آمار کل " واردات از" کشور (مالزي) گمرک (ساوه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 ساوه مالزي 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 403,200 28,654,605,504 Rls. 883,008 $
2 2 1396 ساوه مالزي 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 403,200 26,512,595,424 Rls. 817,488 $
3 9 1396 ساوه مالزي 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 403,200 25,536,337,344 Rls. 721,007 $
4 4 1396 ساوه مالزي 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 403,200 22,549,685,760 Rls. 693,504 $
5 5 1396 ساوه مالزي 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 403,200 21,294,887,040 Rls. 649,152 $
6 6 1396 ساوه مالزي 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 403,200 21,264,247,872 Rls. 641,088 $
7 7 1396 ساوه مالزي 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 302,400 16,561,649,664 Rls. 491,904 $
8 8 1396 ساوه مالزي 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 201,600 12,838,029,120 Rls. 372,960 $
9 1 1396 ساوه مالزي 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 201,600 12,450,068,064 Rls. 384,048 $
10 7 1396 ساوه مالزي 38231100 اسيد استئاريك 56,000 1,539,697,600 Rls. 45,920 $
11 11 1396 ساوه مالزي 38089990 --- ساير حشره كش ها غيرمذكور 9,600 915,824,988 Rls. 25,237 $
12 2 1396 ساوه مالزي 38089990 --- ساير حشره كش ها غيرمذكور 9,600 744,377,568 Rls. 22,948 $
13 5 1396 ساوه مالزي 38249990 ک ک ک ساير 7,000 595,297,500 Rls. 18,292 $
14 8 1396 ساوه مالزي 38089990 --- ساير حشره كش ها غيرمذكور 6,400 575,190,144 Rls. 16,860 $
15 7 1396 ساوه مالزي 38089990 --- ساير حشره كش ها غيرمذكور 4,850 427,030,722 Rls. 12,650 $
16 9 1396 ساوه مالزي 38089990 --- ساير حشره كش ها غيرمذكور 2,600 273,330,498 Rls. 7,742 $
17 6 1396 ساوه مالزي 38089990 --- ساير حشره كش ها غيرمذكور 2,400 217,760,944 Rls. 6,591 $
مجموع کل
192,950,615,756 ريال
مجموع کل
5,810,399 دلار
[1]