آمار کل " واردات از" کشور (جمهوري كره) گمرک (ساوه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 ساوه جمهوري كره 72083710 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده, بشکل طومار فقط گرم نورد شده با عرض 1500 ميلي متر وبالاتر با گريدهاي X60 وبيشتر جهت توليد لوله هاي مورد استفاده در پروژه هاي نفت ، گاز وپتروشيمي 3,198,820 72,435,111,934 Rls. 2,035,323 $
2 5 1396 ساوه جمهوري كره 72107010 ک ک ک با ضخامت حداقل 4/0 و حداکثر 6/0 ميلي­متر و عرض حداقل 600 و کمتر از 1100 ميلي­متر 218,885 10,433,402,075 Rls. 319,154 $
3 2 1396 ساوه جمهوري كره 84552200 ماشين هاي نوردسردفلزا ت 62,228 7,893,600,000 Rls. 243,262 $
4 2 1396 ساوه جمهوري كره 29172000 اسيدهاي پلي كربوكسيليك سيكلانيك، سيكلنيك يا سيكلوترپنيك،کانيدريدها، هالوژنورها، پراكسيدها، پراكسي اسيدهاي آنها و مشتقات آنها 158,400 6,789,477,024 Rls. 209,313 $
5 3 1396 ساوه جمهوري كره 72107010 ک ک ک با ضخامت حداقل 4/0 و حداکثر 6/0 ميلي­متر و عرض حداقل 600 و کمتر از 1100 ميلي­متر 184,043 6,743,429,444 Rls. 207,803 $
6 6 1396 ساوه جمهوري كره 84774000 ماشين هاي قالب گيري باتخليه هوا وسايرماشين هاي شکل دا دن باحرا رت برا ي کائوچويامواد پلاستيكي . 24,580 5,901,972,000 Rls. 176,600 $
7 9 1396 ساوه جمهوري كره 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 196,557 5,289,266,504 Rls. 149,821 $
8 3 1396 ساوه جمهوري كره 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 84,000 4,715,020,250 Rls. 145,328 $
9 10 1396 ساوه جمهوري كره 85011010 ا لکتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و24ولت به قدرت حداكثر 37.5 وات 5,273 4,125,491,166 Rls. 115,366 $
10 10 1396 ساوه جمهوري كره 72107010 ک ک ک با ضخامت حداقل 4/0 و حداکثر 6/0 ميلي­متر و عرض حداقل 600 و کمتر از 1100 ميلي­متر 91,803 4,098,043,558 Rls. 113,658 $
11 2 1396 ساوه جمهوري كره 84189940 ---كندانسور واپراتوردستگاههاي شماره 84181000، 84182100،84182900 6,719 3,588,646,395 Rls. 110,641 $
12 6 1396 ساوه جمهوري كره 29172000 اسيدهاي پلي كربوكسيليك سيكلانيك، سيكلنيك يا سيكلوترپنيك،کانيدريدها، هالوژنورها، پراكسيدها، پراكسي اسيدهاي آنها و مشتقات آنها 79,200 3,194,690,400 Rls. 95,963 $
13 2 1396 ساوه جمهوري كره 85011010 ا لکتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و24ولت به قدرت حداكثر 37.5 وات 4,293 3,163,760,600 Rls. 97,499 $
14 10 1396 ساوه جمهوري كره 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 5,360 3,093,183,490 Rls. 86,498 $
15 5 1396 ساوه جمهوري كره 32091050 رنگها و پوششهاي صنعتي براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 35,859 2,492,539,200 Rls. 76,087 $
16 3 1396 ساوه جمهوري كره 84189940 ---كندانسور واپراتوردستگاههاي شماره 84181000، 84182100،84182900 3,200 2,073,522,829 Rls. 63,899 $
17 2 1396 ساوه جمهوري كره 72107090 محصولات ازآهن يا فولاد غيرممزوج تخت نوردشده، ورني زده يا اندودشده با مواد پلاستيک با ضخامت بيش از 0.7 ميلي متر وعرض بيش از 1100 ميلي متر 56,377 1,852,781,114 Rls. 57,098 $
18 4 1396 ساوه جمهوري كره 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 3,748 1,822,297,071 Rls. 55,993 $
19 6 1396 ساوه جمهوري كره 39011069 کامپاند پلي ا تيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمترا ز 94%بجز نوع پودري 22,750 1,353,554,800 Rls. 40,501 $
20 4 1396 ساوه جمهوري كره 39011090 ک ک ک ساير: 22,000 1,241,879,200 Rls. 38,100 $
21 6 1396 ساوه جمهوري كره 39011030 ک ک ک گريد فيلم 22,750 1,151,584,726 Rls. 34,458 $
22 1 1396 ساوه جمهوري كره 72107090 محصولات ازآهن يا فولاد غيرممزوج تخت نوردشده، ورني زده يا اندودشده با مواد پلاستيک با ضخامت بيش از 0.7 ميلي متر وعرض بيش از 1100 ميلي متر 38,730 1,131,286,860 Rls. 34,886 $
23 3 1396 ساوه جمهوري كره 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 3,114 1,020,298,636 Rls. 31,442 $
24 2 1396 ساوه جمهوري كره 39071000 پلي ا ستال ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 18,000 849,706,524 Rls. 26,196 $
25 5 1396 ساوه جمهوري كره 29021900 سيکلانيک ها، سيکلنيک ها يا سيکلوترپنيک ها غير از سيکلوهگزان 11,840 580,056,046 Rls. 17,673 $
26 1 1396 ساوه جمهوري كره 29021900 سيکلانيک ها، سيکلنيک ها يا سيکلوترپنيک ها غير از سيکلوهگزان 11,840 466,995,250 Rls. 14,397 $
مجموع کل
157,501,597,096 ريال
مجموع کل
4,596,959 دلار
[1]