آمار کل " واردات از" کشور (قزاقستان) گمرک (ساوه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 ساوه قزاقستان 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0 mm 2,665,757 35,394,015,121 Rls. 1,092,960 $
2 4 1396 ساوه قزاقستان 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0 mm 1,812,572 27,328,615,453 Rls. 841,063 $
3 5 1396 ساوه قزاقستان 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0 mm 1,678,374 21,812,161,500 Rls. 671,350 $
4 6 1396 ساوه قزاقستان 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0 mm 1,236,311 19,855,856,950 Rls. 603,320 $
5 7 1396 ساوه قزاقستان 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0 mm 957,428 15,366,050,754 Rls. 467,226 $
6 2 1396 ساوه قزاقستان 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 750,062 9,900,167,791 Rls. 305,787 $
7 10 1396 ساوه قزاقستان 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 474,592 8,722,948,755 Rls. 242,042 $
8 6 1396 ساوه قزاقستان 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 388,683 6,242,469,620 Rls. 189,677 $
9 4 1396 ساوه قزاقستان 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 352,668 5,425,496,379 Rls. 166,972 $
10 7 1396 ساوه قزاقستان 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 293,340 4,711,207,018 Rls. 143,150 $
11 5 1396 ساوه قزاقستان 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 173,316 2,252,440,728 Rls. 69,327 $
12 2 1396 ساوه قزاقستان 72044900 قرا ضه وضايعات آهن غير مذكور درجاي ديگر 179,781 1,191,959,243 Rls. 36,809 $
13 4 1396 ساوه قزاقستان 72044900 قرا ضه وضايعات آهن غير مذكور درجاي ديگر 113,961 861,954,065 Rls. 26,527 $
14 6 1396 ساوه قزاقستان 72044900 قرا ضه وضايعات آهن غير مذكور درجاي ديگر 85,526 686,798,267 Rls. 20,869 $
15 5 1396 ساوه قزاقستان 72044900 قرا ضه وضايعات آهن غير مذكور درجاي ديگر 97,458 633,282,084 Rls. 19,492 $
16 7 1396 ساوه قزاقستان 72044900 قرا ضه وضايعات آهن غير مذكور درجاي ديگر 65,832 528,365,746 Rls. 16,062 $
17 10 1396 ساوه قزاقستان 72044900 قرا ضه وضايعات آهن غير مذكور درجاي ديگر 24,978 234,047,357 Rls. 6,494 $
مجموع کل
161,147,836,831 ريال
مجموع کل
4,919,127 دلار
[1]