آمار کل " واردات از" کشور (اسپانيا) گمرک (ساوه)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 ساوه اسپانيا 20087000 هلوشليل وشفتا لو,آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي شماره تعرفه 2006 و 2007) 607,498 22,610,917,669 Rls. 611,900 $
2 3 1396 ساوه اسپانيا 20087000 هلوشليل وشفتا لو,آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي شماره تعرفه 2006 و 2007) 548,275 20,470,199,481 Rls. 630,948 $
3 4 1396 ساوه اسپانيا 20087000 هلوشليل وشفتا لو,آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي شماره تعرفه 2006 و 2007) 426,680 15,905,960,477 Rls. 489,801 $
4 12 1396 ساوه اسپانيا 20087000 هلوشليل وشفتا لو,آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي شماره تعرفه 2006 و 2007) 405,655 15,357,449,268 Rls. 410,462 $
5 5 1396 ساوه اسپانيا 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 876,554 14,328,501,114 Rls. 437,765 $
6 8 1396 ساوه اسپانيا 20087000 هلوشليل وشفتا لو,آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي شماره تعرفه 2006 و 2007) 310,715 12,255,554,131 Rls. 350,509 $
7 4 1396 ساوه اسپانيا 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 729,293 12,075,975,509 Rls. 371,663 $
8 10 1396 ساوه اسپانيا 20087000 هلوشليل وشفتا لو,آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي شماره تعرفه 2006 و 2007) 340,335 11,857,973,123 Rls. 329,032 $
9 2 1396 ساوه اسپانيا 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 282,482 11,810,684,568 Rls. 364,096 $
10 2 1396 ساوه اسپانيا 20087000 هلوشليل وشفتا لو,آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي شماره تعرفه 2006 و 2007) 342,883 11,801,220,237 Rls. 363,842 $
11 5 1396 ساوه اسپانيا 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 241,710 10,861,143,240 Rls. 333,029 $
12 5 1396 ساوه اسپانيا 20087000 هلوشليل وشفتا لو,آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي شماره تعرفه 2006 و 2007) 255,996 9,454,014,199 Rls. 289,477 $
13 2 1396 ساوه اسپانيا 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 522,632 9,212,269,351 Rls. 284,021 $
14 5 1396 ساوه اسپانيا 20083000 مرکبات, آماده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 316,650 8,965,559,840 Rls. 273,682 $
15 7 1396 ساوه اسپانيا 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 513,364 8,712,367,714 Rls. 260,693 $
16 12 1396 ساوه اسپانيا 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 160,968 8,709,170,971 Rls. 234,466 $
17 8 1396 ساوه اسپانيا 94054020 چرا غهاي ضد ا نفجار 18,410 8,411,808,832 Rls. 244,373 $
18 3 1396 ساوه اسپانيا 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 180,634 7,832,633,962 Rls. 241,420 $
19 7 1396 ساوه اسپانيا 20087000 هلوشليل وشفتا لو,آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي شماره تعرفه 2006 و 2007) 206,400 7,729,139,232 Rls. 230,514 $
20 9 1396 ساوه اسپانيا 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 408,194 7,655,195,130 Rls. 217,793 $
21 5 1396 ساوه اسپانيا 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 15,969 7,240,036,048 Rls. 220,585 $
22 1 1396 ساوه اسپانيا 20083000 مرکبات, آماده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 258,717 6,984,407,780 Rls. 215,448 $
23 8 1396 ساوه اسپانيا 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 120,746 5,839,598,592 Rls. 171,174 $
24 6 1396 ساوه اسپانيا 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 120,666 5,753,733,064 Rls. 173,467 $
25 10 1396 ساوه اسپانيا 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 99,540 5,103,197,726 Rls. 141,535 $
26 8 1396 ساوه اسپانيا 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 310,628 4,996,662,792 Rls. 146,183 $
27 11 1396 ساوه اسپانيا 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 328,679 4,879,588,911 Rls. 133,420 $
28 4 1396 ساوه اسپانيا 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 84,938 4,502,086,140 Rls. 138,614 $
29 12 1396 ساوه اسپانيا 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 311,061 4,479,311,547 Rls. 119,720 $
30 1 1396 ساوه اسپانيا 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 293,312 4,062,495,450 Rls. 125,278 $
31 5 1396 ساوه اسپانيا 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 57,600 3,396,453,120 Rls. 103,680 $
32 7 1396 ساوه اسپانيا 20098910 ک کک ک آب ميوه تغليظ شده (كنسانتره موز، انبه، گواوا، پشن فروت و ليچي) 20,160 3,352,926,528 Rls. 98,784 $
33 11 1396 ساوه اسپانيا 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 60,618 3,284,041,992 Rls. 88,873 $
34 12 1396 ساوه اسپانيا 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 42,480 3,255,913,584 Rls. 87,022 $
