آمار کل " واردات از" کشور (تركمنستان) گمرک (سرخس)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1396 سرخس تركمنستان 50020000 ا بريشم خام ( نتابيده ) 29,513 28,789,304,024 Rls. 861,439 $
2 12 1396 سرخس تركمنستان 50020000 ا بريشم خام ( نتابيده ) 9,610 10,223,540,250 Rls. 276,648 $
3 10 1396 سرخس تركمنستان 50020000 ا بريشم خام ( نتابيده ) 9,610 10,024,960,780 Rls. 278,039 $
4 12 1396 سرخس تركمنستان 14042000 لينتر پنبه 366,591 7,451,733,463 Rls. 198,885 $
5 10 1396 سرخس تركمنستان 23061000 كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ...از پنبه 541,809 6,765,336,642 Rls. 187,723 $
6 8 1396 سرخس تركمنستان 52051200 ک نخ يك لا ، از الياف شانه نزده ، كه اندازه آن كمتر از 29/714 دسيکتكس بوده ليكن كمتر از 56/232 دسيکتكس نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 14 بوده ولي از 43 بيشتر نباشد) 74,563 5,247,417,380 Rls. 152,790 $
7 7 1396 سرخس تركمنستان 52051100 ک ک كه اندازه آن حداقل 29/714 دسي تكس باشد (نمره آن در سيستم متريك از 14 تجاوز نكند). 42,000 2,834,395,740 Rls. 85,140 $
8 3 1396 سرخس تركمنستان 52051200 ک نخ يك لا ، از الياف شانه نزده ، كه اندازه آن كمتر از 29/714 دسيکتكس بوده ليكن كمتر از 56/232 دسيکتكس نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 14 بوده ولي از 43 بيشتر نباشد) 42,979 2,628,376,067 Rls. 81,004 $
9 1 1396 سرخس تركمنستان 52051200 ک نخ يك لا ، از الياف شانه نزده ، كه اندازه آن كمتر از 29/714 دسيکتكس بوده ليكن كمتر از 56/232 دسيکتكس نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 14 بوده ولي از 43 بيشتر نباشد) 42,996 2,569,257,780 Rls. 79,240 $
10 2 1396 سرخس تركمنستان 52051200 ک نخ يك لا ، از الياف شانه نزده ، كه اندازه آن كمتر از 29/714 دسيکتكس بوده ليكن كمتر از 56/232 دسيکتكس نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 14 بوده ولي از 43 بيشتر نباشد) 41,960 2,557,098,670 Rls. 78,829 $
11 10 1396 سرخس تركمنستان 14042000 لينتر پنبه 175,706 2,239,081,029 Rls. 62,100 $
12 8 1396 سرخس تركمنستان 38231900 ا سيدهاي چرب صنعتي مونوکربوکسيليک, روغن هاي ا سيدي حاصل ازتصفيه غيرمذکورومشمول درجاي ديگر 249,250 2,162,923,712 Rls. 62,312 $
13 11 1396 سرخس تركمنستان 52051200 ک نخ يك لا ، از الياف شانه نزده ، كه اندازه آن كمتر از 29/714 دسيکتكس بوده ليكن كمتر از 56/232 دسيکتكس نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 14 بوده ولي از 43 بيشتر نباشد) 21,200 1,364,601,600 Rls. 38,160 $
14 10 1396 سرخس تركمنستان 52051200 ک نخ يك لا ، از الياف شانه نزده ، كه اندازه آن كمتر از 29/714 دسيکتكس بوده ليكن كمتر از 56/232 دسيکتكس نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 14 بوده ولي از 43 بيشتر نباشد) 21,482 1,363,085,668 Rls. 38,668 $
15 9 1396 سرخس تركمنستان 38231900 ا سيدهاي چرب صنعتي مونوکربوکسيليک, روغن هاي ا سيدي حاصل ازتصفيه غيرمذکورومشمول درجاي ديگر 125,000 1,103,250,000 Rls. 31,250 $
16 11 1396 سرخس تركمنستان 38231900 ا سيدهاي چرب صنعتي مونوکربوکسيليک, روغن هاي ا سيدي حاصل ازتصفيه غيرمذکورومشمول درجاي ديگر 116,950 1,068,747,575 Rls. 29,238 $
17 1 1396 سرخس تركمنستان 38231900 ا سيدهاي چرب صنعتي مونوکربوکسيليک, روغن هاي ا سيدي حاصل ازتصفيه غيرمذکورومشمول درجاي ديگر 125,300 1,015,649,350 Rls. 31,325 $
18 2 1396 سرخس تركمنستان 38231900 ا سيدهاي چرب صنعتي مونوکربوکسيليک, روغن هاي ا سيدي حاصل ازتصفيه غيرمذکورومشمول درجاي ديگر 122,550 993,849,863 Rls. 30,638 $
مجموع کل
90,402,609,593 ريال
مجموع کل
2,603,428 دلار
[1]