آمار کل " واردات از" کشور (قرقيزستان) گمرک (سرخس)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 سرخس قرقيزستان 07133200 ک لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 691,560 26,873,423,158 Rls. 746,298 $
2 10 1396 سرخس قرقيزستان 07133310 لوبيا چيتي 278,000 11,616,462,390 Rls. 323,659 $
3 11 1396 سرخس قرقيزستان 07133200 ک لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 289,000 11,337,354,494 Rls. 309,230 $
4 12 1396 سرخس قرقيزستان 07133200 ک لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 242,000 9,773,517,160 Rls. 261,628 $
5 9 1396 سرخس قرقيزستان 07133200 ک لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 237,500 9,000,255,574 Rls. 254,843 $
6 6 1396 سرخس قرقيزستان 07133200 ک لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 206,200 7,568,694,980 Rls. 226,820 $
7 7 1396 منطقه ويزه اقتصادي سرخس قرقيزستان 07133200 ک لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 132,000 4,866,634,344 Rls. 143,016 $
8 9 1396 سرخس قرقيزستان 07133310 لوبيا چيتي 106,000 4,342,393,680 Rls. 122,465 $
9 7 1396 سرخس قرقيزستان 07133200 ک لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 110,000 4,081,092,224 Rls. 120,283 $
10 2 1396 سرخس قرقيزستان 07133200 ک لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 110,000 3,925,240,000 Rls. 121,000 $
11 12 1396 سرخس قرقيزستان 07133310 لوبيا چيتي 64,000 2,797,938,880 Rls. 74,226 $
12 11 1396 سرخس قرقيزستان 07133310 لوبيا چيتي 59,000 2,584,972,580 Rls. 70,373 $
13 12 1396 سرخس قرقيزستان 07133390 لوبياي سفيد (Phadealus Vulgaris) 66,000 2,461,728,375 Rls. 66,000 $
14 2 1396 سرخس قرقيزستان 07133310 لوبيا چيتي 44,000 1,598,058,348 Rls. 49,267 $
15 8 1396 سرخس قرقيزستان 07133200 ک لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 40,000 1,490,108,167 Rls. 43,009 $
16 7 1396 سرخس قرقيزستان 07133310 لوبيا چيتي 22,000 891,855,294 Rls. 26,420 $
17 8 1396 سرخس قرقيزستان 07133310 لوبيا چيتي 22,000 871,971,336 Rls. 24,744 $
18 8 1396 منطقه ويزه اقتصادي سرخس قرقيزستان 07133200 ک لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 22,000 814,825,836 Rls. 23,885 $
19 1 1396 سرخس قرقيزستان 07133310 لوبيا چيتي 22,000 793,420,164 Rls. 24,467 $
20 6 1396 سرخس قرقيزستان 07133310 لوبيا چيتي 14,800 574,982,928 Rls. 17,581 $
21 8 1396 سرخس قرقيزستان 07133390 لوبياي سفيد (Phadealus Vulgaris) 4,000 164,510,400 Rls. 4,800 $
مجموع کل
108,429,440,312 ريال
مجموع کل
3,054,014 دلار
[1]