آمار کل " واردات از" کشور (تايلند) گمرک (ساوه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1396 ساوه تايلند 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 370,140 27,306,136,780 Rls. 830,040 $
2 2 1396 ساوه تايلند 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 215,856 21,106,340,452 Rls. 650,958 $
3 12 1396 ساوه تايلند 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 229,104 18,624,879,608 Rls. 504,029 $
4 11 1396 ساوه تايلند 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 264,760 18,415,772,835 Rls. 502,641 $
5 7 1396 ساوه تايلند 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 224,440 15,093,822,270 Rls. 450,805 $
6 9 1396 ساوه تايلند 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 180,600 14,000,762,160 Rls. 397,320 $
7 3 1396 ساوه تايلند 20082000 آناناس, آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 309,570 10,961,487,400 Rls. 337,850 $
8 1 1396 ساوه تايلند 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 135,360 10,678,637,376 Rls. 329,352 $
9 4 1396 ساوه تايلند 20082000 آناناس, آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 275,666 9,596,251,828 Rls. 295,317 $
10 1 1396 ساوه تايلند 20082000 آناناس, آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 273,150 9,431,683,800 Rls. 290,850 $
11 5 1396 ساوه تايلند 20082000 آناناس, آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 273,150 8,964,016,420 Rls. 273,110 $
12 5 1396 ساوه تايلند 20079910 کپوره موز، انبه، پشنکفروت، ليچي و آناناس 249,600 7,735,395,395 Rls. 236,506 $
13 3 1396 ساوه تايلند 20079910 کپوره موز، انبه، پشنکفروت، ليچي و آناناس 199,680 7,126,259,712 Rls. 219,648 $
14 10 1396 ساوه تايلند 20082000 آناناس, آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 182,100 6,938,824,680 Rls. 196,545 $
15 10 1396 ساوه تايلند 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 144,480 6,497,169,647 Rls. 181,688 $
16 10 1396 ساوه تايلند 20079910 کپوره موز، انبه، پشنکفروت، ليچي و آناناس 199,680 6,028,379,160 Rls. 168,695 $
17 4 1396 ساوه تايلند 20079910 کپوره موز، انبه، پشنکفروت، ليچي و آناناس 166,400 5,676,652,800 Rls. 174,720 $
18 2 1396 ساوه تايلند 20079910 کپوره موز، انبه، پشنکفروت، ليچي و آناناس 166,400 5,667,742,080 Rls. 174,720 $
19 3 1396 ساوه تايلند 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 63,120 5,529,236,256 Rls. 170,424 $
20 9 1396 ساوه تايلند 20079910 کپوره موز، انبه، پشنکفروت، ليچي و آناناس 183,040 5,492,737,536 Rls. 155,584 $
21 7 1396 ساوه تايلند 20082000 آناناس, آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 145,680 5,289,894,642 Rls. 155,851 $
22 5 1396 ساوه تايلند 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 126,240 5,127,489,900 Rls. 156,780 $
23 1 1396 ساوه تايلند 20079910 کپوره موز، انبه، پشنکفروت، ليچي و آناناس 116,480 4,156,216,064 Rls. 128,128 $
24 6 1396 ساوه تايلند 20082000 آناناس, آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 127,470 4,071,955,374 Rls. 122,314 $
25 11 1396 ساوه تايلند 20060000 سبزيجات، ميوه،کميوهکهاي سخت پوست، پوست ميوه، و ساير اجزاء نباتات،کمحفوظ شده در قند (آب گرفته شده، براق شده يا متبلور). 112,174 3,994,318,130 Rls. 108,086 $
26 4 1396 ساوه تايلند 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 42,080 3,773,026,945 Rls. 116,111 $
27 11 1396 ساوه تايلند 20082000 آناناس, آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 91,800 3,154,317,768 Rls. 86,292 $
28 8 1396 ساوه تايلند 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 64,000 2,744,717,668 Rls. 79,544 $
29 8 1396 ساوه تايلند 20079910 کپوره موز، انبه، پشنکفروت، ليچي و آناناس 83,200 2,388,382,551 Rls. 69,687 $
30 9 1396 ساوه تايلند 20082000 آناناس, آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 54,630 2,041,059,969 Rls. 59,553 $
31 3 1396 ساوه تايلند 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 55,080 1,946,640,000 Rls. 60,000 $
32 5 1396 ساوه تايلند 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 55,080 1,920,248,108 Rls. 58,496 $
33 6 1396 ساوه تايلند 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 94,660 1,680,756,178 Rls. 50,999 $
34 7 1396 ساوه تايلند 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 98,000 1,496,842,200 Rls. 44,100 $
35 9 1396 ساوه تايلند 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 36,720 1,374,176,286 Rls. 38,997 $
36 8 1396 ساوه تايلند 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 36,720 1,363,530,105 Rls. 38,997 $
37 10 1396 ساوه تايلند 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 84,000 1,362,274,200 Rls. 37,800 $
38 7 1396 ساوه تايلند 84471200 ماشين هاي کشباف گردباف, باا ستوا نه ا ي به قطربيشترا ز165ميليمتر 9,800 935,760,000 Rls. 28,000 $
39 4 1396 ساوه تايلند 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 24,000 428,445,600 Rls. 13,200 $
40 10 1396 ساوه تايلند 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,200 224,143,073 Rls. 6,217 $
41 1 1396 ساوه تايلند 27101950 روغن صنعتي 900 213,161,500 Rls. 6,575 $
42 4 1396 ساوه تايلند 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 1,267 212,500,494 Rls. 6,519 $
مجموع کل
270,772,044,950 ريال
مجموع کل
8,013,048 دلار
[1]