $
85 3 1396 سمنان آلمان 84571000 دستگاه متمرکزماشين کاري برا ي کارکردن روي فلزا ت 14,000 123,707,500 Rls. 3,812 $
86 8 1396 سمنان آلمان 48237000 ا شياءقالب گيري شده ياپرس شده ا زخميرکاغذ 95 105,300,400 Rls. 3,175 $
87 5 1396 سمنان آلمان 44219990 --- ساير 141 90,173,232 Rls. 2,757 $
88 11 1396 سمنان آلمان 76161090 ساير مصنوعات از آلومينيوم غير از ميخ پرچ 46 82,514,800 Rls. 2,257 $
89 2 1396 سمنان آلمان 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 650 77,049,163 Rls. 2,375 $
90 2 1396 سمنان آلمان 34021290 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف کاتيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 575 54,287,460 Rls. 1,674 $
91 3 1396 سمنان آلمان 90330090 ساير قطعات ومتفرعات براي ماشين ها و وسايل و دستگاههاي فصل 90، كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 270 53,151,300 Rls. 1,638 $
92 11 1396 سمنان آلمان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 20 34,620,340 Rls. 947 $
93 11 1396 سمنان آلمان 39169090 --- ساير تك رشته هايي كه بعد مقطع عرضي آنها از يك ميليمتر بيشتر باشد ... از ساير مواد پلاستيكي بجز انواع مورد استفاده در ساختمان 14 17,101,854 Rls. 466 $
94 8 1396 سمنان آلمان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 104 12,574,224 Rls. 369 $
95 11 1396 سمنان آلمان 39219010 نوا رلبه وروکش ا ورا ق فشرده چوبيآغشته به ملامين فرمالدئي وياا وره فرمالدئيد(رزينهاي آمينه ) 30 12,498,379 Rls. 340 $
96 2 1396 سمنان آلمان 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 115 12,347,026 Rls. 381 $
97 11 1396 سمنان آلمان 39206990 سايرصفحه, ورق, ..غيرمذکورا زپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرا سفنجي غيرمذكور . 28 4,180,453 Rls. 114 $
98 11 1396 سمنان آلمان 56031400 ساير پارچه هاي نبافته حتي آغشته ، اندوده به وزن بيش از 150 گرم در هر متر مربع از رشته هاي سنتيك يا مصنوعي 1 4,126,162 Rls. 112 $
99 11 1396 سمنان آلمان 70199099 ساير وا شياساخته شده ا زالياف شيشه اي غيرمذکور درجاي ديگر 2 3,393,225 Rls. 92 $
100 4 1396 سمنان آلمان 39094090 سايررزين هاي فنوليک به ا شکال ا بتدا يي غيرمذکوردرجاي ديگر 6 2,713,725 Rls. 84 $
مجموع کل
295,638,279,917 ريال
مجموع کل
8,811,935 دلار