آمار کل " واردات از" کشور (عمان) گمرک (ساوه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1396 ساوه عمان 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 969,880 30,620,178,204 Rls. 927,446 $
2 12 1396 ساوه عمان 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 817,660 28,851,394,404 Rls. 818,758 $
3 5 1396 ساوه عمان 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 290,100 9,441,304,500 Rls. 290,100 $
4 8 1396 ساوه عمان 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 316,800 9,397,050,740 Rls. 280,258 $
5 9 1396 ساوه عمان 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 214,480 7,350,873,040 Rls. 214,480 $
6 6 1396 ساوه عمان 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 120,800 1,866,027,132 Rls. 56,052 $
7 4 1396 ساوه عمان 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 37,300 1,060,597,608 Rls. 32,676 $
مجموع کل
88,587,425,628 ريال
مجموع کل
2,619,770 دلار
[1]