35 2 1396 ساوه اسپانيا 20098910 ک کک ک آب ميوه تغليظ شده (كنسانتره موز، انبه، گواوا، پشن فروت و ليچي) 20,160 3,204,454,176 Rls. 98,784 $
36 10 1396 ساوه اسپانيا 20098910 ک کک ک آب ميوه تغليظ شده (كنسانتره موز، انبه، گواوا، پشن فروت و ليچي) 17,040 3,010,531,776 Rls. 83,496 $
37 8 1396 ساوه اسپانيا 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 41,280 2,756,492,640 Rls. 80,079 $
38 4 1396 ساوه اسپانيا 20083000 مرکبات, آماده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 193,382 2,674,255,505 Rls. 82,310 $
39 6 1396 ساوه اسپانيا 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 163,874 2,623,307,401 Rls. 79,852 $
40 11 1396 ساوه اسپانيا 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 43,400 2,462,035,345 Rls. 67,353 $
41 6 1396 ساوه اسپانيا 20083000 مرکبات, آماده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 144,704 2,109,350,208 Rls. 63,842 $
42 1 1396 ساوه اسپانيا 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 4,273 1,679,984,268 Rls. 51,807 $
43 4 1396 ساوه اسپانيا 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 20,000 1,645,864,000 Rls. 50,494 $
44 9 1396 ساوه اسپانيا 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 21,840 1,571,274,432 Rls. 47,965 $
45 3 1396 ساوه اسپانيا 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 21,840 1,441,363,997 Rls. 44,439 $
46 7 1396 ساوه اسپانيا 26151090 ک ک ک ساير 24,000 1,082,350,512 Rls. 31,727 $
47 6 1396 ساوه اسپانيا 26151010 ک ک ک پودر س?ل?کات ز?رکون?وم با مش بالا? 200 24,000 982,874,400 Rls. 29,865 $
48 7 1396 ساوه اسپانيا 20083000 مرکبات, آماده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 63,904 965,797,128 Rls. 28,310 $
49 2 1396 ساوه اسپانيا 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 42 959,397,798 Rls. 29,579 $
50 3 1396 ساوه اسپانيا 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 22,080 940,403,208 Rls. 28,981 $
51 11 1396 ساوه اسپانيا 20092900 ساير اب گريپ (شامل دارابي ها pomelo) غير از شماره 20092100 7,000 922,596,185 Rls. 25,239 $
52 1 1396 ساوه اسپانيا 25309090 ساير موا د معدني غير مذکور 24,000 874,550,880 Rls. 26,961 $
53 7 1396 ساوه اسپانيا 84472000 ماشين كشباف تخت باف؛ ماشينکهاي دوختني – بافتني (Stitchbonding) 8,350 804,720,000 Rls. 24,000 $
54 4 1396 ساوه اسپانيا 20079910 کپوره موز، انبه، پشنکفروت، ليچي و آناناس 14,030 740,605,118 Rls. 22,817 $
55 2 1396 ساوه اسپانيا 84148010 واحدهاي هواساز ( Air End ) مربوط به کمپرسورهاي پيچي ( screw compressor ) 1,510 711,494,850 Rls. 21,927 $
56 5 1396 ساوه اسپانيا 84549000 ا جزا ءوقطعات کنورتيسور,ملاقه فلزريزي ،ماشين هاي ريخته گري ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات به كارمي رود 276 609,802,488 Rls. 18,672 $
57 5 1396 ساوه اسپانيا 84472000 ماشين كشباف تخت باف؛ ماشينکهاي دوختني – بافتني (Stitchbonding) 6,000 587,513,800 Rls. 17,900 $
58 2 1396 ساوه اسپانيا 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 3,816 434,213,325 Rls. 13,381 $
59 3 1396 ساوه اسپانيا 20083000 مرکبات, آماده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 14,682 410,192,986 Rls. 12,643 $
60 3 1396 ساوه اسپانيا 83099090 سايردر،درپوش و سرپوش ،درپوش پاره شونده برا ي بطري درپوش پيچي بشكه ،مهروموم وساير متفرغات بسته بندي ،ا ز فلزا ت معمولي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,549 354,429,810 Rls. 10,922 $
61 5 1396 ساوه اسپانيا 33012990 اسانس هاي روغني غير از اسانس روغني گل محمدي 255 351,017,904 Rls. 10,769 $
62 12 1396 ساوه اسپانيا 29181100 اسيد لاكتيك، املاح و استرهاي آن 2,400 229,175,548 Rls. 6,144 $
63 10 1396 ساوه اسپانيا 29181100 اسيد لاكتيك، املاح و استرهاي آن 2,400 214,866,526 Rls. 5,962 $
64 10 1396 ساوه اسپانيا 84433900 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس ،غيرقابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه 5 193,690,604 Rls. 5,416 $
65 2 1396 ساوه اسپانيا 29181100 اسيد لاكتيك، املاح و استرهاي آن 2,400 186,233,476 Rls. 5,741 $
66 7 1396 ساوه اسپانيا 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 3,740 185,985,525 Rls. 5,510 $
67 11 1396 ساوه اسپانيا 20083000 مرکبات, آماده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 4,500 161,442,000 Rls. 4,417 $
68 12 1396 ساوه اسپانيا 38249940 --- پاک­کننده­ها? صنعت? 600 160,352,304 Rls. 4,286 $
69 10 1396 ساوه اسپانيا 32072010 لعابکها 4,200 54,330,804 Rls. 1,497 $
70 11 1396 ساوه اسپانيا 32072010 لعابکها 1,210 46,341,830 Rls. 1,251 $
71 12 1396 ساوه اسپانيا 32072010 لعابکها 3,065 41,394,423 Rls. 1,114 $
مجموع کل
341,532,878,502 ريال
مجموع کل
10,078,721 دلار
[1]