آمار کل " واردات از" کشور (سوئد) گمرک (ساوه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1396 ساوه سوئد 84393000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي تکميل کردن کاغذيامقوا 261,978 197,575,224,000 Rls. 5,572,572 $
2 9 1396 ساوه سوئد 84392000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن کاغذيامقوا 42,659 45,824,356,000 Rls. 1,303,717 $
3 8 1396 ساوه سوئد 84392000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن کاغذيامقوا 48,322 17,775,284,000 Rls. 505,712 $
4 10 1396 ساوه سوئد 84399900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن ياتکميل کردن کاغذ يامقواغير مذكور درجاي ديگر 550 1,072,800,000 Rls. 30,000 $
5 11 1396 ساوه سوئد 82089000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مکانيکي که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 1,298 627,574,680 Rls. 16,982 $
6 7 1396 ساوه سوئد 82089000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مکانيکي که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 1,161 511,967,427 Rls. 15,166 $
مجموع کل
263,387,206,107 ريال
مجموع کل
7,444,149 دلار
[1]