آمار کل " واردات از" کشور (هلند) گمرک (ساوه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 ساوه هلند 20091100 آب پرتقال يخ زده , تخميرنشده که به آن ا لکل ا فزوده نشده باشد 283,500 19,511,745,750 Rls. 526,576 $
2 8 1396 ساوه هلند 20091100 آب پرتقال يخ زده , تخميرنشده که به آن ا لکل ا فزوده نشده باشد 302,400 18,724,154,400 Rls. 532,620 $
3 7 1396 ساوه هلند 20091100 آب پرتقال يخ زده , تخميرنشده که به آن ا لکل ا فزوده نشده باشد 170,100 10,241,324,100 Rls. 300,876 $
4 11 1396 ساوه هلند 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 9,620 6,377,776,524 Rls. 174,475 $
5 7 1396 ساوه هلند 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 17,840 5,037,356,223 Rls. 149,074 $
6 10 1396 ساوه هلند 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 10,140 2,717,728,169 Rls. 75,999 $
7 2 1396 ساوه هلند 20092900 ساير اب گريپ (شامل دارابي ها pomelo) غير از شماره 20092100 36,895 2,476,785,528 Rls. 76,362 $
8 1 1396 ساوه هلند 38190090 سايرمايعات آماده شده برا ي ا دوا ت هيدروليکي ا نتقال نيرودا را ي 70%وزني کمترروغنهاي نفتي غير مذكور درجاي ديگر 22,129 1,857,030,800 Rls. 57,312 $
9 9 1396 ساوه هلند 20092900 ساير اب گريپ (شامل دارابي ها pomelo) غير از شماره 20092100 18,095 1,640,454,948 Rls. 46,536 $
10 5 1396 ساوه هلند 20092900 ساير اب گريپ (شامل دارابي ها pomelo) غير از شماره 20092100 18,800 1,586,948,608 Rls. 48,591 $
11 12 1396 ساوه هلند 20092900 ساير اب گريپ (شامل دارابي ها pomelo) غير از شماره 20092100 15,040 1,496,112,717 Rls. 40,245 $
12 7 1396 ساوه هلند 39201050 صفحه ،ورق ياتيغه ا سترچ ازپليمرهاي اتيلن 18,084 1,430,248,320 Rls. 42,656 $
13 3 1396 ساوه هلند 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه براساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 388 831,986,964 Rls. 25,638 $
14 3 1396 ساوه هلند 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 1,700 615,815,935 Rls. 18,978 $
15 12 1396 ساوه هلند 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 7,040 402,996,000 Rls. 10,905 $
16 6 1396 ساوه هلند 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 800 399,659,080 Rls. 11,959 $
17 6 1396 ساوه هلند 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 760 333,822,136 Rls. 10,064 $
18 10 1396 ساوه هلند 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 425 254,240,197 Rls. 7,055 $
19 9 1396 ساوه هلند 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 275 216,474,000 Rls. 6,143 $
20 5 1396 ساوه هلند 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 600 199,472,760 Rls. 6,089 $
21 9 1396 ساوه هلند 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه براساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 50 152,489,700 Rls. 4,326 $
22 10 1396 ساوه هلند 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 205 81,452,880 Rls. 2,245 $
23 5 1396 ساوه هلند 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 155 64,355,784 Rls. 1,965 $
24 1 1396 ساوه هلند 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100 50 45,183,763 Rls. 1,394 $
مجموع کل
76,695,615,286 ريال
مجموع کل
2,178,083 دلار
[1]