آمار کل " واردات از" کشور (تاجيكستان) گمرک (سرخس)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 سرخس تاجيكستان 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 421,547 28,737,101,340 Rls. 798,085 $
2 7 1396 سرخس تاجيكستان 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 319,952 21,714,369,551 Rls. 653,638 $
3 4 1396 سرخس تاجيكستان 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 300,000 20,624,310,000 Rls. 634,692 $
4 1 1396 سرخس تاجيكستان 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 236,024 15,527,877,346 Rls. 478,842 $
5 7 1396 منطقه ويزه اقتصادي سرخس تاجيكستان 50010000 پيله کرم ا بريشم مناسب برا ي بازکردن. 29,268 15,128,929,224 Rls. 448,171 $
6 9 1396 منطقه ويزه اقتصادي سرخس تاجيكستان 50010000 پيله کرم ا بريشم مناسب برا ي بازکردن. 22,815 12,300,141,253 Rls. 360,551 $
7 2 1396 سرخس تاجيكستان 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 163,748 10,695,413,492 Rls. 329,719 $
8 7 1396 سرخس تاجيكستان 50010000 پيله کرم ا بريشم مناسب برا ي بازکردن. 25,765 10,464,711,800 Rls. 312,100 $
9 8 1396 سرخس تاجيكستان 50010000 پيله کرم ا بريشم مناسب برا ي بازکردن. 15,934 8,153,749,391 Rls. 239,008 $
10 8 1396 سرخس تاجيكستان 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 95,000 7,501,399,500 Rls. 212,866 $
11 11 1396 سرخس تاجيكستان 50010000 پيله کرم ا بريشم مناسب برا ي بازکردن. 15,843 6,664,976,937 Rls. 182,382 $
12 12 1396 سرخس تاجيكستان 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 68,898 5,120,719,834 Rls. 136,863 $
13 9 1396 سرخس تاجيكستان 50010000 پيله کرم ا بريشم مناسب برا ي بازکردن. 6,104 3,362,869,493 Rls. 95,675 $
14 3 1396 سرخس تاجيكستان 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 46,016 2,994,505,440 Rls. 92,298 $
15 9 1396 سرخس تاجيكستان 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 45,750 2,952,698,595 Rls. 83,636 $
16 8 1396 منطقه ويزه اقتصادي سرخس تاجيكستان 50010000 پيله کرم ا بريشم مناسب برا ي بازکردن. 5,531 2,868,667,929 Rls. 84,517 $
17 10 1396 منطقه ويزه اقتصادي سرخس تاجيكستان 50010000 پيله کرم ا بريشم مناسب برا ي بازکردن. 5,239 2,717,221,349 Rls. 80,055 $
18 9 1396 منطقه ويزه اقتصادي سرخس تاجيكستان 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 21,147 1,989,708,166 Rls. 56,444 $
19 10 1396 سرخس تاجيكستان 52051200 ک نخ يك لا ، از الياف شانه نزده ، كه اندازه آن كمتر از 29/714 دسيکتكس بوده ليكن كمتر از 56/232 دسيکتكس نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 14 بوده ولي از 43 بيشتر نباشد) 1,500 106,767,000 Rls. 3,000 $
مجموع کل
179,626,137,640 ريال
مجموع کل
5,282,542 دلار
[1]