آمار کل " واردات از" کشور (يونان) گمرک (ساوه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1396 ساوه يونان 20087000 هلوشليل وشفتا لو,آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي شماره تعرفه 2006 و 2007) 550,178 20,411,536,495 Rls. 616,533 $
2 11 1396 ساوه يونان 20087000 هلوشليل وشفتا لو,آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي شماره تعرفه 2006 و 2007) 316,287 10,917,423,085 Rls. 297,611 $
3 2 1396 ساوه يونان 20087000 هلوشليل وشفتا لو,آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي شماره تعرفه 2006 و 2007) 291,712 9,522,451,917 Rls. 293,559 $
4 10 1396 ساوه يونان 20087000 هلوشليل وشفتا لو,آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي شماره تعرفه 2006 و 2007) 295,288 9,467,368,827 Rls. 268,167 $
5 4 1396 ساوه يونان 20087000 هلوشليل وشفتا لو,آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي شماره تعرفه 2006 و 2007) 223,791 7,902,667,434 Rls. 243,474 $
6 11 1396 ساوه يونان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 548,584 7,606,700,674 Rls. 207,652 $
7 3 1396 ساوه يونان 20087000 هلوشليل وشفتا لو,آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي شماره تعرفه 2006 و 2007) 196,800 6,566,462,992 Rls. 202,360 $
8 7 1396 ساوه يونان 20087000 هلوشليل وشفتا لو,آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي شماره تعرفه 2006 و 2007) 185,222 5,658,408,196 Rls. 166,708 $
9 2 1396 ساوه يونان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 330,240 4,637,594,808 Rls. 142,968 $
10 12 1396 ساوه يونان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 41,600 4,135,191,424 Rls. 110,866 $
11 3 1396 ساوه يونان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 304,751 3,956,252,310 Rls. 121,941 $
12 12 1396 ساوه يونان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 247,680 3,653,403,348 Rls. 97,645 $
13 10 1396 ساوه يونان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 247,680 3,296,268,577 Rls. 93,368 $
14 5 1396 ساوه يونان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 206,400 3,216,521,472 Rls. 98,350 $
15 4 1396 ساوه يونان 20083000 مرکبات, آماده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 194,162 2,799,894,900 Rls. 86,031 $
16 10 1396 ساوه يونان 20083000 مرکبات, آماده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 135,146 2,253,319,708 Rls. 62,524 $
17 12 1396 ساوه يونان 20083000 مرکبات, آماده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 116,268 2,076,304,455 Rls. 55,914 $
18 9 1396 ساوه يونان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 37,440 2,055,270,672 Rls. 58,781 $
19 7 1396 ساوه يونان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 37,440 2,027,724,192 Rls. 59,588 $
20 3 1396 ساوه يونان 20083000 مرکبات, آماده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 136,460 1,938,048,879 Rls. 59,726 $
21 2 1396 ساوه يونان 20083000 مرکبات, آماده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 97,724 1,310,210,601 Rls. 40,391 $
22 11 1396 ساوه يونان 20083000 مرکبات, آماده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 58,304 1,019,730,455 Rls. 27,897 $
23 2 1396 ساوه يونان 32082090 ساير رنگهاوورني هاازجمله (لعابهاولاك ها )ديسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي غيرمذكور بر پايه پليمرهاي ا کريليک ياوينيل 7,312 853,129,208 Rls. 26,302 $
24 7 1396 ساوه يونان 39269060 پريفرم (PET) 6,618 432,122,946 Rls. 12,801 $
25 2 1396 ساوه يونان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 420 14,157,318 Rls. 436 $
مجموع کل
117,728,164,893 ريال
مجموع کل
3,451,593 دلار
[1]