آمار کل " واردات از" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (سرخس)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 سرخس فدراسيون روسيه 86069200 وا گنهاي باري سبک وسنگين را ه آهن ياترا موا, روباز,باديوا ره هاي جدا نشدني به ا رتفاع بيش ا ز60cm 4,651,200 238,650,624,000 Rls. 7,354,184 $
2 8 1396 سرخس فدراسيون روسيه 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 628,084 20,644,386,311 Rls. 598,206 $
3 12 1396 سرخس فدراسيون روسيه 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 381,600 16,317,161,163 Rls. 436,342 $
4 11 1396 سرخس فدراسيون روسيه 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 381,700 15,590,512,402 Rls. 423,084 $
5 12 1396 سرخس فدراسيون روسيه 28362000 کربنات دي سديم 612,000 7,527,463,860 Rls. 201,033 $
6 11 1396 سرخس فدراسيون روسيه 31042000 كلرور پتاسيم 504,000 6,940,987,200 Rls. 187,838 $
7 7 1396 سرخس فدراسيون روسيه 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 191,025 6,188,254,875 Rls. 181,394 $
8 10 1396 سرخس فدراسيون روسيه 28362000 کربنات دي سديم 480,000 5,692,599,000 Rls. 158,763 $
9 10 1396 منطقه ويزه اقتصادي سرخس فدراسيون روسيه 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 128,000 5,035,008,000 Rls. 140,800 $
10 10 1396 سرخس فدراسيون روسيه 86072100 ترمزهاي باهوا ي فشرده واجزاء وقطعات آنها،براي لکوموتيورا ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 17,578 3,744,666,180 Rls. 103,190 $
11 10 1396 سرخس فدراسيون روسيه 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 63,800 2,517,504,000 Rls. 70,400 $
12 11 1396 سرخس فدراسيون روسيه 28362000 کربنات دي سديم 120,000 1,459,810,800 Rls. 39,506 $
13 9 1396 سرخس فدراسيون روسيه 28362000 کربنات دي سديم 120,000 1,455,753,600 Rls. 40,905 $
14 7 1396 سرخس فدراسيون روسيه 28362000 کربنات دي سديم 120,000 1,426,690,800 Rls. 41,820 $
15 6 1396 سرخس فدراسيون روسيه 28362000 کربنات دي سديم 120,000 1,422,715,200 Rls. 43,060 $
16 3 1396 سرخس فدراسيون روسيه 28362000 کربنات دي سديم 120,000 1,228,348,800 Rls. 37,852 $
17 10 1396 سرخس فدراسيون روسيه 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 15,380 1,004,123,376 Rls. 27,670 $
18 10 1396 سرخس فدراسيون روسيه 86073000 قلابهاوسايروسايل کوپلينگ, ضربه گيرهاي لکوموتيوهاي را ه آهن وا جزا ءوقطعات آنها 6,000 575,802,540 Rls. 15,867 $
مجموع کل
337,422,412,107 ريال
مجموع کل
10,101,914 دلار
[1]