آمار کل " واردات از" کشور (هند) گمرک (ساوه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1396 ساوه هند 20079910 کپوره موز، انبه، پشنکفروت، ليچي و آناناس 1,036,000 53,421,298,928 Rls. 1,630,369 $
2 10 1396 ساوه هند 20079910 کپوره موز، انبه، پشنکفروت، ليچي و آناناس 864,000 46,847,978,094 Rls. 1,307,618 $
3 12 1396 ساوه هند 20079910 کپوره موز، انبه، پشنکفروت، ليچي و آناناس 668,960 33,434,768,002 Rls. 897,498 $
4 7 1396 ساوه هند 20079910 کپوره موز، انبه، پشنکفروت، ليچي و آناناس 638,400 30,442,122,826 Rls. 904,993 $
5 4 1396 ساوه هند 20079910 کپوره موز، انبه، پشنکفروت، ليچي و آناناس 604,000 28,531,348,589 Rls. 879,024 $
6 3 1396 ساوه هند 20071010 کپوره و پوره كنسانتره ميوهکهاي گرمسيري هموژنيزه (آناناس، موز، انبه، پشن فروت و ليچي) 535,680 26,906,154,415 Rls. 829,236 $
7 6 1396 ساوه هند 20079910 کپوره موز، انبه، پشنکفروت، ليچي و آناناس 432,000 24,104,067,480 Rls. 724,040 $
8 9 1396 ساوه هند 20079910 کپوره موز، انبه، پشنکفروت، ليچي و آناناس 345,600 20,209,458,398 Rls. 574,216 $
9 8 1396 ساوه هند 20079910 کپوره موز، انبه، پشنکفروت، ليچي و آناناس 345,600 19,916,115,876 Rls. 574,084 $
10 12 1396 ساوه هند 29319090 ساير ترکيبات آلي - غير آلي غير مذکور در جاي ديگر 250,800 12,058,420,041 Rls. 324,369 $
11 3 1396 ساوه هند 20079910 کپوره موز، انبه، پشنکفروت، ليچي و آناناس 180,400 6,584,224,471 Rls. 202,923 $
12 6 1396 ساوه هند 72241090 ک ک ک ساير 307,440 6,473,019,540 Rls. 193,687 $
13 7 1396 ساوه هند 29319090 ساير ترکيبات آلي - غير آلي غير مذکور در جاي ديگر 133,100 5,563,964,286 Rls. 163,926 $
14 11 1396 ساوه هند 20098910 ک کک ک آب ميوه تغليظ شده (كنسانتره موز، انبه، گواوا، پشن فروت و ليچي) 72,960 2,735,457,453 Rls. 74,493 $
15 4 1396 ساوه هند 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 32,000 2,615,600,000 Rls. 80,369 $
16 9 1396 ساوه هند 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 72,960 2,553,098,589 Rls. 74,493 $
17 6 1396 ساوه هند 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 54,720 2,156,250,352 Rls. 65,008 $
18 12 1396 ساوه هند 20098910 ک کک ک آب ميوه تغليظ شده (كنسانتره موز، انبه، گواوا، پشن فروت و ليچي) 54,720 2,070,206,980 Rls. 55,870 $
19 7 1396 ساوه هند 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 17,424 1,758,408,600 Rls. 52,090 $
20 6 1396 ساوه هند 29154090 سايرا سيدهاي منو- دي ياتري کلروا ستيک وا ملاح وا سترهاي آنها 72,000 1,718,928,000 Rls. 51,823 $
21 12 1396 ساوه هند 29154090 سايرا سيدهاي منو- دي ياتري کلروا ستيک وا ملاح وا سترهاي آنها 48,000 1,670,400,000 Rls. 44,314 $
22 9 1396 ساوه هند 29072100 رزورسينول و ا ملاح آن 8,000 1,652,220,000 Rls. 46,870 $
23 9 1396 ساوه هند 72052900 پودرا زچدن خام, چدن ا شپيگل, آهن يافولاد غير ممزوج 23,000 1,270,610,000 Rls. 35,991 $
24 3 1396 ساوه هند 29154090 سايرا سيدهاي منو- دي ياتري کلروا ستيک وا ملاح وا سترهاي آنها 48,000 1,143,792,000 Rls. 35,254 $
25 4 1396 ساوه هند 29154090 سايرا سيدهاي منو- دي ياتري کلروا ستيک وا ملاح وا سترهاي آنها 48,000 1,115,040,000 Rls. 34,353 $
26 5 1396 ساوه هند 29154090 سايرا سيدهاي منو- دي ياتري کلروا ستيک وا ملاح وا سترهاي آنها 48,000 1,097,280,000 Rls. 33,551 $
27 6 1396 ساوه هند 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 8,712 858,297,600 Rls. 25,876 $
28 3 1396 ساوه هند 32062090 ک ک ک ساير پيگمان ها وفرآورده ها براساس تركيبات كروم بجز گرانول مستربچ 5,200 819,191,065 Rls. 25,245 $
29 8 1396 ساوه هند 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 18,240 739,272,050 Rls. 21,670 $
30 2 1396 ساوه هند 20079910 کپوره موز، انبه، پشنکفروت، ليچي و آناناس 18,240 709,981,056 Rls. 21,888 $
31 3 1396 ساوه هند 28352900 سايرفسفات ها غير از مونو يا دي سديم ، پتاسيم ، فسفات دي كلسيك ، دي كلسيم فسفات ، منوكلسيم فسفات ، فسفاتهاي دي كلسيم 5,000 503,666,250 Rls. 15,522 $
32 3 1396 ساوه هند 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 1,170 188,791,130 Rls. 5,820 $
33 11 1396 ساوه هند 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه براساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 35 62,892,304 Rls. 1,702 $
مجموع کل
341,932,324,375 ريال
مجموع کل
10,008,185 دلار
[1]