آمار کل " واردات از" کشور (برزيل) گمرک (ساوه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 ساوه برزيل 20091100 آب پرتقال يخ زده , تخميرنشده که به آن ا لکل ا فزوده نشده باشد 457,000 23,713,789,230 Rls. 731,275 $
2 10 1396 ساوه برزيل 20091100 آب پرتقال يخ زده , تخميرنشده که به آن ا لکل ا فزوده نشده باشد 207,900 13,205,600,100 Rls. 369,284 $
3 5 1396 ساوه برزيل 20091100 آب پرتقال يخ زده , تخميرنشده که به آن ا لکل ا فزوده نشده باشد 189,000 10,965,780,000 Rls. 334,741 $
4 11 1396 ساوه برزيل 20083000 مرکبات, آماده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 201,650 8,546,789,567 Rls. 237,042 $
5 5 1396 ساوه برزيل 20083000 مرکبات, آماده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 259,560 6,639,886,160 Rls. 202,689 $
مجموع کل
63,071,845,057 ريال
مجموع کل
1,875,031 دلار
[1]